Domen mot ansvarig för piratsajten Powerbits

Det har inte framkommit så mycket information i media om domen mot den 34-årige man i Varbergs kommun som 4 Juni 2012 dömdes för driften av piratsajten powerbits.org. Han dömdes för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen samt för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Påföljden blev fängelse i ett år samt näringsförbud.

Han har även påförts skattetillägg för de inkomster han inte tagit upp för beskattning. Vid bestämningen av straffvärdet har man beaktat skattetillägget, dvs straffet hade med största sannolikhet blivit betydligt större utan detta. Det fanns även ett yrkande om att förverka 390 000 kr men det lämnades utan bifall eftersom det inte fanns någon utredning om vilka intäkter brottsligheten genererat under de två månader som man säkrat bevis under.

Piratlobbyn har starkt fäste hos TT/media (enligt tidigare diskussioner här).  Se nedanstående länk till s.k. ”rättelse” angående uttalandet om denna dom från TT enligt svt Nyheter. ”Rättelsen” är felaktig, domen omfattar brott mot upphovsrättslagen, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Det finns inget i domen som säger att fängelsestraffet endast härrör från bokföringsbrottet och skattebrottet. ”Rättelsen” säger också att sajten inte använde sig av torrenttekniken utan direkt nedladdning från en server under mannens kontroll, vilket är helt felaktigt.

Edit 2012-06-11, Svt Nyheter har rättat ”rättelsen”, någon har tydligen upplyst dem om att det piratlobbyn påtalat var helt felaktigt.

Domen, mål nr B 1244-10 från Varbergs Tingsrätt, innehåller en hel del intressant. Piratsajten Powerbits drevs från 2006 till 2009 och hade ungefär samma teknik som The Pirate Bay, dvs webbserver, hemsida med bl.a. sökmöjligheter, torrentdatabas och en tracker. Personen bakom var lantbrukare och byggde om svinstallet till datorhall för 200 000, som systemoperatör kallade han sig för ”Groggo”. Genom att donera pengar kunde användarna, ca 65 000 medlemmar, få ladda ner även om de inte bidrar med eget material (exakta utformningen av dessa regler framgår inte av domen).

Enligt domen hade han fått in 846 309 kr 2007 och 823 892 kr 2008 på donationer. Eftersom han drev bokföringspliktig näringsverksamhet men inte bokfört dessa intäkter så dömdes han för grovt bokföringsbrott, då det handlar om betydande belopp och att brottsligheten utövats systematiskt och i skatteundandragande syfte. Han dömdes till grovt skattebrott för att ha gett upphov till fara för att skatt undandras det allmänna, till ett belopp om sammanlagt 702 017 kr.

Även om sajten drevs från 2006-2009 så har man bara samlat in bevis från nedladdning av ett fåtal verk, 9 skivalbum och 10 filmer, och under 2 månader (mars/april 2009). Enligt bevisningen tillgängliggjordes dock c:a 2000 upphovsrättsskyddade verk.

Domen innehåller en del lite udda uttalanden från den dömde.

NN noterade att polisen ingrep mot The Pirate Bay år 2006 och att åtal väcktes år 2008. Eftersom han ansåg att hans verksamhet var laglig fortsatte han den. När man i domen mot The Pirate Bay i april 2009 fastslog att verksamheten var olaglig, stängde han sin sajt. Han ville ju inte ägna sig åt något olagligt.

OK, här har vi alltså en person som döms för drift av piratkopieringssajt liknande TPB som alltså erkänner att det är olagligt och därmed själv stänger ner sin sajt efter fällande dom mot TPB. Oturligt för honom då att man startat bevisinsamling strax innan han stängt ner den. Följande meddelande visades då på sajten:

Ja det hjälpte ju föga, fängelse blev det till slut… Vidare:

NN har emellertid även invänt att verksamheten som han genom Powerbit bedrivit varit illegal och att han till följd härav varken varit bokföringsskyldig eller skyldig att redovisa intäkterna till skattemyndigheten.

