Kränker datalagringsdirektivet mänskliga rättigheter?

Debatten kring datalagringsdirektivet är extremt polariserad och onyanserad. För eller emot. Rätt eller fel. Frågan är mer komplicerad än så.

I och med EU-domstolens beslut att ogiltigförklara datalagringsdirektivet så blossar en intressant debatt upp. Piraterna vill få det till att saken nu är ur världen och att det bara är att sluta att datalagra, med motiveringen att man annars kränker mänskliga rättigheter. Är det så?

Begreppet ”kränker” är överdrivet, det är snarare så att man inskränker vissa mänskliga rättigheter för att underlätta brottsbekämpning. Brottslighet är ju också ett slags kränkning av mänskliga rättigheter. Om inskränkningen görs på ett väl avvägt sätt med proportionalitet så är detta en acceptabel inskränkning. Inga mänskliga rättigheter är nämligen absoluta, de måste balanseras mot varandra (om de står i konflikt med varandra) och även mot andra intressen och nationell lagstiftning. Ett tydligt exempel är att upphovsrätten i vissa lägen kan stå över yttrandefriheten, vilket Europadomstolen (ECHR) tydligt bekräftade i fallet TPB och Peter Sunde, man ansåg i detta fall att visserligen är upphovsrättslagen en inskränkning i yttrandefriheten, men att upphovsmännens rättigheter att skydda sina verk och rättigheter kring dessa väger tyngre än piraternas ”rättighet” att ”yttra sig” via spridningen av piratkopior. Det finns många andra exempel där mänskliga rättigheter inte är obegränsade, som exempel väger försvarssekretess högre än yttrandefriheten, det är inte OK att sprida hemligstämplad information som kan påverka rikets säkerhet. Ett annat exempel är förtal eller hatbrott mot invandrare, det går inte att komma undan ansvar och ev. straff för sådana brott under förevändningen att man skulle ha oändlig yttrandefrihet, för det har man absolut inte.

Enligt pressmeddelandet från EU-domstolen så är lagringen enligt datalagringsdirektivet i sig inte kränkande:

Domstolen konstaterar att den lagring av uppgifter som krävs enligt direktivet inte kränker det väsentliga innehållet i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter. Direktivet gör det nämligen inte möjligt att få kännedom om själva innehållet i den elektroniska kommunikationen och föreskriver att leverantörerna av tjänster och nät ska iaktta vissa principer för att garantera uppgifternas skydd och säkerhet.

Och att lagringen mycket väl kan vara befogad:

Lagring av uppgifter i syfte att eventuellt överlämna dem till behöriga nationella myndigheter svarar mot ett mål av allmänintresse, nämligen bekämpningen av grov brottslighet, samt till allmän säkerhet.

Problemet är inte lagringen i sig utan att den inte är tillräckligt reglerad enligt datalagringsdirektivets nuvarande utformning:

Även om den lagring av uppgifter som direktivet ställer krav på kan anses ägnad att uppnå direktivets syfte, är det omfattande och särskilt allvarliga intrång som direktivet innebär i de aktuella grundläggande rättigheterna inte tillräckligt noggrant reglerat för att garantera att intrånget verkligen begränsas till vad som är strängt nödvändigt.

Efter EU-domstolens beslut har det uppstått ett märkligt läge. Är det OK att sluta datalagra? Vissa operatörer har redan slutat lagra, Bahnhof påstår sig också ha raderat sina data.

Post- och telestyrelsen (PTS) har gått ut med att man i nuläget inte kommer att vidta åtgärder mot de operatörer som slutat följa svensk lagstiftning.

Post- och telestyrelsen (PTS) har analyserat EU-domstolens dom som ogiltigförklarade EU-direktivet om lagring av trafikdata. PTS analys visar att det finns stora svårigheter att vidta åtgärder med stöd i datalagringsreglerna, som de är utformade i dag.

– Lagen om elektronisk kommunikation finns bland annat till för att värna enskildas integritet och dessa skyddsregler gäller även fortsättningsvis. Däremot ser vi stora svårigheter att vidta åtgärder utifrån de särskilda reglerna om datalagring som utgör undantag från de integritetsskyddande reglerna, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

EU-domstolens dom har försatt alla EU:s medlemsstater i samma situation, där möjligheten att tillämpa nationell lagstiftning ställts på sin spets.

Beskedet från PTS ger tydlighet för de operatörer som frågat myndigheten om hur de ska agera i den uppkomna situationen

Angående sista raden, jag kan absolut inte hålla med om att detta ger tydlighet.