Han erkänner först att han drivit illegal verksamhet men när det gäller anklagelsen om grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott så anser han att dessa anklagelser är felaktiga för att verksamheten är illegal! Snacka om märkligt cirkelresonemang. Innan domen mot TPB ansåg han tydligen att verksamheten var laglig, då borde han ju ha bokfört intäkter och betalat skatt. När han sedan döms för 2 månaders illegal verksamhet så anser han att det inte är vare sig bokföringsbrott eller skattebrott just för att verksamheten han drev var illegal. En kriminells bisarra resonemang i ett nötskal!

Domen innehåller även ett uttalande angående brottet mot upphovsrättslagen, om varför han döms för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen:

Det föreligger ett upphovsrättsligt förfogande i den mening som avses i 2 kap 2 § tredje stycket upphovsrättslagen, dvs ett tillgängliggörande genom överföring till allmänheten, redan när en torrentfil med hänvisning till visst verk lagts ut på ett sådant sätt att enskilda användare i en bredare krets kan finna den via sökmotorer eller länksamlingar (jfr Svea Hovrätts dom 2011-11-26 i B 4041-09 ang The Pirate Bay)

samt

Åklagaren har gjort gällande i första hand att NN bör anses som medgärningsman. NN har emellertid inte själv delat med sig av något material. Han har således inte själv tillgängliggjort något material för allmänheten. Det har inte visats att han haft kontakt med dem som förfogat över de upphovsrättsligt skyddade verken. NN har inte heller haft något inflytande över själva fildelningen. Den av honom bedrivna verksamheten har underlättat användarnas fildelning, men den har inte varit en nödvändig förutsättning för fildelningen. Han bör med hänsyn till det anförda inte anses som gärningsman utan som medhjälpare (Jfr Svea Hovrätts dom 2012-04-27 i B 7972- 11). Genom vad NN berättat är det utrett att han förstått att de som utnyttjade Powerbits tjänster olovligen förfogade över upphovsrättsligt skyddat material. Han kan därför inte undgå ansvar för medhjälp till uppsåtligt brott mot upphovsrättslagen.

Eftersom lagen är teknikneutral så är det högst troligt att en domstol skulle anse att ett tillgängliggörande genom överföring till allmänheten anses ha skett även när man använder magnetlänkar (eller godtycklig annan teknik som ger samma breda överföring till allmänheten). Dvs att dagens TPB också med största sannolikhet skulle anses vara olaglig i en domstol.

Ansvariga för bulvanföretaget Reservella som driver TPB skulle med största sannolikhet fällas i en domstol för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott, i ett eller flera länder (enligt resp. lagstiftning i dessa länder). Ansvariga för Piratpartiet skulle mycket väl skulle kunna fällas för att man fullt medvetna om i laga kraft vunnen dom mot TPB medverkar till deras gärning genom att leverera bandbredd till deras sökmotor, så fjärran ”mere conduit” man kan komma.

Ansvarig för Powerbits insåg i alla fall fakta och lade ner sin sajt efter TPB-domen 2009.

Böter för nedladdning via bittorrent – som att snatta en gång i veckan under ett år

En 25-årig man från Värmdö döms av Nacka tingsrätt till böter för brott mot upphovsrättslagen. Han ska betala dagsböter på 6 000 kronor, anser rätten. Mannen har laddat ner filmer med så kallad torrent-teknik, vilket enkelt uttryckt betyder att medan en film laddas ner delas den också med andra användare.

Han har själv sagt att han delat film, men på mycket låg hastighet och enbart under nedladdningen.

Åtalet avser 51 gärningar – 60 filmer, men vissa laddades ner samtidigt – och det borde rätten ha tagit hänsyn till, menar kammaråklagare Fredrik Ingblad.

– Det är som att gå in en gång i veckan under ett år och snatta i en butik. Ingen domstol skulle döma det som en enda gärning. Att i det här ärendet ge en påföljd på 120 dagsböter, det är felaktigt, säger han till TT

Domen kommer att överklagas, straffet är ju löjligt lågt och därmed heller inte speciellt avskräckande. Intressant också att åklagaren, en juridiskt utbildad person, använder stöld/snatteri-analogin. Jag kan bara hålla med, det är ett för lågt straff för motsvarigheten till att gå in en gång i veckan under ett år och snatta i en butik.

Piratpartiet går förstås på med sedvanliga omskrivningar om kulturdelning:

– Att dela med sig av kultur är inget brott i den allmänna rättsuppfattningen. Jag hoppas och tror att denna inställning kommer att leta sig in både i våra rättssalar och i lagstiftningen, så att vi slipper sådana här rättegångar i framtiden, avslutar Troberg.

Jag tror också – att Anna Troberg har fel. Fler och fler piratsajter stängs nu ner, frivilligt eller ofrivilligt. Hörde på radion att skadeståndet som ansvariga bakom TPB ska betala nu uppgår till 67 miljoner inklusive ränta och rättegångskostnader (hittar ingen länk just nu), och då har man ännu inte dragit igång trolig rättegång för fortsatt drift som borde ge ett betydligt högre straff. Fler och fler fildelare döms, även de som använder bitttorrent. Det är nu dags att piraterna växer upp och börjar hålla sig till lagen.

SvD Dn Aftonbladet IDG

Rättvisan har segrat i Pirate Bay-målet

Det har nu gått nästan 6 år sedan polisen gjorde razzia 31 maj 2006 och beslagtog Pirate Bays servrar. Under hela den perioden fram till nu så har upphovsmännen i stort sett varit rättslösa i vårt land och piraterna har kunnat härja fritt. Men nu är det slut på lekstugan, Högsta Domstolen meddelar:

2012-02-01

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i Pirate Bay-målet

Högsta domstolen har idag beslutat att avslå begäran från två av klagandena om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen och att inte meddela prövningstillstånd i det s.k. Pirate Bay-målet. Därmed står hovrättens avgörande fast.

Enligt protokollet i Mål nr B 5880-10 framgår att skälen är:

Förhandsavgörande från EU-domstolen

Carl Lundström och Fredrik Neij har begärt att Högsta domstolen ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Carl Lundström har anfört bl.a. att det är särskilt intressant att få ett förhandsavgörande i frågan om innebörden av ansvarsfrihetsreglerna i e-handelsdirektivet och e-handelslagen. Fredrik Neij har anfört att det föreligger oklara EU-rättsliga frågor beträffande vilka faktorer det är som har avgörande betydelse när en tjänsteleverantörs tjänst enligt e-handelsdirektivet ska kvalificeras som enbart vidarebefordran, cashning eller värdtjänst enligt artiklarna 12-14 och om det enligt detta direktiv kan föreligga tjänsteleverantörer som bedöms vara av en annan typ än de nämnda när fråga är om tjänsteleverantör som tillhandahåller en informationssamhällets tjänst av teknisk, automatisk och passiv natur samt när det gäller frågan, om det är korrekt och i enlighet med e-handelsdirektivet att göra åtskillnad mellan det straffrättsliga och skadeståndsrättsliga ansvarsfrihetsområdet för en och samma tjänsteleverantör.

Det föreligger inte något sådant tvivel beträffande tolkningen av artiklarna 12-14 i e-handelsdirektivet som gör det nödvändigt att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Frågan om prövningstillstånd

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.

Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.

Den som har läst domarna från tingsrätt och hovrätt är knappast förvånad över det här, domarna var solklara. Det bara tragiskt att det har rått rättsröta i vårt land ända fram till nu.

Dn SvD Aftonbladet Expressen IDG IDG

Enligt Svenska Piratbyrån är detta startskottet för en ny kampanj och här framgår även lite mer detaljer om Mediavisions undersökning, den som säger att 25% av de som piratkopierar skulle betalat om de inte hade kunnat ladda ner illegalt:

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd i målet mot Pirate Bay. Beslutet innebär att domen på mellan 10 till 4 månaders fängelse och 46 miljoner i skadestånd för de ansvariga står fast.

Rättssamhället har sagt sitt och detta är en brytpunkt i den långdragna diskussionen om upphovsrätten på internet. Högsta instans har klargjort att alla som medverkar till brotten, även den som levererar internetförbindelsen får ta sitt ansvar säger, Henrik Pontén jurist på Svenska Antipiratbyrån.

Med stöd av domen kommer Antipiratbyrån att agera mot de närmare 150 illegala fildelningstjänster som har svensk anknytning. Rättsliga insatser kommer att riktas mot samtliga som bidrar till brotten i på olika sätt.