Justitieminister Beatrice Ask hävdar att lagen gäller, detta i ett skriftligt svar på frågor från riksdagsledamöter.

EU-domstolen slår fast att direktivet innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter. Domstolen konstaterar dock att en skyldighet att lagra uppgifter är en ändamålsenlig åtgärd för att uppnå syftet att bekämpa allvarlig brottslighet och upprätthålla allmän säkerhet, vilket skulle kunna motivera ett intrång i rättigheterna. Eftersom direktivet i vissa avseenden inte fastställer tydliga och preciserade regler för omfattningen av intrånget i de aktuella rättigheterna begränsas emellertid inte direktivet till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå syftet. Domstolen har därför vid en samlad bedömning funnit att direktivet inte lever upp till proportionalitetsprincipen.

Alliansregeringen var vid genomförandet angelägen om en bra balans mellan intresset av en effektiv brottsbekämpning och intresset av skyddet för den personliga integriteteten. Direktivets ogiltigförklarande innebär inte att den lagstiftning som genomför direktivet i svensk rätt automatiskt blir ogiltig. EU-domstolens dom och dess konsekvenser måste dock analyseras grundligt. Därigenom kan konsekvenserna för svensk lagstiftning bedömas. De uppgifter som lagras enligt den svenska lagen är av stor betydelse för polis och åklagare vid utredning av allvarlig brottslighet. Konsekvenserna för de brottsbekämpande myndigheternas arbete måste därför beaktas, samtidigt som den personliga integriteten måste värnas.

Frågan är nu, gäller svensk lagstiftning eller inte?

Chefen för rikskriminalen ogillar EU-domstolens beslut, eftersom man ev. blir av med ett viktigt verktyg för brottsbekämpning.

– Utan tillgång till historiska trafikdata blir det betydligt svårare att utreda IT-relaterade brott som barnpornografibrott, groomning, näthat och förtal, säger Per Wadhed, chef för Rikskriminalpolisen, till polisen.se.

– Att få veta vem som döljer sig bakom en IP-adress, eller vilka sajter eller med vilka barn en misstänkt gärningsman har kommunicerat är väsentligt för att utreda sådana brott, fortsätter han.

I vissa fall hävdar han att det är en fråga om att kunna rädda liv.

– Vi går miste om uppgifter om vem som har ringt vem och när, eller vem som har mejlat vem, eller vilka som befann sig i ett visst område, säger Per Wadhed.

Saken har verkligen satts på spets i och med att Rikspolisstyrelsen har anmält Tele2 för att agera i strid med lagen om elektronisk kommunikation, LEK, eftersom man har slutat att datalagra.

Fast även om man slutat datalagra så kan det fortfarande finnas möjligheter för polisen att få ut information, det gjorde det redan innan datalagringsdirektivet fördes in. Operatörerna lagrar ändå en massa data eftersom detta behövs för att kunna debitera kunderna. I lagrådets betänkande innan man gick vidare med implementationen av datalagringsdirektivet i svensk lagstiftning så resonerade man så här:

Till bilden hör emellertid att telefonbolagen sedan länge med abonnenternas tillstånd och med stöd i personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om elektronisk kommunikation lagrar uppgifter i betydande mängd om telefon- och internettrafiken. Dessa uppgifter, som används av bolagen för fakturering av telefon- och internettrafik men också tjänar som underlag för marknadsföringsåtgärder, kan på begäran lämnas ut till de brottsbekämpande myndigheterna i den ordning som föreskrivs i rättegångsbalken och 6 kap. 22 § lagen om elektronisk kommunikation. Vad som är nytt i det remitterade förslaget är framför allt att den föreslagna lagringen blir obligatorisk.

Man ansåg alltså att man redan hade en omfattande lagring hos operatörerna och att polisen redan kunde begära ut dessa data, men att man via datalagringsdirektivet bara gjorde denna lagring obligatorisk.

Frågan är vad som händer nu, gäller lagen eller inte? Det kan nog ta ett tag att reda ut frågan. Parallellt med detta finns det krafter som vill arbeta fram ett nytt datalagringsdirektiv från EU som åtgärdar de brister som EU-domstolen påpekade. Detta verkar rimligt. För svensk del kan det dock vara så att nuvarande datalagring faktiskt anses vara fullt laglig oavsett datalagringsdirektivets gilitghet, men det kan ta tid innan vi får klarhet i frågan. Tyvärr är en sådan period av oklart läge något som spelar kriminaliteten i händerna.

10 svar

 1. Suck, ge dig NTP. Har du ens läst domen?

  51. Med avseende på behovet att lagra data så som föreskrivs i [datalagringsdirektivet], måste sägas att kampen mot allvarlig brottslighet, i synnerhet mot organiserad brottslighet och terrorism, förvisso är av yttersta vikt för att upprätthålla allmän säkerhet och dess effektivitet kan till stor utsträckning bero på användningen av moderna undersökningsmetoder. Emellertid kan ett sådant allmänt mål, hur viktigt det än är, i sig självt inte berättiga att en lagringsåtgärd som den som etableras i [datalagringsdirektivet] kan övervägas för ett sådant syfte.

  Med andra ord, även om DLD stoppar brott, så är det argumentet inte tillräckligt för att motsvara integritetskränkningarna.

  58. [Datalagringsdirektivet] påverkar på ett allomfattande sätt alla personer som använder elektroniska kommunikationstjänster, utan att de personer vars data lagras, ens indirekt, är i en situation där de riskerar att anklagas för brott. Det omfattar även personer för vilka det inte finns några bevis som kan peka på att deras gärningar har ens en indirekt eller avlägsen koppling till allvarlig brottslighet. Vidare, medger direktivet inte några undantag, och gäller således även personer vars yrkesrelaterade kommunikation enligt nationell lagstiftning ska hållas hemlig.

  Eller för att beskriva det med andra ord; Datalagringsdirektivet övervakar alla alldeles oavsett om de är misstänkta för brott eller inte, oavsett om de är i behov av skyddad kommunikation eller inte.

  59. Vidare kräver inte [Datalagringsdirektivet], trots att det påstås bidra till kampen mot allvarlig brottslighet, någon koppling mellan den lagrade informationen och hot mot den allmän säkerheten och i synnerhet begränsas inte lagringen till (i) någon särskild tidpunkt eller geografiskt område eller till den krets av personer som misstänks vara inbegripna i allvarlig brottslighet på ett eller annat sätt, eller (ii) till personer som av andra skäl genom sitt lagrade data kan bidra till att allvarliga brott kan förhindras, avslöjas eller beivras.

  Med andra ord, det finns inga skyldigheter om att trafikdata endast får hämtas ut vid allvarliga brott och organiserad brottslighet, trots att det är dessa syften som anges i lagen.

  Lagringen som sådan? Den är det inget fel på. Det är det faktum att direktivet inte innehåller några spärrar alls som bekymrar EU-domstolen.

  • Klart att jag har läst den!

   Det du missar är:

   ”så som föreskrivs i” och ”som den som etableras i ”

   Kritiken ligger alltså inte i principen att datalagra utan just i datalagringsdirektivets exakta utformning som inte är tillräckligt restriktivt.

   ”Lagringen som sådan? Den är det inget fel på.”

   Ja det var ju vad jag skrev och vad som också framkommer av domen.

   ”Det är det faktum att direktivet inte innehåller några spärrar alls som bekymrar EU-domstolen.”

   Faktafel. Direktivet innehåller spärrar men inte i tillräcklig omfattning.

   ”Även om den lagring av uppgifter som direktivet ställer krav på kan anses ägnad att uppnå direktivets syfte, är det omfattande och särskilt allvarliga intrång som direktivet innebär i de aktuella grundläggande rättigheterna inte tillräckligt noggrant reglerat för att garantera att intrånget verkligen begränsas till vad som är strängt nödvändigt.”

   Alltså ”inte tillräckligt noggrant reglerat”.

   Du hävdar att det inte innehåller några spärrar alls, vilket inte stämmer med verkligheten. Problemet är endast att det behöver regleras mer än vad det redan är reglerat i nuvarande utformning. Ni pirater gör er själva en otjänst genom att hela tiden se allt som antingen eller, svart eller vitt, och att överdriva allt som ni anser är ett hot mot er kära piratkopiering. Ni målar fan på väggen och kan inte se nyanser, det måste vara väldigt svårt att leva med ett sådant handikapp! Dessutom verkar ni vara totalt ointresserade av att man utövar allmän brottsbekämpning, jag ser inte att ni överhuvudtaget förstår nackdelarna med att man slutar datalagra.

   Ser ni INGA problem alls med att man slutar datalagra?