Fakta
Skadestånden i Pirate Bay var flera miljoner per film och åklagare bedömer att straffvärdet för att illegalt dela ut 10-15 filmer är fängelse.
I en undersökning som Mediavision på uppdrag av Sveriges Videodistributörers Förening genomförde för ca ett år sedan framkom följande:
• C:a 970 000 individer i åldern 15-64 år laddade ned film någon gång under de senaste 30 dagarna.
• Bland de som laddade ned film uppgick antalet i genomsnitt till 5,3 filmer per månad.
• På årsbasis motsvarar det ca 62 miljoner nedladdade långfilmer.
• Utslaget på alla 15-64 år med bredband (ca 5,4 milj) innebär det ca 11,5 filmer per år.

Undersökningen genomfördes i Sverige i oktober-november 2010 med ett riksrepresentativt urval bland 1500 st 15-64 åringar.

Vad gör nu Piratpartiet då? De agerar lika korkat som vanligt och fortsätter att bidra till sin medhjälp till brott mot upphovsrättslagen:

Högsta domstolens beslut att inte pröva The Pirate Bay-målet påverkar inte Piratpartiet. Det kommer åtminstone tills vidare att fortsätta att hosta – tillhandahålla bandbredd – åt fildelningstjänsten, säger partiledaren Anna Troberg.

– Vi har inte hunnit diskutera hur HD:s beslut kommer påverka det. Vi levererar bandbredd, ungefär som vilken internetleverantör som helst i princip och bör därmed inte dras in i någon rättsprocess för det. Sedan ser ju inte The Pirate Bay i dag ut så som det gjorde när rättsprocessen drog igång.

Piratpartiet har levererat bandbredd åt The Pirate Bay sedan maj 2010. Anna Troberg säger att partiets interna diskussioner om förhållandet till The Pirate Bay är löpande. På samma sätt följer Piratpartiet andra rättsfall på upphovsrättsområdet och fattar beslut efter det.

Förr eller senare kommer de att tvingas sluta leverera bandbredd – eller om Pirate Bay ens finns kvar och då spelar det ju ingen roll.

Och snart kommer piraterna att stämma upp med sedvanliga konspirationsteorier och rop om jäv, när en idiot kan räkna ut att det Pirate Bay åstadkommer är olagligt. Och det är heller ingen större skillnad mellan gamla Pirate Bay och nya, man åstadkommer exakt samma sak för användaren även om det skiljer lite i detaljerna vad gäller användning av tracker. Ser man TPB som en svart låda så är det exakt samma sak nu som då. Användaren går in och söker efter något, klickar och startar nedladdningen via sin bittorrentklient. Exakt samma uppsåt och funktion som tidigare. Inget i tidigare domar antyder att trackerdelen skulle vara nödvändig för fällande dom, vilket skulle vara orimligt.

Vad gör Pirate Bay då?

Jo de byter domän till .se för att inte USA ska beslagta domänen. Frågan är om det hjälper. Och varför byter de förresten domän om det skulle vara så som piratkramarna påstår, att nya TPB är lagligt? Självklart är inte dagens TPB lagligt och det vet TPB själva om. Och alla inser att det är samma personer bakom som tidigare.

Föredettingen Rick Falkvinge reagerar förstås våldsamt och anser att man deklarerat krig mot internet, vilket är rent nonsens, internet utgörs inte till 100% av laglösa pirater. Sen svamlar han om att detta är ett politiskt fall. Inte mer politiskt än något annat i så fall. Våra folkvalda, de politiker vi röstar på i demokratiskt anordnade val, stiftar sedan våra lagar. Men vi som medborgare är också skyldiga att följa dem, det finns ingen som helst politik i detta.

Sen svamlar han om att HD läcker som ett såll, att han var ganska säker på utgången innan det offentliggjordes idag. Jag har varit säker i flera år att det skulle sluta så här, utan något svammel om läckor.

Fildelare dömdes lindrigt till dagsböter och villkorlig dom

Domen i fildelningsrättegången mot en 58-årig kvinna från Upplands Väsby meddelades idag. Hon döms till villkorlig dom och 50 dagsböter, 16 000 kr. Domen kan begäras ut från Attunda Tingsrätt, mål nr B 1375-11.

Det är ett oerhört lindrigt straff för att dela ut 45 000 låtar!

Domstolen kom fram till att straffvärdet för brottet var 5 månaders fängelse men eftersom hon inte var tungt belastad av tidigare brottslighet och man gjorde bedömningen att det inte finns någon särskild anledning att tro att hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, blev påföljden villkorlig dom och dagsböter. Dagsböterna har sänkts med tanke på att det gått lång tid – fyra år  – sedan brottet begicks. Den beslagtagna datorn ska förverkas och den dömda personen hade inget att erinra angående detta.

Som förväntat kör Anna Troberg sitt vanliga kulturdelar/tycka synd om-resonemang:

Det är väldigt tragiskt när enskilda människor kommer i kläm för hela den pågående samhällsomvandlingen på det här sättet, säger Anna Troberg, Piratpartiets partiledare. En gammal struktur är på väg ut och en ny är på väg in. Under den här brytningstiden lever vi kvar med gamla lagar som dömer människor för kulturdelning, som om det vore något fel eller dåligt.

Det här är inte värre än att enskilda snattare ertappas och straffas medan de allra flesta går fria. När det gäller samhällsomvandling så är piraterna helt fel ute. Den illegala fildelningen minskar ju och fler och fler väljer att betala för nya tjänster. Piraterna håller stenhårt fast vid den gamla fildelartekniken istället för att hänga med i teknikutvecklingen och använda sig av nya tjänster som Spotify eller iTunes. Den brytningstid som det egentligen handlar om är också den som innebär att det nu är slut på passiviteten i vårt rättsväsende, fler och fler döms nu för piratkopiering. Värt att notera är att de senaste domarna fått oerhört lite uppmärksamhet i massmedia, bara några korta notiser i telegramformat. Inte heller är det speciellt många upprörda personer som kommenterar i forumen kopplade till dessa notiser.

Ja det är fint att dela med sig – av det man äger och förfogar över. Men man har inte rätt att dela med sig av piratkopior, det är en mycket ful handling mot upphovsmännen.

Vi har inte brottsoffer i det här målet, säger Troberg. Vi har lagoffer.

De som hittills har dömts har ju fått oerhört låga straff för fullt medvetna lagbrott, i detta fall i mycket stor omfattning dessutom. De verkliga brottsoffren är ju självklart upphovsmännen som inte har fått stöd av rättsapparaten enligt gällande lag. Piratpartiet pratar om att minska skyddstiderna och då pratar man om ett stort antal år hit eller dit, när man i själva verket stöder (i samarbete med The Pirate Bay) att de praktiska skyddstiderna handlar om enskilda dagar innan verken piratkopieras i miljontals exemplar.

Dom mot The Pirate Bay har nu vunnit laga kraft

Domen i tingsrätten mot Gottfrid Swartholm Varg har nu vunnit laga kraft.

Se IDG, PCFörAlla, DN, SvD, Aftonbladet, Sydsvenskan, Skånskan

Märkligt nog är det ännu så länge helt tyst från Piratpartiet – är man nu helt lamslagna? Vill man sopa det under mattan? Kanske det nu inte längre går så bra med samarbetet med den gröna gruppen i EU som Christian Engström (”Pirate MEP”) skryter så mycket om? Läget blir ju nu ett helt annat.

Gottfrid Swartholm Warg dömdes för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen (medhjälp till piratkopiering alltså) och får nu ta sitt straff på 1 års fängelse och 30 miljoner i böter. Det här är inte ett dugg överraskande men det är självfallet ett mycket stort nederlag för Piratpartiet och piratrörelsen eftersom man hittills ignorerat alla påståenden om att Pirate Bays verksamhet skulle vara olaglig och att ingen dom har vunnit laga kraft. Men nu har alltså domen mot en av personerna vunnit laga kraft.

När det gäller de andra personernas överklagande av hovrättsdomarna så har man ännu inte fastställt något datum för en ev. ny rättegång. Det kan mycket väl bli så att målet aldrig tas upp i HD. Jag har fått information om att man har beslutat att begära in yttrande från Riksåklagaren innan avgörande om prövningstillstånd kan beviljas. Det är möjligt att  den i laga kraft vunna domen mot Gottfrid Swartholm Varg påverkar detta beslut.

Vissa pirater hävdar att en ev. fällande dom mot gamla Pirate Bay – den är nu inte längre eventuell utan ett faktum – inte innebär att dagens Pirate Bay skulle vara olaglig. Det här är fel, dagens TPB åstadkommer exakt samma sak fast i om möjligt ännu större omfattning, och lagar ska vara teknikneutrala. Den i laga kraft vunna domen kommer troligen innebära att man kan trappa upp kampen även mot dagens TPB och då kanske även mot Piratpartiet som bidrar till TPB:s lagbrott genom att de levererar bandbredd till TPB. Tidigare kunde man möjligen – om än korkat med anledning av fällande domar i tingsrätt och hovrätt – hävda att TPB är oskyldiga tills domen vunnit laga kraft och därmed stödja TPB tekniskt. Men nu är det ju uppenbart att gamla TPB var olaglig och fortsätter man trots detta att samarbeta med dagens TPB så är ju t.o.m. korkat ett otillräckligt ord.

Det troliga är nu att det blir en upptrappning mot dagens TPB med nya vitesförelägganden och andra åtgärder. Det kan även krävas åtgärder mot Piratpartiet och kanske är det så att Anna Troberg personligen riskerar höga bötesstraff eller fängelse om man fortsätter samarbetet med TPB.

Kulturdelning – det nya favorituttrycket från Piratpartiet?

Jag börja se ett tydligt mönster hos Piratpartiets partiledare Anna Troberg, jag har sett det i ett antal inlägg och artiklar på sistone, exempelvis här.

1. Användning av nysvenska

Genom att hitta på nya ord så vill man få det till att låta bättre än vad det egentligen är:

Rätten beslutade också att den dator som 62-åringen använt för att dela kultur ska förverkas.

Dela kultur. Kulturdelning. Det handlar i själva verket om ett brott, brott mot upphovsrättslagen. Det finns flera offer – upphovsmannen och de som företräder honom/henne. Och de ärligt betalande konsumenterna som får betala även för snyltarna.

Ska jag också göra några försök?

Snatteri = vinstdelning (dela vinsten från affären), lageromsättning (sätter fart på lagret så att varorna inte ligger och ruttnar på hyllorna), prisförädling (höjer priserna för affären eftersom de måste kompensera för svinnet).

Fortkörning = riskdelning, pluskörning, tidsoptimering, äventyrskörning, förarutveckling

Osv.

2. Tycka synd om de som åker dit

Varje fällande fildelningsdom är en personlig tragedi för den som drabbas.

Ja att bli fälld just för fildelning måste vara något oerhört tragiskt. Vilket trams! De som med berått mod begår brott ska ta sitt straff. Finns det förmildrande omständigheter typ hög ålder, sjukdom osv. så är det något för domstolen att ta ställning till när domen meddelas, precis som för vilka andra brott som helst.

Villkorlig dom och 40 dagsböter för fildelare

En 60-årig fildelare fick villkorlig dom och 40 dagsböter efter att ha delat ut 2880 upphovsrättsskyddade filer via en DC-hubb.
Domen kan erhållas via Uppsala Tingsrätt, Mål nr B 2848-11, 2011-08-31.

Piratpartiets ledare Anna Troberg överdriver:

Det här är en personlig tragedi för den drabbade mannen, säger Troberg. Han har aldrig tidigare varit i klammeri med rättvisan och döms nu oerhört hårt för att han delat med sig av kultur, något som är det finaste man kan göra både för sina medmänniskor och för kulturen. Om man blir dömd för det är det lagen det är fel på, inte människorna.

Inte mer personlig tragedi än att bli dömd för vilket annat lagbrott som helst. Och straffet är ju inte alls högt. Det är fint att dela med sig av det man äger och förfogar över, att dela med sig av någon annans egendom mot upphovsmannens vilja är inte något fint, tvärtom.

Enligt artikeln:

Mannen får villkorlig dom, vilket innebär att han måste sköta sig under två års tid, annars kan han få fängelse.

Ja det är ju ett oerhört tungt straff att behöva sköta sig i två år! En oerhörd personlig tragedi! Och om han inte gör det så innebär det inte alls fängelse i 2 år, vilket Rick Falkvinge ohederligt nog försöker antyda när han jämför denna villkorliga dom med fängelsestraff för mord m.m.

Fällande dom i Hovrätten mot personerna bakom Pirate Bay

Föga förvånade blev det fällande dom i Hovrätten. Fängelsestraffen sänktes något men skadeståndskravet höjdes till 46 miljoner, plus ränta från 31 maj 2006 tills dess betalning sker. Domen ska överklagas, men Roswall tror inte att Högsta domstolen kommer att ta upp fallet:

Man har ingen ovillkorlig rätt att få upp mål i Högsta domstolen och jag har svårt att se att HD prövar det här. Tekniken kommer HD aldrig ta upp och vad gäller de andra frågorna om exempelvis uppsåt finns det många avgörande redan.

Det kan mycket väl vara så men vi får väl se vad som händer. Jag har bara skummat domen ännu så länge men enligt vad jag sett hittills så är hovrättsdomen mycket tydlig och trovärdig. Ingen person med ”lyset tänt” kunde väl tveka över rimligheten i tingsrättsdomen och hovrättsdomen känns faktiskt ännu tydligare och trovärdigare.

Och nu kommer ju som förväntat jävsdebatten – jäv för pirater = ”domen går inte piraternas väg”. Peter Sunde och Fredrik Neij anser inte att det gått rätt till

Det är ju felaktigt även det här — det är ju jättefelaktigt. Nu är det ju dags att man faktiskt tar och skärper till sig lite i det svenska rättssystemet med hur man tycker och tänker om världen. Det här är ju bara förkastligt, helt och hållet förkastligt, säger Peter Sunde till TT.

Det kanske är dags för Peter Sunde själv att ta och skärpa till sig?

Svd Dn Aftonbladet

Rick Falkvinge har just nu inte skrivit något på sin blogg än men det har Christian Engström, ”Pirate MEP” gjort. Enligt den bloggen har Falkvinge sagt följande:

Man kan jämföra detta med att skadeståndet för en våldtäkt är 75000 kronor, säger Falkvinge. Upphovsrätten har glidit så långt ifrån det allmänna rättsmedvetandet att den inte kan överleva utan drastiska reformer. I en sådan reform finns det ingen plats för dagens upphovsrättsindustri.

Ganska fånig jämförelse. För snatteri kan man få kännbara dagsböter. Säg att man kommit lindrigt undan och får 10 000 kr i dagsböter för att ha snattat en chokladkaka. Detta är väl då skyhögt jämfört med skadestånd för våldtäkt på 75 000? Men tänk dig att någon begår medhjälp till tusentals eller miljontals snatterier, vad skulle straffet då bli? Ser man till den totala verksamheten hos Pirate Bay så är det ju en enorm skada för upphovsmännen och de som företräder dem! Även det höjda skadeståndskravet är ju då löjligt lågt!

Ja jag vet att snatteri och brott mot upphovsrättslagen inte är samma brott men det finns ändå tillräckligt stora likheter för att jag ska ta upp snatteri som ett exempel som kan jämföras – men inte likställas – med piratkopiering av filer via internet.

Nu kan vi förvänta oss fler fällande domar och sannolikt även åtgärder mot Rick Falkvinge och Piratpartiet eftersom de levererar bandbredd till Pirate Bay. Enligt hovrättsdomen kan man läsa:

Av förarbetena till genomförandet av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmoniseringen av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc-direktivet) framgår att en internetleverantör under vissa förhållanden anses kunna ådra sig medverkansansvar, åtminstone i objektiv mening, i en situation där denne fått konkreta indikationer på att serverutrymmet används på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång (prop. 2004/05:110 s. 340).

Det kan knappast finnas någon tveksamhet angående att Rick Falkvinge och Piratpartiet har fått sådana konkreta indikationer på att tjänsten används på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång, inte minst efter både domen i Tingsrätten och i Hovrätten.

Peter Sunde tvingas sluta driva Pirate Bay – eller betala 500 000 kr

En av grundarna bakom Pirate Bay, Peter Sunde Kolmisoppi, förbjuds av Stockholms tingsrätt att fortsätta driva fildelningssajten.

Om Kolmisoppi vägrar döms han att betala en halv miljon kronor i vite.

Tingsrättens beslut är interimistiskt och gäller tills brottmålet mot Peter Sunde Kolmisoppi och två av de övriga grundarna, Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg, slutligen avgjorts.

Se artikel i Aftonbladet.

Det är ju knappast någon som tvivlar på att Peter Sunde fortfarande är delaktig i driften även om man påstår att det är Reservella på Seychellerna som äger Pirate Bay numera. Man har ju heller inte kunnat presentera handlingar som visar vilka personer som äger Pirate Bay idag så det är uppenbart att det är en skenförsäljning. Väldigt märkligt också att Peter Sunde hela tiden dyker upp som oerhört välinformerad ”tidigare talesman för Pirate Bay” om han inte är inblandad längre.

Vidare i Aftonbladets artikel:

Svea hovrätt slog redan i våras fast att Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg fortsatt driva Pirate Bay trots att alla tre i ett annat mål vid tingsrätten dömts för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och var skyldiga att strypa tillgången till fildelningstjänsterna. Domstolen beslöt därför att med hot om vite förbjuda Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg att driva sajten.

Eftersom Kolmisoppi inte kunde delges stämningen i höstas kunde domstolen inte pröva frågan om vite mot honom förrän i fredags då beslutet meddelades.

Det ska bli intressant att se hur Pirate Bay och Piratpartiet agerar på detta vite. Är det något man ska samla ihop till eller ska Rick Falkvinge själv hosta upp 500 000 kr månne?

Jag hittade detta idag av en slump fast det publicerades för nästan en vecka sedan. Märkligt att ingen av de andra stora tidningsdrakarna rapporterade.

Domstol i Holland förbjuder Pirate Bay, 50 000 euro per dag i böter

Det börjar se mörkt ut för Pirate Bay / Piratpartiet. En domstol i Holland har nu bekräftat en tidigare dom och kräver att Peter Sunde, Gottfrid Svartholm och Fredrik Neij ska betala 50 000 euro per dag om de inte ser till att stoppa holländska användare från att använda tjänsten. De tilltalade valde att inte infinna sig vid rättegången.

Man säger att det inte är säkerställt att Pirate Bay är skyldiga till upphovsrättsbrott men att ansvariga för Pirate Bay bidrar till medhjälp genom att tillåta och uppmuntra de holländska användarna att dela med sig av torrentfiler.

De tilltalade har hävdat att de inte längre äger Pirate Bay, att det är företaget Reservella på Seychellerna som gör det. Domstolen anser dock att de tilltalade inte kan bevisa att de inte längre äger Pirate Bay eftersom man inte kan ange namnen på nuvarande ägare eller visa upp något dokument som visar att Pirate Bay är såld till någon annan. Man bekräftar alltså att de tilltalade fortfarande anses vara ägare till Pirate Bay och det är väl knappast någon som trott något annat heller.

Den här domen lär påverka framtida domar mot Pirate Bay och liknande tjänster. Domen förvånar mig inte det allra minsta och det är glädjande att brottslingar för eller senare avkrävs ansvar, att man inte hur länge som helst kan gömma sig under dimridåer i form av fejkade ägarbyten. Förr eller senare lär även Piratpartiet få ställas till ansvar och få en dom emot sig som mot vitesföreläggande kräver att de slutar leverera bandbredd till Pirate Bay. Min bedömning är att en sådan dom kommer inom ganska kort tid efter höstens val. Det ska bli intressant att se om Rick Falkvinge och Christian Engström då framhärdar eller om de ger med sig och slutar leverera bandbredd.

Parallellt med detta försöker antipiratorganisationen BREIN driva ett mål mot största ISP:n i Holland, Ziggo, där de kräver att de ska blockera Pirate Bay. Motivering till detta är:

1. The Pirate Bay is guilty of large scale copyright infringement
2. The Pirate Bay founders have been convicted
3. The Pirate Bay refuses to work with rights holders to solve piracy issues
4. Ziggo can easily block the site with simple technical measures.