   Med tanke på redan befintlig nätrelaterad brottslighet typ Gottfrid Svartholm Wargs megahack som kränker miljontals medborgares rättigheter, så behövs verkligen verktyg för att samla in ledtrådar och bevis när skadan redan är skedd.

   • Ser ni INGA problem alls med att man slutar datalagra?

    Nej, jag ser inga problem alls i att hela det svenska folket slutar bli övervakat, för hela det svenska folket är inte misstänkt för brott.

    Eller menar du att alla dina landsmän är grova brottslingar och kriminella som måste övervakas 24/7? För det är vad DLD antar just nu, enligt EU-domstolen.

    • Du menar alltså på fullt allvar att det inte finns ett värde i att kunna utreda allvarliga nätrelaterade brott mha den lagrade datan?

     Angående övervakning, du är övervakad av kameror när du går på stan eller går in i en butik, detta utan att du anses vara en brottsling. Detta för att det har visat sig att det ibland oss tyvärr finns för många som har svårt att se skillnad på mitt och ditt när ingen ser på, eller annan typ av brottslighet där man har nytta av övervakningskamerorna för att reda ut allvarliga våldsbrott som exempel. Svenska folket och politiker i allmänhet ser samhällsnyttan av att kunna reda ut brott, bara PP verkar vara helt blinda för denna viktiga funktion. Man skiter i brottsoffren, detta är uppenbart! Inte så konstigt dock eftersom piraterna är brottslingar. I PPs fall är det ju dessutom anmärkningsvärt att Christian Engström & Co upprepat påstår sig värna om de mänskliga rättigheterna, men bara så länge det gynnar möjligheterna att kränka upphovsmännens mänskliga rättigheter och komma undan med det, pyttsan. Fan vilken skenhelig dubbelmoral!

     • @NTP
      ”Angående övervakning, du är övervakad av kameror när du går på stan eller går in i en butik, detta utan att du anses vara en brottsling”

      Men där är en skillnad på Övervakningskameror på stan och butik. Jag kan själv välja att inte gå på den övervakade gatan eller butiken med kamera. Men jag kan inte välja en annan kommunikationsväg på internet för det finns ingen sådan. Och vill en internetbutik sätta upp någon form av övervakning av sina sidor så skall dom få göra så men deras startsida skall då vara fri från registreringsskript och den skall informera besökaren att den är övervakad precis som i verkliga livet.

      Och jag är inte emot övervakning av misstänkta personer. Jag är emot systematisk insamling av uppgifter som om dom någon gång i framtiden kommer att användas för att kartlägga och tysta kritiska röster mot den styrande makten( Detta är den stora faran med massövervakningen och kan i förlängningen leda till diktatur. inte för att jag tror att det kommer och hända inom snar framtid, men bara att risken finns gör att jag tänker på efterkommande generationer och hur deras frihet kommer och se ut).

      Men det är klart för att man stöder det ända partiet som tar dessa frågor på största allvar så är man väl både tjuv, terrorist och pedofil för det är ju dessa som man bara kan komma åt genom att massövervaka alla människors elektroniska spår. Förlåt glömde ditt hatkärleksbarn FILDELARE. Alla är inte kriminella och skall därför inte övervakas. Sedan att jag övervakas på gator och i butiker har inte med alla och göra. För alla besöker inte alla butiker eller går på alla gator och där med så övervakas inte alla när dom är AFK.

      Så försök åtminstone och ta exempel som är lika allomfattande när det gäller övervakning i verkligheten, som det är när det gäller internetövervakningen.

     • @Lasse.S

      ”Men där är en skillnad på Övervakningskameror på stan och butik. Jag kan själv välja att inte gå på den övervakade gatan eller butiken med kamera.”

      Detta exempel tas ofta fram men är missvisande. Man kan i stort sett inte röra sig någonstans eller gå in i en enda butik utan att man är övervakad via kameror eller butikskontrollanter. Det här upplevs inte som ett hot för vanliga hederliga människor, man har lärt sig att leva med det och tänker inte så mycket på det. Visst, det vore bättre att slippa men nu är det så att det finns för många tjuvar och andra typer av brottslingar så man får ta övervakningen för att motverka brottsligheten och ändå sätta fast en hel del brottslingar. Detta är det pris vi får betala för att tjuvar och våldsverkare inte respekterar andra människors rättigheter och inte bryr sig om brottsoffren.

      ”Men jag kan inte välja en annan kommunikationsväg på internet för det finns ingen sådan. Och vill en internetbutik sätta upp någon form av övervakning av sina sidor så skall dom få göra så men deras startsida skall då vara fri från registreringsskript och den skall informera besökaren att den är övervakad precis som i verkliga livet.”

      Det finns enormt mycket loggning på internet och man har ingen aning om exakt var den finns eftersom det finns så många vägar från din dator till den tjänst du använder. Din ISP lagrar också data, liksom din teleoperatör, för debitering, marknadsundersökning m.m. Även detta får man förhålla sig till och lära sig att leva med. Om jag går in på exempelvis netonnet och tittar på en produkt så vet jag att detta registreras, när jag sen går in på Facebook så dyker det upp annonser om just den produkten. När jag handlar på Ica så får jag erbjudanden riktade kring just de produkter jag köpt tidigare för att detta har registrerats. Jag ser inget negativt med detta. Vill jag inte se reklam så går den ju att blockera på olika sätt eller jag kan ignorera den.

      Vi lever nu i informationssamhället och flertalet människor väljer frivilligt att visa för omvärlden var de är, vad de gör, via smartphones med GPS osv. Detta för att man får ett mervärde av att just interagera med andra och även med företag. Man kan välja att se detta som ett hot eller så ser man till mervärdet. En majoritet av befolkningen känner ingen större rädsla för övervakningen, kanske är det så att minoriteten helt enkelt inte hänger med i samhällsutvecklingen. Det tar tid att vänja sig vid vad ny teknik ger för möjligheter. Betalkort, smartphones, Google Glasses. Snart går vi antagligen uppkopplade dygnet runt och registrerar helt frivilligt var vi går, hur långt, hur hög puls vi har, våra blodvärden, vilket humör vi har osv. Det mesta av det vi gör och köper registreras på ett eller annat sätt, vi ser mervärden av detta istället för hot. Jag har inget emot att få 10% rabatt av Ica på produkter jag ändå köper regelbundet som exempel. Det är dags att ni integrofobiker kommer in i 2000-talet! Jag har äldre släktingar som inte använder betalkort för att de är oroliga för att bli lurade, inte heller datorer. Är du en sådan rädd person? Eller är du kanske en person som köper vapen på nätet via bitcoin?

      http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svensk-kopte-usa-vapen-for-bitcoins_3473770.svd

     • Så du anser alltså att alla dina landsmän inklusive dig själv är potentiellt kriminella och grova organiserade brottslingar som behöver övervakas 24/7, för det är ju bara sådana som skall övervakas i ett demokratiskt samhälle. Bra då vet vi det NTP.

     • @wertigon

      ”Så du anser alltså att alla dina landsmän inklusive dig själv är potentiellt kriminella och grova organiserade brottslingar som behöver övervakas 24/7, för det är ju bara sådana som skall övervakas i ett demokratiskt samhälle. Bra då vet vi det NTP.”

      Du tar då i så du spricker. Jag föreslår att du ställer dig på barrikaderna för att förbjuda kameror och larm i butiker, för alla kunder är ju potentiellt kriminella annars, eller hur?

      Man får också skilja på loggning och övervakning, det där svåra med nyanser du vet…

      Datalagringen är inte någon aktiv övervakning eftersom man inte analyserar datat i realtid. Man begär ut det vid misstanke om brott p.s.s. som att man intervjuar vittnen, knackar dörr osv. när något brott har begåtts men inte går och frågar runt hela tiden för att se om någon sett något man inte visste om…. Man kan likna datalagringen vid kamerainspelning utan att någon tittar på en skärm (vilket man gör i butiker men där accepterar du tydligen den övervakningen) utan att man tittar på bandet i efterhand om något har hänt för att identifiera personer som passerar som kan bindas till brottsplatsen. Dels kan det leda till att man hittar en misstänkt, dels kan det göra skillnaden för att kunna fälla personen för brott.

      Vad är problemet med att man loggar data och begär ut i samband med brottsutredning? Har du kanske inte rent mjöl i påsen? Är du paranoid? Vill du inte att brottslingar ska åka dit för sina brott?

      Jag vill inte heller bli övervakad eller få data lagrade kring vad jag gör på internet. Men det är ett mycket litet pris att betala för att underlätta för allmän brottsbekämpning, p.s.s. som att man accepterar kameror i butik. Jag känner mig inte det minsta kränkt av att man lagrar data, tvärtom, det är bra för vet man att det loggas så kanske man tänker till en extra gång om man mot förmodan skulle fundera på att begå ett brott. Vilka problem ser du med lagringen? Är det bara noja? För något annat kan det väl inte vara?

   • @NTP.

    ”Med tanke på redan befintlig nätrelaterad brottslighet typ Gottfrid Svartholm Wargs megahack som kränker miljontals medborgares rättigheter, så behövs verkligen verktyg för att samla in ledtrådar och bevis när skadan redan är skedd.”

    Men vad jag har kunnat hitta, Säger inte att det inte finns annat material men detta hitade jag

    (18 april 2012)
    ”36-åringen häktas

    En häktas 36-åring man från Dalarna häktas. Han fälls senare i tingsrätten bland annat för att ha hackat sina grannars trådlösa nätverk och för att ha hjälp till i attacken mot Logica”

    Är inte som fristående intressant men med följande blir det något helt annat.

    (15 maj 2012)
    ”Husrannsakan hos Passagen

    Polisen genomför en husransakan hos Passagen för att komma åt data som 36-åringen lagrat där. Bland annat finns hittas chattkonversationer som sedan används som bevis i rättegången”

    Och detta

    (30 augusti 2012)
    ”Svarholm Warg grips

    Gottfrid Svarholm Warg grips i Kambodja. Bland annat efter att information som hittats i 36-åringens dator pekat mot honom. Även ip-adresser från Kambodja förekommer tidigt i utredningen.”

    Och med dessa citat från denna länk ( http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/163921/Dataintrng-mot-Logica-och-Nordea/#vars!date=2012-02-25_00:00:00! )

    så vill jag på visa att det var inte tack vare DLD som Gottfrid Svartholm Warg kunde gripas utan på gammalt hederligt polisarbete. För det var genom 36-åringen som man kom Gottfrid Svartholm Warg på spåren och kunde sedan få fram information som 36.åringen själv sparat som lede fram till lagföringen och detta sker innan DLD implementeras och börjar gälla i Sverige den 1 maj 2012.

    Ville vissa på detta efter som du ofta tar Gottfrid Svartholm Warg som ett exempel på varför DLD behövs.

    Däremot behövs det mer personalresurser med rätt kompetens för att kunna hantera och utreda dessa brott. Men och säga att det är lösningen för och lösa dessa brott eller terroristbrott för den delen är ju bara och skapa sig mer problem och mindre uppklarnings av grova brott, efter som dessa kommer att hitta andra sätt att utföra sin brottsliga verksamhet.

    Och jag tycker att det är ett bra exempel på att de lagar som fanns när utredningen påbörjades uppenbarligen räckte. Och där med så faller ditt resonemang i brottsuppklaringen av Gottfrid Svartholm Wargs gärningar.

    Så du kan kanske börja använd exempel på brott som löst tackvare DLD lagen. Och då med källhänvisning eller länk där till.

    • Polisen behöver ha olika verktyg. Ibland använder man DNA, ibland fingeravtryck, ibland vittnesuppgifter, ibland videoinspelningar från bevakningskameror, ibland loggar från datorer. Tar man fast en brottsling enbart baserat på fingeravtryck (för personen var känd brottsling sedan tidigare) så betyder detta inte att man avskaffar DNA eller videoinspelningar.

     Jag tror att alla har märkt att det blir mer och mer nätrelaterad brottslighet i form av dataintrång (inklusive DOS-attacker som faller under samma lagstiftning), bedrägerier, barnporrbrott, grooming, piratkopiering m.m. Det behövs olika verktyg för att komma till rätta med detta. Jag tycker att det är skrämmande att det är så svårt för polisen att säkra spår och reda ut brottslighet, därför behövs datalagringen även om den inte används för precis alla brott eller som enda verktyg.

     Man får nog fråga polisen om vilka brott man löst mha datalagring men med tanke på justitieministerns och rikskriminalens reaktion på EU-domstolens yttrande och det oklara läget i Sverige nu angående datalagring så är det uppenbart att de som jobbar dagligen med att utreda brott ser det som ett mycket viktigt verktyg.

     ”- Utan tillgång till historiska trafikdata blir det betydligt svårare att utreda IT-relaterade brott som barnpornografibrott, groomning, näthat och förtal, säger Per Wadhed, chef för Rikskriminalpolisen, till polisen.se.
     – Att få veta vem som döljer sig bakom en IP-adress, eller vilka sajter eller med vilka barn en misstänkt gärningsman har kommunicerat är väsentligt för att utreda sådana brott, fortsätter han.”

     Tycker du inte att det är viktigt att utreda nätrelaterad brottslighet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: