Snatteri och piratkopiering hos ungdomar

Jag hävdar att det finns många likheter mellan brotten snatteri, stöld och piratkopiering. Brotten utförs i stor mängd, för egen vinning (utan ”kommersiella intressen”) och någon annan får betala för att snattaren/tjuven resp. fildelaren snor åt sig en vara utan att betala för sig. Men när det gäller brottsbekämpningen finns det mycket stora skillnader, vilket jag nu ska visa via fakta.

Enligt Brottsförebyggande Rådet (Brå) så har mellan 60-70 000 butiksstölder/snatterier anmälts per år under de senaste 10 åren. Specialstudier av butikernas svinn visar att endast mellan 5-10 procent av det totala antalet butiksstölder/snatterier upptäcks och anmäls till polisen, vilket då skulle ge att det begås mellan 300 000 och 700 000 sådana varje år, en halv miljon grovt räknat. Enligt Brås skolundersökning uppgav var tredje niondeklassare att de snattat något under det senaste året. En vanlig (felaktig) piratuppfattning är följande (Per ”wertigon” Ekström):

Det är ytterst få som snattar, kanske en på hundra eller en på tusen. Det är en på fem som fildelar.

Bland ungdomar tycks alltså snatteri av varor snarare vara oerhört vanligt, var tredje niondeklassare är ju en enormt hög siffra och den verkar ha ökat på senare år, det låg kring var fjärde eller var femte niondeklassare tidigare.

Hela 45% av de anmälda brotten kunde klaras upp, dvs en person kunde bindas till brottet. Strafföreläggande och böter var de vanligaste påföljderna och 16 800 personer lagfördes för det år 2010.

Se Brås statistik och butiksstöld och snatterier.

Man kan alltså se att snatteri är ett mycket vanligt brott bland ungdomar men att man ändå upptäcker och bestraffar en relativt stor andel.

I fallet piratkopiering så har jag hittat en mycket intressant undersökning från 2007, Fildelningsvanorna bland gymnasieungdomar, gjord av studenter vid Matematiska och systemtekniska institutionen vid Växjö universitet. Man har fått 141 enkätsvar från ålder 16-19 år, 59% män och 41% kvinnor. Det är relativt många och eftersom undersökningen gjorts av studenter så kan man knappast beskylla den för att vara beställd av ”maffian” eller liknande. Tvärtom, personerna som genomfört undersökningen säger följande i slutet av rapporten:

Vi tror personligen att fildelning inte är något som man kommer att kunna lösa genom att förbjuda det och så länge parterna är oense om hur det hela ska lösas kommer folk fortsätta ladda ner alla sorters media med gott samvete.

En sammanfattande slutsats är följande:

En klar majoritet av gymnasieungdomar fildelar. Även om vissa skillnader finns mellan könen så är de på många punkter såsom bandbredd och moraliska inställning lika. Fildelningen påverkar även köpbeteendendet hos vår målgrupp som i många fall oftare laddade ner än köpte vissa sorters media. Lagstiftningen har inte heller någon större påverkan på deras fildelningsvanor.

Några intressanta delresultat av undersökningen:

 • 78 % ansåg att musiken var för dyr i handeln och resterande 22 % ansåg att priserna var rimliga. En hel del tyckte alltså att priserna var rimliga.
 • I fallet film ansåg 52% att priserna var för dyra men hela 46% ansåg att de var rimliga. Det här stämmer alltså inte alls med hur piratpartister och andra piratförespråkare på nätet brukar argumentera.
 • Hela 91% hade fildelat media.
 • Den olagliga andelen nedladdning står för 47% av all nedladdning. Stämmer inte heller med piratpartisternas argumentation.
 • Det handlar om massiv nedladdning:
  • 18% laddar ner musik varje dag, 37% några gånger varje vecka, 19% några gånger i månaden
  • 9% laddar ner film varje dag, 15% några gånger varje vecka, 19% några gånger i månaden
  • 6% laddar ner spel varje dag, 4% några gånger varje vecka, 11% några gånger i månaden
  • 5% laddar ner dataprogram varje dag, 4% några gånger varje vecka, 20% några gånger i månaden
  • 2% laddar ner böcker varje dag, 1% några gånger varje vecka, 1% några gånger i månaden. Det där med att internet skulle vara världens största bibliotek verkar inte stämma så bra, det är företrädesvis musik, film, spel och dataprogram som laddas ner alltså.
 • Ser vi sedan till mängden som laddas ner så är även den massiv:
  • 14% laddar ner mer än 100 låtar per månad, 21% mellan 30-100, 26% mellan 10-30, 23% mellan 1-10, 16% laddar aldrig ner musik
  • 4% laddar ner mer än 100 filmer per månad, 1% mellan 30-100, 9% mellan 10-30, 42% mellan 1-10, 44% laddar aldrig ner film
  • 5% laddar ner mer än 100 spel per månad, 0% mellan 30-100, 4% mellan 10-30, 39% mellan 1-10, 53% laddar aldrig ner spel
  • 3% laddar ner mer än 100 program per månad, 1% mellan 30-100, 5% mellan 10-30, 40% mellan 1-10, 51% laddar aldrig ner program
  • 2% laddade ner mer än 100 böcker per månad, 1% mellan 30-100, 0% mellan 10-30, 11% mellan 1-10, 86% laddar aldrig ner böcker
 • Hur många köper det man laddat ner?
  • 42% köper aldrig det man laddat ner
  • 41% köper sällan det man laddat ner
  • 17% köper ofta det man laddat ner
 • Angående samplingseffekten (som vissa hävdar har minskat och var större då fildelningen på internet tog fart):
  • 64% ansåg att de ofta hittade nya saker som de aldrig skulle ha hittat annars. 17% av de som upptäckt nytt på detta sätt säger sig ofta köpa produkten, detta skulle då innebär att i bästa fall 11% ofta skulle hitta nya saker som de sedan köper. Men det stora flertalet skulle ju inte göra så utan bara konsumera utan att betala medan andra får betala även för deras egen konsumtion. Och från denna statistik går det heller inte säga hur stor andel nya köp detta skulle leda till men ”ofta” borde sannolikt medföra betydligt mindre än 11%.
 • Hur  många skulle ha köpt lagligt om man inte kunde ladda ner olagligt?
  • Bara 8% skulle inte ha köpt något alls om man inte hade kunnat ladda ner
  • 61% skulle ha köpt ett fåtal
  • 15% skulle ha köpt det mesta. Ganska hög siffra ändå, stämmer relativt bra med Mediavisions undersökning som pekade på 25%. 15% i förlorad intäkt är enormt mycket!
  • Endast 1% skulle ha köpt allt
  • 15% valde att inte svara på frågan, vilket antyder att en högre andel än 15-16% skulle ha köpt om man inte kunnat ladda ner illegalt. Återigen, Mediavision var nog inte helt fel ute.
 • Hur många köper oftare än vad man laddar ner?
  • 12% köper oftare musik än vad man laddar ner
  • 31% köper oftare film än vad man laddar ner
  • 5% köper oftare program än vad man laddar ner
  • 46% köper oftare böcker än vad man laddar ner
 • Hur stor är rädslan för att åka dit för piratkopiering?
  • Bara 1% kände rädsla för att åka dit
  • 16% var lite rädda
  • 83% var inte alls rädda
 • Och hur var moralen kring fildelning?
  • 5% tyckte att det var moraliskt fel
  • 36% tyckte att det var moraliskt fel i vissa fall
  • 51% tyckte inte alls att det var moraliskt fel
  • 5% ville inte svara på frågan. Moralen är sannolikt mycket starkt kopplad till den låga risken för att åka dit för det.
 • De vanligaste svaren om vad som är positivt med olaglig fildelning
  • Det är gratis
  • Enkelt
  • Snabbt
  • Median når ut till en större målgrupp
  • Upptäcka saker man annars skulle ha missat
  • Stort utbud
  • Bra sätt för mindre kända artister att nå ut till en större och bredare publik
 • De vanligaste svaren om vad som är negativt med olagligt fildelning
  • Artister/förlag förlorar inkomster
  • Det är olagligt och man kan bli ställd inför rätta för det
  • Om industrin förlorar för stora inkomster så finns risken att kvaliteten på det material man ger ut kommer att minska

Både snatteri och piratkopiering är volymsbrott, en mycket stor andel (ungdomar är sannolikt överrepresenterade) svenskar bryter mot lagen. Hela 60-70 000 snatterier anmäls varje år, motsvarande för piratkopiering måste vara försumbart litet givet det man ser i media.  Det finns i alla fall ett mycket litet antal domar mot vanliga fildelare enligt Ung Pirats egen sammanställning. Andelen anmälda snattare som fälls för brottet är också relativt hög, 16 800 personer år 2010. Bara ett försumbart litet antal personer fälls för piratkopiering.

Jag hittade faktiskt lite statistik från Polisen angående anmälda brott som har med upphovsrättsbrott att göra, brottskoder 5101 till 5104. 5101 är brott mot upphovsrätten via fildelning. Totalt sett för dessa brottskoder anmäldes grovt sett bara 200 brott per år i hela Sverige under 2011 och 2012. Glädjande nog har dock uppklarningsprocenten gått från under 5% 2010 till över 30% 2012. Men även om uppklarningsprocenten ökar så anmäls ju en alldeles för liten andel av de begångna brotten om man jämför med hur det fungerar med snatteri av varor.

Det finns ingen undersökning kring hur stor andel av snattarna som skulle ha köpt om de inte hade kunnat snatta men det är inte alls orimligt att det handlar om liknande siffror som för media ovan. Procentsatserna kan förstås skilja sig en hel del men det gör det ju också mellan de olika typerna av media. Principen bör ändå vara att i bägge fallen så skulle en relativt stor andel lagliga köp ha ersatt snatterierna om man inte hade kunnat snatta. Inte orimligt att det handlar om 15-25% som i fallet piratkopiering. Även om många butiker går med höga vinster trots snatterier så skulle de då få ännu högre vinster utan dessa snatterier.

Sannolikt finns det en viss samplingseffekt även för vanliga snatterier, typ att en snattare kan tänka sig att sno en ny sorts godis som man inte hade lust att chansa på att köpa ifall man inte skulle gilla det. Detta skulle ju givetvis kunna leda till nya köp av denna produkt men ingen skulle väl komma på den befängda idén att sådan sampling via snatteri skulle vara OK? Så varför skulle den vara OK för upphovsrättsskyddad media? I fallet snattat godis så uteblir handlarens vinst eftersom köpesumman inte kommer in. Det blir även en viss förlust kopplat till inköpspris och administrativa kostnader. I fallet media via fil eller streaming så är det bara intäkten som uteblir eftersom något inköpspris inte förloras, dock är det ju ändå en förlust eftersom piraten utnyttjar produkten utan att betala, precis som när snattaren tar och äter godiset utan att betala.

Något har gått allvarligt fel i rättstillämpningen. Brotten är likartade men upphovsmännen tycks vara rättslösa till skillnad från butikerna vad gäller snatteri. Även om bara 5-10% av snatterierna upptäcks och anmäls så är det ändå totalt sett en rätt stor andel och därmed en hög avskräckande effekt. Motsvarande för piratkopiering finns ju inte alls, det är i praktiken bara ett fåtal av de som driver de stora piratsajterna som åker dit och får kännbara straff. Det verkar ligga kring 5-10% risk att åka dit för snatteri, vilket innebär att de allra flesta snattare känner en rädsla för att åka dit för det, trots detta snattar var tredje nioklassare. I fallet innehållsstöld/piratkopiering med bara 200 anmälda fall per år så är risken för att åka dit för det helt försumbar och bara 1% av brottslingarna känner allvarlig rädsla, en överdriven sådan givet den faktiska risken att åka dit. Något måste göras eftersom snatteri och piratkopiering är likartade brott och borde ges en likartad effektiv brottsbekämpning.

Inte nog med att man stjäl innehåll, det finns ett politiskt parti som propagerar för att detta ska vara OK, Piratpartiet och dess ungdomsförbund Ung Pirat. Ung Pirat har dessutom öppnat K-kassan som är en slags ”försäkring” ifall man åker dit för sin innehållstöld. Genom att teckna en sådan ”försäkring” så ska man alltså lugnt kunna fortsätta att stjäla från andra och få ekonomisk hjälp om man mot förmodan åker dit för det. Liknande moraliskt tveksamma konstruktioner finns eller har funnits för att planka i kollektivtrafiken eller för fortkörningsböter. Borde man ha en motsvarande kassa för att kunna snatta på Ica eller H&M, för att kunna bidragsfuska eller fuska med försäkringar, utan att oroa sig för de ekonomiska konsekvenserna utifall att man mot förmodan ändå åker dit för brottet?

Sammanfattningsvis är det enkelt att konstatera att moralen hos ungdomar inte skiljer sig nämnvärt angående snatteri av varor jämför med snatteri av innehåll, piratkopiering. Att en tredjedel av niondeklassarna snattar varor säger att moralen inte står högt i kurs ens när det gäller fysiska varor. När det då är betydligt enklare att snatta innehåll, piratkopiera, och att risken är oerhört mycket mindre att åka dit för det, ja då är det inte konstigt att piratkopiering är vardagsmat för samma ungdomar. Tillfället gör tjuven, ett gammalt talesätt som fortfarande gäller. Eftersom andelen niondeklassare som snattar ökat från var femte till var tredje på senare år är det heller inte orimligt att piratkopieringsmoralen får efterverkningar även på butikssnatterierna. Om det finns ett sådant samband så är misslyckandet i rättstillämpningen för upphovsrätt alltså katastrofal för medborgarnas moral kring stöld och snatteri, vilket kan åstadkomma en oerhörd skada för samhället.

Så här säger filmaren, författaren och journalisten Börje Peratt om Fildelning – Snatteri Stöld:

En konstnärs satsning är en chans att få lön för mödan i efterhand. Jämför med bonden som plöjer en åker, sår och vattnar fram kornkopior. När skörden är klar fylls ladan av råttor som alla tar för sig av kopiorna så att bonden förlorar sin skörd, går i konkurs och får se sin familj svälta.

Det handlar om att göra rätt för sig. Antipiratbyrån är idag konstnärens enda skydd. De borgeliga politiska ungdomsförbund vill slippa göra rätt för sig. Vänsterpartiet går ut hårdast och sällar sig till en organiserad ungdomsbrottslighet. Skrämmande.

Den som inte vill betala för något som man ska betala för utför en brottslig handling. Den som tar tillfället i akt att sno är en tjuv. I en affär kallas det att snatta. På internet kallas det att fildela eller helt enkelt IT-tjuv. Den som tycker att man ska kunna kopiera andras verk för eget syfte eller för spridning stjäl också. Innebörden i copyright och upphovsrätt är just att skydda ett konstnärligt verk. I de allra flesta fall kan det vara fråga om lång tids oavlönat arbete för att färdigställa ett verk. En bok, musik eller film. Poängen med en konstnärs/Författares/Kompositörs satsning är att man ska få en chans att få ersättning och lön för mödan för kopior, visningar, uppspelningar i efterhand. Man kan här jämföra med bonden. Som röjer en åker, plöjer dess mark, sår och så småningom skördar. När skörden är klar och ska säljas till kunder. Ja då sätter Piratbyrån igång och skickar in råttor i ladan som alla tar för sig så att bonden förlorar sin skörd, går i konkurs och får se sin familj svälta.

Vänsterpartiet gör gemensam sak med den tjuvuppmanande Piratbyrån och anklagar de som vill skapa rättvisa för att kriminalisera en hel generation ungdomar. Att tjyva och sno är fel. Och att bli anklagade för tjuveri och få svara för sina stölder är den enda chansen för konstnärers överlevnad. Så behåll fildelarlagen utan att kompromissa. Med Piratbyråns moral så är affärssnatteri också tillåtet. Varför ska man betala i kassan när man fritt kan ta från hyllorna? Det är min förhoppning att inte bara piratkopiering utan även spridandet av stöd för fildelning ska kriminaliseras. Det borde finnas någon lag som bestraffar uppmaning till lagbrott och stöld.

Annonser

146 svar

 1. Brotten är inte alls likartade och det vet du. Snattar jag X förlorar butiken X. Laddar jag ned Y förlorar butiken ingenting.

  • Snattar du en vara som har priset X förlorar butiken dels varans inköpspris Y, dels vinsten Z via skillnaden mellan försäljningspris X och inköpspris Y (förenklat).

   Laddar du ner en låt så förloras en viss andel av X i genomsnitt, storleksordningen 15-25% enligt det jag visade på i inlägget. Dessa pengar slipper innehållstjuven/piraten betala och kan lägga på annat, medan upphovsmännen/branschen går miste om dessa intäkter i och med att de inte betalas i enlighet med att varan konsumeras.

   Att ta något utan att betala för sig kallas för snatteri eller stöld. Samma företeelse för upphovsrättsskyddade varor kallas brott mot upphovsrättslagen. Jag hävdar inte att brotten är LIKA, det är ju olika lagar och en del andra skillnader (om det vore exakt samma sak hade man inte behövt ha olika lagar), men visst är det likartade brott på så sätt att:
   1. I bägge fall tar tjuven något utan att betala, såsom andra ärliga och laglydiga medborgare gör
   2. Någon förlorar på det, butiken, upphovsmannen direkt eller indirekt (beroende på vilka avtal upphovsmannen har), i fallet media även andra parter såsom nätbutiker, skivbolag, musikförlag osv.
   3. Någon annan får betala, dvs de ärligt betalande konsumenterna får betala även för tjuvarnas konsumtion

   Dessutom, här skiljer det sig väsentligt i fallet snatteri och innehållsstöld via piratkopiering:

   När en vara snattas så förlorar i första hand slutledet, butiken och deras kunder (via högre priser). Den som tillverkar varan får ju sin betalning ändå via inköpspriset. När innehåll snattas via piratkopiering så förlorar många olika parter intäkt, alltså inte bara i slutledet, samtidigt som att det finns mindre pengar för att finansiera nya innehållsskapare. Detta eftersom det ofta är så att kompositörer, textförfattare, artister, bokförfattare osv. får betalt i förväg och förlaget, skivbolaget osv. tar den ekonomiska risken om det blir en liten försäljning. Om det blir för många förlustproduktioner pga uteblivna intäkter via piratkopiering så kommer mindre pengar att finnas för sådana förskottsavtal, dvs man kommer bara att satsa på säkra kort och nya talanger kommer inte att kunna komma fram lika lätt. Även om dessa nya talanger gör allt själva från ax till limpa, så kommer givetvis även dessa att drabbas av innehållsstölderna från piratkopieringen, vilket kanske gör att de får nöja sig med att fortsätta på hobbynivå istället för att ha det som yrke. Precis som ungdomarna i undersökningen svarade så kommer då sannolikt antalet kvalitetsproduktioner att minska. Det är möjligt att det då skapas mer på hobbynivå men piraternas nedladdningsmönster visar ju att det är just de dyra kvalitetsproduktionerna som tagits fram professionellt som man eftertraktar och stjäl innehåll av, amatörproduktionerna är man inte så intresserad av.

   • ”Laddar du ner en låt så förloras en viss andel av X i genomsnitt, storleksordningen 15-25% enligt det jag visade på i inlägget.”

    Stämmer ju inte. Folk betalar fortfarande för musikspelningar och bio-biljetter. Försäljning ”per kopia” kanske drabbas, men folk lägger ändå pengarna på andra former av underhållning. Du har inte funderat på om det är försäljningssättet – per kopia – som blivit utdaterat?

    • ”Du har inte funderat på om det är försäljningssättet – per kopia – som blivit utdaterat?”

     Nej, eftersom piraterna fortfarande vill åt kopiorna och inte bara går på konserter. Man vill alltså fortfarande ha kopiorna men vill komma undan med att betala precis som vilken tjuv som helst.

     • Om de tidigare originalen är bra så skapar kopiorna en efterfrågan på att få nytt och att få mera. Kopiorna har då blivit reklam för framtida prestationer.

      Om du tittar på totala intäkter så har totala intäkterna ökat från år 2000, medans kopia-försäljning minskat – främst tack vare att annan försäljning ökat. Live biljetter, merchandise, streamingtjänster och annat.

      Folk lägger fortfarande pengar på underhållning. Folk kommer antagligen alltid vara intresserade att betala för underhållning i en form eller annan. Kanske bara inte just på det sättet som gynnar just dig allra bäst i nuläget.

  • @Åke
   Brotten är väldigt lika.
   Personer och företag investerar tid och pengar i en produkt och den presumtiva konsumenten väljer att tillgodogöra sig produkten utan att betala för den.
   Huruvida en butik har kvar en produkt eller inte är irrelevant. Detta då musik och film är en fråga om upplevelse snarare än ett stycke material. Är det den enda skillnaden du kan komma på? Är du fem år?

   • Om något kan kopieras gratis så är den inte möjlig att sälja som ”produkt”.

    Då får man inse att det har blivit en tjänst att utveckla nya original istället.

    Klart att det inte är en upplevelse som säljs. Det hade varit en upplevelse om du visste precis vilken hårdvara som konsumenten använder, akustik o.s.v. för att tillgodogöra sig kopian.

    T.ex. biografer och livespelningar kan säga att de säljer en ”upplevelse”, eftersom där är det specat hur rummet ser ut, vilken teknik som använts osv, men inte för kopior.

    • Gurra – ”Om något kan kopieras gratis så är den inte möjlig att sälja som ”produkt” – du kanske ska berätta det för Marcus Persson, han som skapade Minecraft.
     http://www.di.se/artiklar/2014/3/18/1-miljard-till-notch/

     Själv tycker jag självklart att han är värd alla pengarna! Han har skapat ett grymt spel som kunderna vill betala för. Men i din värld är han väl en intellektuell utsugare som lever på gammalt arbete.

     • Bra rutet. Men Gurra och Wertigon behöver sannolikt avprogrammeras innan de kan ta in verkligheten. Det finns säkert avprogrammerare för de som tillhört sekter som man kan använda sig av.

      Det är aldrig för sent, självaste Ulf Ekman har ju nyligen lämnat Livets Ord pga en ny uppenbarelse och har nu sökt sig till katolska kyrkan. Det kanske fungerar även för Kopimister. Förr eller senare kanske även sådana personer kan inse att de agerat och tänkt som parasiter men inte själva har haft kraft eller förmåga att inse detta.

     • Absolut – vill folk betala för det så ska de få göra det. Men det blev populärt först för att en första version fanns att prova gratis – reklam för hans fortsatta arbete.

      Nu när han är känd har han uppenbarligen förtroende för fortsatt finansiering. Men det började med en nedladdningsbar kopia…

     • Avprogrammeras?? Det räcker inte för er att få lov att kartlägga åsikter via NSA och FRA övervakning, nu vill ni hjärntvätta också?

      Så mysiga och toleranta åsikter ni tycks hysa i upphovsrätts-campet…

     • Då borde alla pirater som laddat ner första säsongen av GoT sedan köpa resten.
      Tror inte att ni gör det.

     • Olle: Garanterat lär HBO få fler kunder nu när folk blivit hookade på deras serier än om illegal fildelning inte funnits före tjänsten lanserades. Slippa krånglet med dålig kvalitet på nedladdningar, av misstag få serbisk dubbning osv.

     • Men om det är som du säger så borde piratkopieringen gå ner till noll för säsong 2 och framåt.

     • @gurra

      ”Olle: Garanterat lär HBO få fler kunder nu när folk blivit hookade på deras serier än om illegal fildelning inte funnits före tjänsten lanserades. Slippa krånglet med dålig kvalitet på nedladdningar, av misstag få serbisk dubbning osv.”

      Jag tror inte ett dugg på detta. De med tjuvmentalitet kommer att fortsätta att sno så länge detta går med försumbar risk för upptäckt. Vi ser ju på Kopimisterna, det finns t.o.m. de som gjort det till religion att stjäla innehåll. Inte kommer de att börja köpa om de inte absolut måste, glöm det!

     • Gurra – det är bättre om du använder riktig svenska istället för det vanliga Orwellska nyspråket. Det är inte nån som ger Mojang ”fortsatt finansiering” – det är kunder som köper produkter. Finansiering och köp är två helt olika ekonomiska begrepp.
      Visst är det en smart strategi att låta kunder testa, men den strategin bygger ju på att de sedan köper produkten. I piraternas värld saknas den andra delen av strategin. Det funkar inte att låta kunderna testa gratis för att sedan ge bort produkten.

     • Det är lönlöst att försöka förklara ekonomi för de här tomtarna.

     • ”Men om det är som du säger så borde piratkopieringen gå ner till noll för säsong 2 och framåt.”

      Nej, det har jag inte påstått. Jag påstod att fildelningen skulle ge fler betalande kunder när betalalternativen kom, inte att fildelningen nödvändigtvis skulle minskas när de lagliga alternativen kom.

      Du är ju helt hopplöst kass på logik. Läs lite filosofi eller matte.

     • För resten fanns knappast HBO Nordic före slutet på tredje säsongen.

     • ”Visst är det en smart strategi att låta kunder testa, men den strategin bygger ju på att de sedan köper produkten. ”

      Det är inte längre ”kunder” som köper ”produkter”, det är potentiella fans och investerare. Du får se kopiorna som PoC / demos / portfolio som kan skapa intresse att betala dig för ditt framtida jobb.

     • ”För resten fanns knappast HBO Nordic före slutet på tredje säsongen.”

      Jag har inte HBO, men har sett tre säsonger. Så vad har det med saken att göra?

     • @gurra

      ”Det är inte längre ”kunder” som köper ”produkter”, det är potentiella fans och investerare. Du får se kopiorna som PoC / demos / portfolio som kan skapa intresse att betala dig för ditt framtida jobb.”

      Så snattare är framtida investerare?

      Du får faktiskt finna dig i att det som säljs är produkter och tjänster, hur finansieringen av dessa sker har du inte ett dugg med att göra. Varje företag väljer själva hur de släpper sina produkter och hur de ska satsa på framtida. Kunderna köper sedan de produkter och tjänster de är intresserade av. Om kunderna ska finansiera så sök dig till crowdfunding, där går man ut med vilken produkt man vill skapa och de som är intresserade av att bidra gör så helt frivilligt. Och inte heller där kan man sedan sno produkten gratis eller få den till självkostnadspris utan det är faktiskt de som skapat den som sen tar in vinster per kopia (om man säljer tillräckligt många för att gå med vinst).

      Du har uppenbarligen något emot att man ska kunna skörda frukterna av eget arbete, att det istället skulle vara OK att parasitera på andra mot deras vilja. Glädjande nog ser vi att stödet för ParasitPartiet (PP) faller dag för dag. Vi får finna oss i att via skattepengar betala en fet pension till Engström och hon som ville ge EU-bidrag till rumänsk science fiction. Men det kan det vara värt för att se ParasitPartiet gå ur historien, först i Sverige och sen i övriga länder.

      Övriga hade 1.2% enligt senaste siffrorna från Novus. Detta är då Fi, Junilistan, Kalle Anka-partiet, Fantomen, Piratpartiet och många andra partier som inte kommer att komma längre än så. Ibland kan någon uppstickare lyckas, som MP och SD, men de andra får finna sig i att bli en parentes, i vissa fall (PP) en pinsam och lyteskomisk sådan.

     • Snälla Gurra – innan du lär dig de korrekta ekonomiska termerna är det fullständigt meningslöst att föra en diskussion med dig! En investering, eller finansiering blir en tillgång i företagets balansräkning. Försäljning blir en intäkt i resultaträkningen. Det är grundläggande ekonomi. Men viktigt att använda rätt begrepp, ord har en viss betydelse – juridiskt och språkligt. Ni pirater tjatat alltid om att fildelning inte är stöld, då är det uppenbarligen viktigt med ett korrekt språk. Men när det gäller ekonomi är det uppenbarligen inte all viktigt med ett korrekt språk. Dubbelmoral igen!!!!

     • Nejtillpirater skriver: ”Så snattare är framtida investerare?”

      Återkom när varorna som snattas istället kan kopieras till självkostnad. Då är det att ta fram nya original som kan ha ett värde.

      Thomas:

      De ”korrekta” ekonomiska termerna förändras allteftersom samhället förändras. Nu när vi har internet och fildelning så bör vi förändra vårt ekonomiska språkbruk att ta hänsyn till den situationen, inte tjura ihop och vägra inse att fildelning är här för att stanna.

     • Gurra – innan du ger dig in på att förändra de juridiska och finansiella begreppen kring ekonomi och bokföring, kanske du skulle ta en grundkurs så att du förstår dem.
      Fast å andra sidan – en total brist på kunskap har ju aldrig hindrat er pirater från tom retorik.

     • Thomas:

      Det är som att säga åt Galileo eller Copernicus att de inte läst bibeln och de katolska prästernas texter tillräckligt noga. Det står ju klart och tydligt i de viktiga böckerna att jorden är universums centrum!

      Men det fanns ny teknik (teleskop) som jättetydligt fick det att synas att det gamla gardet hade skitit i det blå skåpet.

      Världen förändras med jämna mellanrum och ny teknik gör gamla företagandeformer, gammal ekonomi och gamla tekniker obsoleta.

     • Gurra – du tycker inte att du har lite hybris, när du jämför dig med Galileo och Kopernikus?? Din självbild är lite uppblåst….
      Men din jämförelse är dessutom helt irrelevant. Både Kopernikus och Galielo var välutbildad och kunniga inom sina respektive områden. De hade all bakgrund och kunskap – något som du och de flesta av dina piratkompisar helt saknar.
      Återigen ser vi en liknelse helt utan substans, återigen ett exempel på den tomma retoriken, ett exempel på en samling ord utan innehåll.

   • Kan du på grund av samhällsförändringar och teknikutveckling inte längre sälja en produkt bör du söka dig nya sätt att sköta ditt företagande på som bättre passar in i samtiden.

    Samhället kan ju inte anpassa allt för att de nuvarande etablerade företagen med sina strategier ska klara sig maximalt bra. Hade vi drivit sån politik förr i tiden skulle utvecklingen stannat av för länge sedan.

 2. Den digitala våldtäktsmannen Nej Till Pirater fortsätter sina tröttsamma tirader om att stöld på något sätt skulle kunna gå att likställa med fildelning. Till stöd tar han en undersökning som har c:a 150 deltagande gymnasieungdomar och anser alltså att detta skall kunna appliceras på hela befolkningen – något som man inte kan ta för givet då ex gymnasieungdomar har . Studien gjordes dessutom 2007, och mycket kan förändras på 7 år.

  Om vi sedan går in på de olika punkterna konstateras följande:

  Att majoriteten av nedladdningen (53%) är legal
  Att internet är världens största bibliotek – NTP har förväxlat ett strikt bokbibliotek med ett mer generellt bibliotek som har flera olika medier
  Att 58% någon gång har köpt det de har laddat ner olagligt
  c:a 17% av de som provar nya saker också köper dem om de gillar vad de hör – samplingseffekten fungerar ”as intended” alltså
  99% känner liten eller ingen rädsla för att åka dit för fildelning – det fungerar alltså inte med de avskräckande exemplen

  Sedan säger dessa siffror ganska lite om vi inte får reda på hur mycket pengar dessa ungdomar lägger på kultur nu, och om de lägger mindre eller mer pengar på kultur efter att ha fildelat. Ungdomar är ju notoriskt fattiga då de oftast lever på endast 1000 kr i månadspeng. Det går säkert att hitta ett samband med att de som har lite pengar i hushållen fildelar mer, speciellt nu när allt fler bibliotek läggs ner.

  • ”Till stöd tar han en undersökning som har c:a 150 deltagande gymnasieungdomar och anser alltså att detta skall kunna appliceras på hela befolkningen”

   Jaså? Jag skrev om ungdomar angående snatteri och piratkopiering. Jag har inte applicerat just detta på hela befolkningen. Är det inte illa nog att var tredje niondeklassare snattar idag mot var femte för ett antal år sedan?

   ”Ungdomar är ju notoriskt fattiga då de oftast lever på endast 1000 kr i månadspeng.”

   Knappast. Det verkar finnas massor av pengar till datorer, surfplattor, senaste mobilen osv. Det är inte bara månadspeng som är intäkt utan föräldrarnas bidrag, pengar som födelsedagspresent och julklapp, feriearbete osv. Det måste finnas massor av pengar som borde ha gått till egen konsumtion av media i enlighet med deras konsumtionsmönster och behov, istället läggs pengarna på saker som är svårare att stjäla. Tyvärr görs nog också en hel del av detta med föräldrarnas goda minne, man slipper ju köpa musik, film och programvara till barnen som ju fixar detta själva. Bara att blunda och så slipper man öppna den egna plånboken. Skulle barnet mot förmodan åka dit så vet man ju att straffet är försumbart, max ett fåtal låga dagsböter och villkorlig dom. Inget att oroa sig över alltså.

   Skulle man lätt kunna stjäla datorer, surfplattor och mobiler så är det tyvärr nog så att ”tillfället gör tjuven” även gäller då, eftersom var tredje niondeklassare snattar.

   Enda sättet att komma till rätta med problemet, inklusive efterverkningar på moralen kring snatteri och stöld i allmänhet – som har försvagats kraftigt de senaste åren – ja då gäller att man måste ta kraftigare tag mot piratkopieringen via internet så att man minskar omfattningen och att en större andel av de som ändå väljer att bryta mot lagen faktiskt också åker dit för det. Det är inte orimligt att 60-70 000 åker dit för det per år som i fallet snatteri, istället för att det handlar om bara ett fåtal personer idag.

   Och kom inte med tramsargumentet om att fängelserna skulle bli överfulla, de är inte överfulla idag pga 60-70 000 upptäckta snatterier per år.

   • NTP, men då är det inte ungdomarna som betalar, alltså kan de inte ha en susning om hur de kommer agera när de har att välja mellan att svälta en vecka eller köpa två DVD-filmer.

    Hur som helst säger din undersökning knappt något alls och bekräftar dessutom i stora drag det vi pirater har hävdat hela tiden – att samplingseffekten fungerar och att man ibland köper det man laddar ner (och tycker om).

    • ”Hur som helst säger din undersökning knappt något alls och bekräftar dessutom i stora drag det vi pirater har hävdat hela tiden – att samplingseffekten fungerar och att man ibland köper det man laddar ner (och tycker om).”

     Undersökningen säger att du och dina piratpartistvänner har fel i det mesta ni påstår.

     Oavsett om sampling fungerar eller inte så motiverar den aldrig lagbrott. I så fall anser du alltså att sampling via snatteri – att man sen köper mer av det man provat gratis efter att ha snattat – skulle vara OK?

     Givetvis ska vi följa lagar stiftade i en av världens mest framstående demokratier. Och det är mycket oroväckande att moralen hos ungdomar verkar vara under förfall, till stor del säkert beroende på bristerna i rättstillämpning kring piratkopieringen.

     • Oavsett om sampling fungerar eller inte så motiverar den aldrig lagbrott.

      Självfallet inte. Men det motiverar en lagändring.

      Återigen – att ett brott är ett brott är irrelevant. Att ett brott skall vara ett brott är det som är relevant.

     • ”Oavsett om sampling fungerar eller inte så motiverar den aldrig lagbrott.”
      Självfallet inte. Men det motiverar en lagändring.”

      Gäller det då också för snatteri? Samplingsteorin kan givetvis lätt tillämpas även där när det gäller att prova olika varor gratis innan man pungar ut med pengar via lagligt köp första gången.

      ”Återigen – att ett brott är ett brott är irrelevant. Att ett brott skall vara ett brott är det som är relevant.”

      Precis, och där säger jag mycket tydligt att snatteri såväl som innehållsstöld/piratkopiering SKALL vara brott. Detta i enlighet med vanligt sunt förnuft, folkvett, göra rätt för sig, samt givetvis också i enlighet med mänskliga rättigheter enligt UDHR, Bernkonventionen, Europakonventionen och EU-direktiv, vilka samtliga är implementerade i svensk lagstiftning såväl som i de flesta andra civiliserade länders lagstiftning.

      Jag kan därför inte se alls hur en lagändring enligt Piratpartiets förslag skulle vara motiverad av utfallet, snarare en uppskärpning av rättstillämpningen enligt nuvarande lag, så att man når upp till något som liknar den nivån man har för snatterier. Men även nivån för snatterier verkar behöva skärpas upp enligt den beklämmande ökningen snattande niondeklassare de senaste åren. Kanske får man detta på köpet om man förbättrar rättstillämpningen på området piratkopiering.

     • NTP – nej det gäller inte för snatteri då snatteri orsakar stor ekonomisk skada.

      Fildelning däremot orsakar minimal till ingen skada, och är i många fall till och med en positivt bidragande faktor (e.g. samplingseffekten). Att fildela en låt har ungefär samma effekt som att gå mot röd gubbe på en biltom gata.

 3. BTW – det är möjligt att var femte niondeklassare snattar – Men de allra flesta av dessa snorvalpar inser att snatterier är fel, och växer ifrån det. Av den halvmiljon stölder du räknar upp så utförs majoriteten av c:a 1% av befolkningen.

  20% av befolkningen fildelar, NTP. Detta är ett odiskutabelt faktum du inte kommer ifrån.

  • 50% av alla bilförare kör för fort! Innebär det att vi ska göra det lagligt?

   • Fortkörning ger trafikolyckor. Fildelning ger inga olyckor.

    • Snatteri ger heller inga olyckor liksom bedrägeri, förskingring, bidragsfusk osv. Ska sådant också bli lagligt med motiveringen ”ger inga olyckor”?

     Du inser säkert att detta var ännu ett av dina mest misslyckade argument hittills, eller hur?

     • Jag håller med NTP, det var ett av dina mest misslyckade motargument hittills.

      Snatteri ger ekonomiska skador. Det gör inte fildelningen.

     • @wertigon

      ”Snatteri ger ekonomiska skador. Det gör inte fildelningen.”

      Klart att det gör, piratkopieringen inkräktar ju på den ekonomiska delen av upphovsrätten. Slipper man betala för det man konsumerar och skulle ha köpt i 15-25% av fallen om man inte kunnat sno innehållet så är det självklart så att de ekomiska skadorna är enorma av all piratkopiering.

     • NTP.

      Inga oberoende vetenskapliga studier har utförts som har bevisat att fildelningen har haft mer än en marginellt negativ ekonomisk effekt på kultursektorn.

      Däremot finns det massor av studier som hävdar det motsatta – att fildelningen har haft märkbart positiva effekter på kultursektorn, både ekonomiskt och andra sätt.

      Därför kan jag på ganska goda grunder hävda att fildelningen har marginella effekter.

     • @wertigon

      ”Inga oberoende vetenskapliga studier har utförts som har bevisat att fildelningen har haft mer än en marginellt negativ ekonomisk effekt på kultursektorn.”

      Hur ”kultursektorn” påverkas är ointressant, det handlar om varje enskild upphovsmans mänskliga och lagliga rättigheter. Bara varje enskild upphovsman kan själv avgöra vad som är bäst för den personen när det gäller med vilken licens eller annan form något ska tillgängliggöras.

      Du kan titta på handelssektorn och se att den växer, slår rekord i stort sett varje år. Och med detta vill du väl visa att snatterier inte är skadliga. Inser du inte hur fel detta resonemang är så är du en idiot.

     • @PW

      ”Inga oberoende vetenskapliga studier har utförts som har bevisat att fildelningen har haft mer än en marginellt negativ ekonomisk effekt på kultursektorn.”
      Nu har du läst för mycket Falkvinge igen, som du ser nedan finns det absolut oberoende vetenskapliga studier som påvisar de negativa påverkan illegal fildelning har.

      Blackburn D. (2004) ser en mycket negativ effekt från fildelningen på försäljningen av musik generellt och menar att antipiratkampanjer är positiva för intäkterna, något som Chiang E. P., Assane D. (2008) bekräftar.

      Coyle J. R. et al (2008) hittar en negativ effekt på grund av fildelningen och visar också att moraliska aspekter inte är speciellt viktiga för nedladdare.

      Bounie D., Bourreau M., Waelbroeck P. (2005) hittar en positiv samplingseffekt för en grupp de kallar ”explorers”, men en negativ effekt på försäljningen av musik i gruppen ”pirates”.

      Peitz M. & Waelbroeck P. (2004) finner att fildelningen stod för 11 procent av nedgången i CD-försäljning globalt under åren 2000 – 2002.

      Michel N. (2006) hittar bevis för att fildelningen påverkat musikförsäljning negativt, upp till 13 procent av nedgången i intäkter kan härledas till fildelningen.

      Oberholzer F. & Strumpf K. (2004) hittar inga bevis på att fildelningen påverkat försäljningen av musik negativt.

      Bhattacharjee S. et al (2006) hittar bevis för att fildelningen påverkat försäljningen av musik negativt.

     • Snatteri, bedrägeri, förskingring, bidragsfusk blir någon av med något på.

      Vid fildelning blir du inte av med något utan där får du något – nya fans. Helt gratis dessutom.

     • Sten då, får du verkligen begå ett så blatant plagiat av den listan? Trodde det var ett upphovsrättsbrott som inte ens pirater anser är ok. Själv tycker jag iofs då bättre om La Quadrature Du Nets grundliga lista över dessa studier.

      Så här skriver ”Scary Devil Monastery” från kommentarsfältet i den länkade sidan:

      Det finns ingen forskningsgenomgång som säger att fildelning skadar musikindustrin här – det finns en genomgång som grundligt förklarar att båda sidorna i debatten har en uppsjö av ”undersökningar” som är viktade och därför tveksamma.

      Det har han fullständigt rätt i. Det innebär rent faktiskt att det fortfarande är ohållbart att särlagstifta om fenomen som man inte ens med vetenskaplig forskning kan bedöma vara skadligt.

      Det han säger, som slutsats av sina underlag, är att försäljning av inspelad musik tveklöst har drabbats. Det håller piratrörelsen med om – den gamla affärsmodellen med 1000%+ i GM per exemplar håller inte längre.

      Så han bekräftar bara vad vi har sagt under de senaste tio åren, men man måste vara blind – eller ha missat att läsa vad han skrivit – för att se det som att han påpekar någonting om att ”Fildelning skadar musikförsäljningen” i så svepande ordalag.

      Och, vidare,

      Daniel har gjort en genomgång av befintligt material – jag har skummat igenom källistan. Det enda jag tar avstånd ifrån är att Daniel har lagt lika stor vikt vid köpta och sedermera utbuade rapporter som han lagt vid rapporter som undergått seriös peer review.

      Signaturen David tillägger lite längre ner:

      Att fildelningen påverkar industrin negativt är varken konstigt, eller nödvändigtvis en dålig sak när man tänker på att det öppna Internet lett till att de fått en helt annan konkurrens från oberoende aktörer.

      Och jag kan väl inte annat än hålla med.

      Har fildelning skadat försäljningen av inspelad musik? Ja.

      Har fildelning skadat musikindustrin som helhet? Nej.

      Har musikindustrin i sin helhet vuxit? Ja.

      Behövs monopolet på offentliggörande fortfarande, eller kan vi avskaffa det till förmån för ett generellt skydd mot rovdrift istället? Jag säger ja, och har hittills inte sett ett enda vettigt argument mot. Men jag är som alltid öppen för möjligheten att jag har fel, till skillnad från upphovsrättskonservatisterna på denna blogg. 🙂

     • @PW

      LOL

      Standard PPmupps hanterande av information.

      Istället för att läsa undersökningarna så väljer du att läsa kommentarsfältet fyllt av kommentarer från andra PPmuppar som inte heller läst undersökningarna.
      Det är precis så man ser till att inte veta, förstå eller kunna någonting om det man försöker diskutera.

      ”till förmån för ett generellt skydd mot rovdrift istället?”
      TPB sysslar med just rovdrift och den diskussionen har vi ju redan klarat av.
      Att dela verk med familj och vänner får du redan göra, så det du propagerar för är det som idag gäller.

     • Bäste herr plagiatör Sten.

      Hälften av de undersökningar du hänvisar till finns inte att hitta på Internet. Jag läser dem gärna om du skriver ut och skickar dem till mig, absolut. Den lista du länkar till innehåller dessutom ett antal köpta och/eller vetenskapligt undermåliga undersökningar som sågats jämns med fotknölarna ett antal gånger.

      Av de som är tillgängliga, så är det ofta subjektiva bedömningar som gjorts. Studien gjord av David Blackburn från 2004 ex säger tre saker:

      1. Fildelning missgynnar mainstreamartisterna
      2. Fildelning gynnar nicheartisterna
      3. Mainstream drar in 80% av pengarna så alltså är fildelningen klart negativ för branchen.

      Detta är förvisso ett relevant argument, men vad internet har gjort är att fler niche-artister kan överleva och folk köper mer niche än mainstream. Det är inte något dåligt för industrin vill jag hävda, utan tvärtom.

      Sedan, fildelningen kan i värsta fall utgöra 15% av den nedgång av försäljning av inspelad musik vi sett sen år 2000. Studierna verkar vara eniga att nedgången mestadels beror på att mainstreamprodukterna inte säljer lika bra. Finns det någon studie som tar upp niche och hur bra de lyckats?

      Ingenting av de studier du länkat till har hittills bevisat att jag haft fel i mitt påstående att musikbranchen i sin helhet på något sätt skadats av fildelningen.

     • @wertigon

      ”Så här skriver ”Scary Devil Monastery” från kommentarsfältet i den länkade sidan:

      ”Det finns ingen forskningsgenomgång som säger att fildelning skadar musikindustrin här – det finns en genomgång som grundligt förklarar att båda sidorna i debatten har en uppsjö av ”undersökningar” som är viktade och därför tveksamma.”

      1. Scary är en extremt rabiat pirat, det är inte fakta hen för fram utan rabiata åsikter filtrerade via enkelspåriga piratglasögon.

      2. Det är fullständigt irrelevant hur det går för musikindustrin sett som en helhet eftersom det handlar om mänskliga rättigheter för varje enskild upphovsman, med helt olika förutsättningar. Om några skulle gynnas av ”gratisreklam” så hjälper det inte på något sätt att andra missgynnas. Att prata om musikindustrin, branschen, ”maffian” osv. är ett stort tankefel, när det istället handlar om varje individs mänskliga och lagliga rättigheter.

      Varje person som skapar något som faller under upphovsrätten har detta skydd. Varje sådan person kan välja att bevaka dessa rättigheter helt själv eller i samarbete med förlag, skivbolag, filmbolag osv. Oavsett om personen gör allt själv eller tar hjälp av någon enligt frivilliga avtal så får personen sannolikt idag finna sig i att få sina mänskliga och lagliga rättigheter kränkta, där gör inte ens piraterna någon skillnad angående vilka man stjäl innehåll ifrån.

     • @PW

      ”Hälften av de undersökningar du hänvisar till finns inte att hitta på Internet. ”
      Om du nu lärt dig använda internet så hade du upptäckt att samtliga finns tillgängliga på Internet.
      Nedan finner dy länkar till dem

      ”Jag läser dem gärna om du skriver ut och skickar dem till mig, absolut.”
      Jag betvivlar nu att du arbetar med datorer eller vet ngt alls om internet. Det tog mig mindre än 5 minuter att hitta undersökningarna.

      ”Den lista du länkar till innehåller dessutom ett antal köpta och/eller vetenskapligt undermåliga undersökningar som sågats jämns med fotknölarna ett antal gånger.”
      Nej, inga av dessa undersökningar är köpta, alla är gjorda av universitet.
      Vad som är sant är att din bäste kompis Scary D M är full av skit (då han inte läst några av undersökningarna) och hans kommentar var fullkomligt felaktig. Varpå ditt hävdande enbart blir lika patetiskt somm Falkvinge och Engström misslyckad publikation där de endast lyckas påvisa att de inte vet vad upphovsrätt är.

      ”Av de som är tillgängliga, så är det ofta subjektiva bedömningar som gjorts.”
      LOL

      ”Studien gjord av David Blackburn från 2004 ex säger tre saker:
      1. Fildelning missgynnar mainstreamartisterna
      2. Fildelning gynnar nicheartisterna
      3. Mainstream drar in 80% av pengarna så alltså är fildelningen klart negativ för branchen.”
      Vad skönt att du ser att det är negativt för branschen.

      ”Detta är förvisso ett relevant argument, men vad internet har gjort är att fler niche-artister kan överleva och folk köper mer niche än mainstream. Det är inte något dåligt för industrin vill jag hävda, utan tvärtom.”
      Varför sysslar ni PPmuppar med att diskutera en industri? Vi diskuterar upphovsrätten, upphovsrätten som tillhör de som skapar verken, nämligen kompositörerna och textförfattarna.

      ”Sedan, fildelningen kan i värsta fall utgöra 15% av den nedgång av försäljning av inspelad musik vi sett sen år 2000. Studierna verkar vara eniga att nedgången mestadels beror på att mainstreamprodukterna inte säljer lika bra. Finns det någon studie som tar upp niche och hur bra de lyckats?”
      Du tittar som vanligt efter ngt som är irrelevant då det är kompositörerna och textförfattarna som har upphovsrätten.
      Varför skulle illegal verksamhet tillåtas om den drabbar en viss variant av musik och inte en annan?
      Fullkomligt snurrigt.

      ”Ingenting av de studier du länkat till har hittills bevisat att jag haft fel i mitt påstående att musikbranchen i sin helhet på något sätt skadats av fildelningen.”
      Varför diskuterar du musikbranschen i sin helhet?
      Är det Ok att vissa delar av alla branscher utsätts för brott om ”branschen” i ”sin helhet” inte utsätts för brott. Skall det gälla alla branscher
      Är det OK att utsätta dig för brott om resten av spelbranschen inte drabbas?
      DU är mer än lovligt snurrig.

      För övrigt så kan jag citera Daniel Johansson vars undersökning påvisar följande:
      ”Justerar man siffrorna mot konsumentprisindex blir resultatet dessutom att branschen som helhet minskat sin omsättning, om än inte med hälften så med 15%. ”

      Så sluta hitta på att du vet någonting när du uppenbarligen inte gör det.

     • Sten.

      Att ett brott är ett brott är inte samma sak som att ett brott bör vara ett brott.

      Hur avgör man huruvida ett brott bör vara ett brott? Genom att titta på skadeverkningarna och nyttan av straffen. Detta förstår varenda lagstiftare idag.

      Så, ta fildelning;

      Skadeverkan – Minimal och i vissa fall till och med positiv.
      Effekten av straffrättsliga åtgärder – Minimal.
      Samhällskostnader vid ett eventuellt legaliserande: Minimalt.
      Samhällskostnader att upprätthålla status quo: Stora.
      Samhällskostnader för åtgärder för att minska brottslighet: Extremt stora.

      Jämför med Snatteri.

      Skadeverkan – måttlig.
      Effekten av straffrättsliga åtgärder – minimal.
      Samhällskostnader vid ett eventuellt legaliserande: Extremt stora.
      Samhällskostnader att upprätthålla status quo: Låga
      Samhällskostnader för åtgärder för att minska brottslighet: Medel.

      Det är två helt olika ekvationer.

     • @PW

      Bäste Herr Googleinkompetent Wertigon

      Vart tog påståendena om köpta undersökningar vägen?

      Du är så fullbelamrad av felaktiga uppgifter som du fått från Falkvinge, Engström och andra som Scary D M att alla inlägg du skriver enbart ger förstärkning till faktumet att du inte vet jota om vad du pratar om och detta oavsett om det är upphovsrätt, skapande av verk, eller juridik.

      ”Hur avgör man huruvida ett brott bör vara ett brott? Genom att titta på skadeverkningarna och nyttan av straffen. Detta förstår varenda lagstiftare idag.”

      Och nu pratar vi civilrätt och individers rättigheter, sluta tjata om saker som faller under offentligrätt.
      Upphovsrätten handlar om en individs rätt till resultatet av sitt arbete. När en PPmupp inkräktar på denna rättighet så kränker PPmuppen skaparens mänskliga rättighet.
      Om du vill plocka bort den rättigheten för kompositörer (då du hävdar att avlägsnandet av dennes rätt inte resulterar i tillräcklig skada och att straffen inte gör nytta) så får du även plocka bort samma rättighet för alla andra.
      Och du kan börja med att publicera allt ditt arbete här så att vi alla kan fortsätta sprida ditt arbete.
      Om du inte gör det så är allt du skriver här enbart tomhet.

     • @wertigon

      ”Jämför med Snatteri.”

      Ja det är en högst relevant jämförelse, därav mitt grundinlägg.

      ”Skadeverkan – måttlig.
      Effekten av straffrättsliga åtgärder – minimal.
      Samhällskostnader vid ett eventuellt legaliserande: Extremt stora.
      Samhällskostnader att upprätthålla status quo: Låga
      Samhällskostnader för åtgärder för att minska brottslighet: Medel.”

      I själva verket är det mycket lika så det går att skriva följande för Piratkopiering OCH Snatteri:

      Skadeverkan – stor för enskild butik eller liten artist, enormt stor totalt sett för butikskejda/samhället eller för känd artist/samhället

      Effekten av straffrättsliga åtgärder – relativt stor avskräckande effekt för snatterier, det hade säkerligen varit ännu värre utan. Tyvärr fungerar det inte lika bra på piratkopiering men med fler dömda brottslingar så blir effekten god.

      Samhällskostnader vid ett eventuellt legaliserande: Extremt stora för snatterier, extremt stora för kulturen. Vem skulle skapa påkostad kultur när det inte finns ekonomiska grunder ens för att få tillbaka insatsen? Och om tjyvmentaliteten slår rot i ännu högre grad hos ungdomen så kommer detta få katastrofala konsekvenser för samhället!

      Samhällskostnader att upprätthålla status quo: höga totalt sett. Butikslarm, hanteringen av 60-70000 anmälda fall per år kostar förstås enormt mycket för snatterier, men pga bristande hantering så har man hittills ”sparat” dessa nödvändiga kostnader i fallet piratkopiering.

      Samhällskostnader för åtgärder för att minska brottslighet: Höga men kan vara nödvändiga, speciellt om det kan vara så att tjyvmentaliteten vad gäller piratkopiering spritt sig till snatteri, med tanke på att antalet snattare i nian ökat från var 5:e till var 3:e på senare år.

     • nejtillpirater skriver:

      ”Samhällskostnader för åtgärder för att minska brottslighet: Höga men kan vara nödvändiga, speciellt om det kan vara så att tjyvmentaliteten vad gäller piratkopiering spritt sig till snatteri, med tanke på att antalet snattare i nian ökat från var 5:e till var 3:e på senare år.”

      Då var det väl jävligt dumt av er att börja likställa fildelning med stöld från första början?? Hur tänkte ni antipirater isåfall egentligen?

      ”Om vi inte kan försvara våra rättigheter så ska bannemig hela ekonomin i stöpet på en gång!”

     • @gurra

      ””Om vi inte kan försvara våra rättigheter så ska bannemig hela ekonomin i stöpet på en gång!””

      Du gillar halmgubbar uppenbarligen.

      Brottsbekämpning måste kosta pengar om man vill nå resultat. Eftersom snatteri och piratkopiering liknar varandra på många sätt så är det rimligt att man lägger motsvarande pengar på brottsbekämpningen. Annars säger man i praktiken att tjyveri av vissa varor ska behandlas annorlunda än tjyveri av andra varor. Upphovsmännens rättigheter är lika mycket värda som handlarnas, bägge ska kunna freda sig från tjyverier.

      Det är inte rimligt att det idag anses värt att bekämpa snatteri medan man blundar för piratkopieringen. Det är i grunden samma sak och tyvärr verkar det också vara så att tjyvmentaliteten från piratkopieringen spillt över i ökat snatteri hos niondeklassarna. Detta är en MYCKET allvarlig samhällutveckling så det är självklart att man måste göra något åt detta!

     • NTP, du vet väl att snatteri handlar om stöld av små belopp va? Således:

      Skadeverkan – stor för enskild butik eller liten artist, enormt stor totalt sett för butikskejda/samhället eller för känd artist/samhället

      Nej. Liten för enskild butik, och i fallet fildelning gynnsam för liten artist. Det är till och med de rapporter Sten länkade till överrens om. Läser du inte rapporterna eller?

      Effekten av straffrättsliga åtgärder – relativt stor avskräckande effekt för snatterier, det hade säkerligen varit ännu värre utan. Tyvärr fungerar det inte lika bra på piratkopiering men med fler dömda brottslingar så blir effekten god.

      Mer, mer, hårdare, åh ja, för det har ju fungerat så bra hittills!

      ”The definition of insanity is doing the same thing over and over, and expect a different result.” – Albert Einstein

      Samhällskostnader vid ett eventuellt legaliserande: Extremt stora för snatterier, extremt stora för kulturen. Vem skulle skapa påkostad kultur när det inte finns ekonomiska grunder ens för att få tillbaka insatsen? Och om tjyvmentaliteten slår rot i ännu högre grad hos ungdomen så kommer detta få katastrofala konsekvenser för samhället!

      Vem skulle skapa kultur? Samma personer som skapade kultur innan upphovsrätten existerade.

      Och vem har sagt att Piratpartiet vill avskaffa de ekonomiska grunderna för att få tillbaka insatsen? Jonathan Coulton verkar lyckas alldeles utmärkt. Mojang och Rovio likaså. Trots att deras spel och låtar är gratis att ladda ner.

      Nej du NTP, du missar helt att piratkopieringen inte tar bort möjligheten att tjäna pengar – den förskjuter den bara till andra affärsmodeller som dessutom har plats för fler kulturskapare. Allt enligt de studier Sten länkat till.

      Samhällskostnader att upprätthålla status quo: höga totalt sett. Butikslarm, hanteringen av 60-70000 anmälda fall per år kostar förstås enormt mycket för snatterier, men pga bristande hantering så har man hittills ”sparat” dessa nödvändiga kostnader i fallet piratkopiering.

      Butikslarm och snatterihanteringar är snorbilliga. I de flesta fall stannar butikerna vid en varning och i de flesta fall så snattar ungarna tills de åker fast och sen aldrig mer. Dessutom får samhället in en del på bötesbelopp och skadeståndsbelopp.

      Meanwhile är man så rädda för Pelle Pirat att man lägger ner enorma summor på ineffektiva rättegångar, ineffektiva kopieringsskydd och många andra saker. Fildelningsjakten kostar miljarder, ger extremt lite tillbaka, och straffen är allt annat än rimliga vilket kostar samhället miljarder. Tänk på att det är dina skattepengar som ger mat och husrum åt dessa förhärdade fildelare…

      Samhällskostnader för åtgärder för att minska brottslighet: Höga men kan vara nödvändiga, speciellt om det kan vara så att tjyvmentaliteten vad gäller piratkopiering spritt sig till snatteri, med tanke på att antalet snattare i nian ökat från var 5:e till var 3:e på senare år.

      Har du någon studie som pekar på detta samband? Annars är det i vanlig ordning hetluft från en konservativ gammal gubbe som vägrar följa med tiden.

      Jag vill hävda att samhällskostnaden för att införa en övervakningsapparat, som är det som krävs för att stoppa piratkopieringen, inte är värt det. Gillar du det inte? Synd för dig då, men utvecklingen stannar inte bara för att du vill det…

     • @wertigon

      ”NTP, du vet väl att snatteri handlar om stöld av små belopp va?”

      Ja, precis som för piratkopiering.

      ”Nej. Liten för enskild butik, och i fallet fildelning gynnsam för liten artist.”

      Du får se till summan av snatterierna för en butik, snatteri är stöld för upp till 1000kr, det blir mycket stor kostnad för en butik på ett år. Motsvarande gäller förstås vid innehållsstöld. Vissa små artister kan gynnas av det men inte alla. Det är VARJE enskild upphovsmans rättigheter det handlar om, inte ”branschens”.

      ”Mer, mer, hårdare, åh ja, för det har ju fungerat så bra hittills!”

      Det har inte fungerat för att det har i praktiken inte varit några straff för fildelning och det vet du mycket väl. 60-70 000 snattare polisanmälda varje år och max ett par hundra fildelare.

      ””The definition of insanity is doing the same thing over and over, and expect a different result.” – Albert Einstein”

      Just det, frånvaron av straffsrättsliga åtgärder mot piratkopieringen har bevisligen inte fungerat för att få ner nivån, alltså måste mer göras.

      Förresten, hur tillämpar du motsvarande citat på snatterierna, 60-70 000 per år polisanmälda. ”Samma resultat” år från år. Också ”insanity”?

      ”Butikslarm och snatterihanteringar är snorbilliga. I de flesta fall stannar butikerna vid en varning och i de flesta fall så snattar ungarna tills de åker fast och sen aldrig mer. Dessutom får samhället in en del på bötesbelopp och skadeståndsbelopp.”

      Noll koll. Butiker har stora kostnader inte bara för larm, kameror och speglar, utan även för att personalen ska hantera alla snatterier, butikskontrollanter osv. Förutom kostnaden i form av svinnet.

      Nej, de allra flesta snatterier polisanmäls. Polisen gör då en utryckning, ofta tar de hand om snattaren och kör hem till föräldrarna om det är en ungdom. Man kontaktar socialen som gör en utredning. Det tas upp i domstol. Även om resultatet blir att man lägger ner utredningen så blir det självklart stora kostnader för varje fall. Även om du räknar lågt, säg 10 000 per fall om det bara går till nedläggning, multiplicera detta med 60-70 000 fall per år och du har kostnader på 600-700 miljoner per år och mycket lågt räknat. Och nej, det blir inte mycket böter till samhället eftersom även om det blir ett antal dagsböter så blir det på småbelopp eftersom ungdomarna oftast inte har någon inkomst. Det blir helt enkelt försumbara bötesbelopp jämfört med vad hela hanteringen kostar. Syftet med böterna är givetvis inte att finansiera hanteringen, det är i rent avskräckande syfte för att man inte ska göra om det eller begå straffet från början. Det rimliga vore att föräldrarna får betala och mycket högre belopp.

      ”Fildelningsjakten kostar miljarder,”

      Varifrån kommer alla dessa miljarder? Hur räknar du då?

      ”Tänk på att det är dina skattepengar som ger mat och husrum åt dessa förhärdade fildelare…”

      Det finns ju inga fildelare i svenska fängelser vad jag vet. Så vad menar du?

      ”Jag vill hävda att samhällskostnaden för att införa en övervakningsapparat, som är det som krävs för att stoppa piratkopieringen, inte är värt det. Gillar du det inte? Synd för dig då, men utvecklingen stannar inte bara för att du vill det…”

      Halmgubbar. Vare sig snatteri eller piratkopiering kommer någonsin att kunna stoppas helt, det enda man kan göra är att försöka begränsa med rimliga medel. Rimliga medel anses tillämpas för snatterier men för det liknande brottet innehållsstöld (brott mot upphovsrättslagen) saknas motsvarande rimlighet, man gör helt enkelt alldeles för lite.

     • Du får se till summan av snatterierna för en butik, snatteri är stöld för upp till 1000kr, det blir mycket stor kostnad för en butik på ett år.

      upp till, ja. Majoriteten av alla snatterier, vill jag hävda, understiger hundralappen, och ju större en butikskedja desto större svinn. Tonåringar snattar mycket godis ex.

      Motsvarande gäller förstås vid innehållsstöld. Vissa små artister kan gynnas av det men inte alla. Det är VARJE enskild upphovsmans rättigheter det handlar om, inte ”branschens”.

      NTP, små artister har inte speciellt många fans. De har inte speciellt stort genomslag, och fildelas i regel mycket mindre än megaartisterna. De som fildelar brukar allt som ofta uppmuntra att man stödjer artisten dessutom.

      Det är klart att det finns undantag, men de allra, allra flesta små artister går plus på fildelningen, då det är viktigare för dem att synas och höras än att tjäna massa pengar.

      Det har inte fungerat för att det har i praktiken inte varit några straff för fildelning och det vet du mycket väl. 60-70 000 snattare polisanmälda varje år och max ett par hundra fildelare.

      Ehm… http://5101.se/ någon? Fildelningsbrott är mycket svåra att bevisa. Det är inte snatterier. Enda sättet att fånga 60-70 000 fildelare varje år är genom att implementera övervakningssystem som totalt nedmonterar resten av det som är bra med samhället. Och då har du dessutom inte tittat på USA där tusentals fildelare har blivit stämda och det fildelas fortfarande friskt.

      Förresten, hur tillämpar du motsvarande citat på snatterierna, 60-70 000 per år polisanmälda. ”Samma resultat” år från år. Också ”insanity”?

      Är du inte läskunnig karl? Citatet säger uttryckligen att göra samma sak igen leder till samma resultat. Endast i undantagsfall leder det till ett annorlunda resultat.

      Noll koll. Butiker har stora kostnader inte bara för larm, kameror och speglar, utan även för att personalen ska hantera alla snatterier, butikskontrollanter osv.

      Låt oss titta på det hela. 600-700 miljoner är totalt orimligt. Först:

      Vilka är involverade? En radiobil, en till två poliser som också gör utredning, ett butiksbiträde, en handläggare på socialen.

      Lönen för dessa (räknar 22 arbetsdagar på en månad):

      Polis – medellön 26 749 ~ 152 kr per timme
      Handläggare – medellön 24 802 ~ 141 kr per timme
      Butiksbiträde – 19 361 ~ 110 kr per timme

      Tid för ärendet – 2 timmar för polisen, 1 för biträdet och 2 timmar för handläggaren
      Bensinpengar: 200 kr

      Total kostnad: 152+152+141+141+110+200 = 895 kr. Med 60-70 000 gripanden blir det som max 62 miljoner kr eller så, för hela riket, och oftast är det högt räknat. Övervakningen är ju en egen kategori såklart, men då måste man ju ta med i beräkningen hur mycket de förhindrar även annan brottslighet.

      Övervakningskameror installeras inte främst för att förhindra snatteri (där det i princip bara handlar om bar gärning) utan för grövre stölder och rån, samma sak med larm och annat dylikt.

      ”Varifrån kommer alla dessa miljarder? Hur räknar du då?”

      Nu tittar jag främst på USA där kriget hittills har fått tusentals fildelare stämda – endast rättegångskostnaderna uppgår till runt en miljard dollar, varav c:a 100 miljoner har inkommit.

      Sedan har vi som sagt alla Defective Restriction Management-system som alltid visat sig i stort sett ineffektiva på lång sikt och ofta även kortsiktigt. Att utveckla dessa tar en enorm tid i anspråk, leder till mycket fler supportmeddelanden och är i bästa fall ett litet fartgupp bland piraterna.

      Så… Nej. Du har fel.

     • @wertigon

      ”åt oss titta på det hela. 600-700 miljoner är totalt orimligt. Först:
      Vilka är involverade? En radiobil, en till två poliser som också gör utredning, ett butiksbiträde, en handläggare på socialen.
      Lönen för dessa (räknar 22 arbetsdagar på en månad):
      Polis – medellön 26 749 ~ 152 kr per timme
      Handläggare – medellön 24 802 ~ 141 kr per timme
      Butiksbiträde – 19 361 ~ 110 kr per timme
      Tid för ärendet – 2 timmar för polisen, 1 för biträdet och 2 timmar för handläggaren
      Bensinpengar: 200 kr
      Total kostnad: 152+152+141+141+110+200 = 895 kr. Med 60-70 000 gripanden blir det som max 62 miljoner kr eller så, för hela riket, och oftast är det högt räknat. ”

      Återigen visar du att dina ekonomiska kunskaper är katastrofalt låga, inte konstigt att du hamnar så fel i dina teorier om piratkopieringens skadeverkan.

      Kostnaderna du ska räkna med är timkostnaden för ett par poliser med bil (oftast åker man ut två personer), efteråt ska de skriva rapport. Socialen ska handlägga, prata med föräldrarna, ärendet ska tas upp i domstol. Det är fler personer inblandade än bara de tydliga jag tagit upp här.

      Du verkar tro att timkostnaden är lönen. Du förstår inte att lönen bara är en mycket liten del av timkostnaden. Du ska lägga till sociala avgifter, pension, semester, försäkringar, lokaler, utbildning, administration etc. Ett påslag på 60% på lönekostnaden är normalt, och då endast baserat på lönekostnaderna, då tillkommer kostnader för allt det andra.

      http://www.tks.nu/starta-eget/20-mer-att/anstallda.asp

      Du ska lägga till bilkostnader inklusive bränsle, värdeminskning/avskrivning, service och administration. Motsvarande för det som sker på socialkontoret och inom domstolsväsendet, även där har man en timkostnad som vida överstiger vad personalen får ut i lön.

      Det är helt orimligt att totala kostnaden skulle hamna på 895 kr, detta täcker inte ens totalkostnaden för en polistimme. Jag tror att mitt grova överslag på 10 000 ligger betydligt närmare sanningen, det är troligen i underkant. Polisen skulle ta 920 kr/timme och polis för att bevaka idrottsevenemang, detta är knappast något man bedriver med vinst utan det är för full kostnadstäckning. Motsvarande taxa gällde vid exempelvis Falsterbo Horse Show.

      http://www.dagensjuridik.se/2013/11/polisen-vi-arbetade-881-timmar-domstolen-24-timmar-ska-ersattas

      Du med dina trasiga piratglasögon tror att kostnaden för polisen ligger kring 150 kr per timme. Fett fail som hon sa, den där tjejen som ville att EU skulle bekosta rumänsk science fiction.

      Du har en infantil kunskapsnivå på hur ekonomi fungerar i företag. Hoppas att du tar hjälp av någon för din egen ekonomi, annars lär du få stora problem om du inte redan har det. Lika dåligt var det med din uppfattning om hur vanligt det är med snatteri. Du har helt enkelt en mycket dålig verklighetsuppfattning.

     • NTP, ok. Ska man räkna med sociala avgifter m.m. så blir timkostnaden snarare runt 1 500 per ärende (man brukar prata om dubbla lönen för en arbetsgivare). Fortfarande nere på, högt räknat, 100 miljoner. Inte ens den siffran är rimlig dock, då hela polisens årsbudget ligger på c:a 1.6 miljarder kronor. Du menar alltså, på fullaste allvar, att snatterier tar upp 6.75% av polisens årsbudget?

      Vilken fantasivärld lever du i?

     • @wertigon

      ”NTP, ok. Ska man räkna med sociala avgifter m.m. så blir timkostnaden snarare runt 1 500 per ärende (man brukar prata om dubbla lönen för en arbetsgivare). Fortfarande nere på, högt räknat, 100 miljoner. Inte ens den siffran är rimlig dock, då hela polisens årsbudget ligger på c:a 1.6 miljarder kronor. Du menar alltså, på fullaste allvar, att snatterier tar upp 6.75% av polisens årsbudget?
      Vilken fantasivärld lever du i?”

      Du verkar ha svårt att erkänna dina misstag. Det jag skrev om var inte bara polisens kostnader utan för hela hanteringen även för butiken, socialen, domstol osv.

      Klart att snatterier tar stor del av polisens budget, det handlar trots allt om 60-70 000 anmälda fall och till skillnad mot dig så ser de flesta mycket allvarligt på snatteri och då tycker man att det får kosta. Vad är alternativet, legalisera?

     • Det är snarare ”en gång tjyv, alltid tjyv” fenomenet som utkristalliserar sig. Stämpla i övrigt skötsamma fildelare som grovt kriminella så kommer de så sakterligen tappa förtroende för lagar och rättsväsende. Det är en potentiell social katastrof ni petar på. Speciellt i kombination med den skyhöga ungdomsarbetslösheten!

     • NTP, du lever i en fantasibubbla. Det står klart. Du tror inte att polisen har inarbetat rutin i snatterifrågorna eftersom det rör sig om så många?

      Ett snatteriärende tar c:a 15 minuter att lösa administrativt för polisen. Rapportskrivandet idag består i att föra in personens namn, kryssa för rätt ruta, skriva in stöldvärdet och ett par extra fält. Det tar tio minuter per fall. Det är sedan ett ärende för socialsekreterarna. Ska det gå till domstol avgörs det väldigt snabbt, då, återigen, rutinärende – en åklagare ser kanske ettusen sådana fall per år. Då lär man sig väldigt snabbt at titta på bevisen och bestämma om man går vidare eller inte. I domstolen, dessutom, är det ett simpelt rutinärende.

      Alldeles oavsett vidhåller jag dock att kostnaden för status quo vs kostnaden för legaliserandet av snatteri är betydligt lägre. I fildelningsfallet är det dock helt tvärtom – det finns ett skydd som inte längre behövs, och kostnaden för att ta bort det skyddet är betydligt lägre än att ha kvar det. I det läget bör man ta bort skyddet.

     • @wertigon

      ”Alldeles oavsett vidhåller jag dock att kostnaden för status quo vs kostnaden för legaliserandet av snatteri är betydligt lägre. I fildelningsfallet är det dock helt tvärtom – det finns ett skydd som inte längre behövs, och kostnaden för att ta bort det skyddet är betydligt lägre än att ha kvar det. I det läget bör man ta bort skyddet.”

      Du vill sätta ett pris på mänskliga rättigheter? Avskaffa dem för att det kostar pengar? Gäller det även skydd av minoriteter, könsstympning, olika typer av diskriminering. Det är givetvis billigare att ta bort skyddet.

      Att ni av egoistiska skäl vill parasitera på andra motiverar inte att man avskaffar upphovsmännens mänskliga och lagliga rättigheter, oavsett om det kostar pengar att upprätthålla eller inte.

     • nejtillpirater:

      Du verkar fortfarande inte förstå. Det är upphovsbranscherna som parasiterar på konsumenterna och de potentiella nya företagen. Upphovsrätten bromsar innovation.

      En massa nya häftiga digitala tjänster vore möjliga om vi inte hade en såpass strikt upphovsrätt, men ni tycker tydligen det är viktigare att ni kan fortsätta tjäna pengar på gammalt vis än att dessa ska få en chans att blomma ut och skapa nytt värde åt folk.

     • NTP, de mänskliga rättigheterna säger att en författare har skydd till de ideella och materiella intressen som härrör från ett verk. Kopior är inte längre intressanta att kontrollera, eftersom de i sig inte längre har något värde.

      Däremot skall det finnas ett skydd mot rovdrift för upphovsmannen, det säger inte PP emot. Det skall finnas rätt till erkännande och upphovsmannen skall ha rätt till sitt goda rykte. Genom att ändra upphovsrätten så att fokuset på kopiorna försvinner, så skapar man en upphovsrättslagstiftning som alla kan förstå, inte bara jurister som Monique Wadstedt.

     • @PW

      ”Däremot skall det finnas ett skydd mot rovdrift för upphovsmannen, det säger inte PP emot”

      TPB sysslar med rovdrift, alltså är PP med på att det för skapare skall finnas skydd mot TPB?

  • ”det är möjligt att var femte niondeklassare snattar”

   Fakta och matte har aldrig varit din starka sida va? Det var var tredje, inte var femte niondeklassare som snattar numera

   ”Men de allra flesta av dessa snorvalpar inser att snatterier är fel, och växer ifrån det.”

   Bör väl gälla även för piratkopiering?

   ”Av den halvmiljon stölder du räknar upp så utförs majoriteten av c:a 1% av befolkningen.”

   Årskullarna har legat runt 120 000 i många år, detta hade du lätt kunnat kolla upp. En tredjedel av detta är då 40 000 snattare bara bland niondeklassare. Låt oss runda av uppåt och att Sveriges befolkning är 10 miljoner, 40 000 snattare bara i årskurs nio är då 0,4% av befolkningen. Sannolikt är det liknande siffror ett par år innan och efter årskurs nio, vilket gör att ditt påstående om 1% av befolkningen befängt. Med någon form av normalfördelning är det snarare så att gruppen tonåringar sannolikt står för minst 3% av av alla snatterier och sannolikt en betydligt större andel av alla innehållsstölder/piratkopieringar.

   Oavsett detta, tycker du inte att utvecklingen från att var femte niondeklassare snattar till att var tredje gör det de senaste åren är oroväckande? Även om många växer i från det så är det väl sannolikt att antalet personer som inte växer i från det också ökat per årskull?

   • ”Bör väl gälla även för piratkopiering?”

    Varför? Ungar idag fattar att illegal fildelning inte är samma som stöld.

    • Deras beteende visar på att de begår snatteri såväl som innehållsstöld/piratkopiering i ungefär samma omfattning. De vet givetvis att det är olagligt men samhället har misslyckats både med uppfostran och rättsliga åtgärder då man inte verkar inse att det är fel att sno saker på andras bekostnad.

     • Sno är inte samma som kopiera. Försök igen.

      Att ta betalt för kopior är att ta betalt för luft och ingenting.

     • @gurra

      ”Att ta betalt för kopior är att ta betalt för luft och ingenting.”

      Nej, man tar betalt för att få tillgång till innehållet, upplevelsen. Precis som när man går på bio. Skillnaden är bara att om du går på bio så får du se filmen en gång per biljett, köper du en DVD så får du se den hur ofta du vill. Oavsett om du går på bio eller köper en DVD så får du inte sprida filmen hur du vill.

     • @FG

      ”Att ta betalt för kopior är att ta betalt för luft och ingenting.”

      Om du nu tycker att få tillgång till verk är liktydigt med luft och ingeting så borde du ju nöja dig med att titta och lyssna på luft och ingenting. Då behöver du ju absolut inte tillgång till några verk alls.
      LOL

     • Sten:

      1) Du betalar en 10a för en cheeseburgare. Nya råvaror och nytt jobb går åt för att göra cheeseburgaren.

      2) Någon betalar dig för en kopia av en låt. Varken råvaror eller nytt jobb går åt för att kopiera och distribuera låten.

      Du räknar med att folk i 1) ska gå med på detta..?

     • @gurra

      ”1) Du betalar en 10a för en cheeseburgare. Nya råvaror och nytt jobb går åt för att göra cheeseburgaren.”

      Ja men en viss andel av priset är för varumärket och för återbetalning av investeringar. Det kostar alltså mer än vad marginalkostnaden är för att tillverka en ny burgare.

      Det är precis på samma sätt med musik, film och böcker, skillnaden är bara att tillverkningskostanderna för en kopia är mycket lägre eller i vissa fall försumbara. Helt försumbara är de sällan för tjänsten att få en kopia eller en mediaström kräver serverresurser, administratörer, folk som jobbar med betalningar, redovisning, ja drivande av ett företag helt enkelt. Men det här vet du ju INGET om, oavsett hur ofta vi påminner dig om dina infantila kunskaper om företagsekonomi, eller hur?

      ”2) Någon betalar dig för en kopia av en låt. Varken råvaror eller nytt jobb går åt för att kopiera och distribuera låten.”

      Man behöver få avkastning på sin investering, precis som McDonalds gör varje gång de säljer en Big Mac, eller Apple när de säljer en iPhone. De säljer inte till självkostnadspris för det finns massor av kostnader utöver detta att täcka liksom att alla företag givetvis vill gå med så mycket vinst som möjligt. Kunden har ENBART valet att köpa eller låta bli varan.

      ”Du räknar med att folk i 1) ska gå med på detta..?”

      Ja, det är precis så vanligt hederligt folk har gjort i alla tider, kontra snattare, tjuvar, snyltare, fuskare osv.

     • ”Helt försumbara är de sällan för tjänsten att få en kopia eller en mediaström”

      Det vore fritt fram att betala för sådana tjänster även utan upphovsrätt. Skillnaden är bara att då vore även hobbylösningar tillåtna. Som faktiskt är fallet för de flesta andra grenar av näringslivet i dagsläget – som att steka sina egna hamburgare eller starta en pizza-utkörnings-tjänst.

      Det är en grundläggande del av friheten i ett fritt samhälle att hobby-alternativ måste få kunna konkurrera med proffs-alternativen.

     • @FG

      ”Det är en grundläggande del av friheten i ett fritt samhälle att hobby-alternativ måste få kunna konkurrera med proffs-alternativen.”

      Vilka pizza utkörare får (utan tillstånd från pizzeriorna) dela ut alla andras pizzor gratis?
      LOL

     • Sten: skulle det gå att utan nya råvaror och ny arbetsinsats kopiera pizzor gratis så skulle jag vara den första att förespråka att det vore lagligt. Men nu går det ju inte kopiera en pizza så enkelt, så din liknelse faller pladask.

      Den närmaste liknelsen är att jag tillåts härma pizzerians recept, göra en egen pizza och sen promenera iväg med den till min polare som har gjort hemgjort öl och så har vi knytkalas.

      Varken Åbro, onlinepizza eller lokala pizzeriorna kan stämma oss för vårat agerande – för i nämnda branscher finns det ett visst mått av närings-frihet. Ett koncept som upphovsbranscherna tycks vara pinsamt omedvetna om.

     • @GRrrrblurr

      ”Sten: skulle det gå att utan nya råvaror och ny arbetsinsats kopiera pizzor gratis så skulle jag vara den första att förespråka att det vore lagligt. Men nu går det ju inte kopiera en pizza så enkelt, så din liknelse faller pladask.”
      Vännen, liknelsen med pizzautkörning är ju din, inte min, så om du tycker den faller platt är det ju endast detta jag påpekade. Vilket du ny har bekräftat stämmer.
      LOL

      ”Den närmaste liknelsen är att jag tillåts härma pizzerians recept, göra en egen pizza och sen promenera iväg med den till min polare som har gjort hemgjort öl och så har vi knytkalas.”
      Och sedan maler du vidare trots att du erkänner att liknelsen faller platt. Vännen, din exemplifiering ovan liknar mest det alla garageband sysslar med. De spelar cover-varianter av kända låtar, gör en inspelning av den varianten och spelar upp den för kompisar. Vilket vem som helst får göra när som helst.

      ”Varken Åbro, onlinepizza eller lokala pizzeriorna kan stämma oss för vårat agerande – för i nämnda branscher finns det ett visst mått av närings-frihet. Ett koncept som upphovsbranscherna tycks vara pinsamt omedvetna om.”
      Och du har precis samma frihet i musikvärlden, spela in dina covers hur mycket du vill och spela upp dem för familj och vnner hur mycket du vill.

   • Så du påstår att ungdomarna tappar respekten för lagen. Om det nu är så, borde vi inte fundera på att något som de gör till vardags (fildela) ger tuffare straff än riktigt grova brott inkl stöld och våldsbrott?

    Känslan man får när man inser ”Det spelar ingen roll… vad jag än gör så bryter jag mot lagen”. Du tror att den känslan motiverar ungdomarna att sköta sig?

    Nej det är förstås i själva verket upphovsrätten som riskerar urholka ungarnas tilltro till lagen och rättsväsendet och om den gör det så är vi inne på en mycket farlig väg.

    • ”Så du påstår att ungdomarna tappar respekten för lagen.”

     Ja, så verkar det vara både vad gäller snatteri och piratkopiering och troligen hänger detta ihop.

     ”Om det nu är så, borde vi inte fundera på att något som de gör till vardags (fildela) ger tuffare straff än riktigt grova brott inkl stöld och våldsbrott?”

     Varför ska vi fundera på detta, det är ju bara en halmgubbe från din sida. Vilka vanliga fildelare har fått tuffare straff än för stöld och våldsbrott? Inga givetvis eftersom straffskalan inte tillåter detta.

     ”Känslan man får när man inser ”Det spelar ingen roll… vad jag än gör så bryter jag mot lagen”. Du tror att den känslan motiverar ungdomarna att sköta sig?”

     Så du menar att ungdomarna försöker och försöker att hålla sig till lagen men misslyckas gång på gång för att det är så svårt? LOL LOL LOL. De är givetvis fullt medvetna om att de bryter mot lagen när de laddar ner kommersiell musik och film, precis lika medvetna som när de snattar i butik.

     ”Nej det är förstås i själva verket upphovsrätten som riskerar urholka ungarnas tilltro till lagen och rättsväsendet och om den gör det så är vi inne på en mycket farlig väg.”

     Hur kan det komma sig? Det är ju oerhört enkelt att hålla sig till lagen. Är man det allra minsta osäker så är det ju bara att låta bli. Laddar man ner kommersiell musik, film eller programvara så kan man ju utgå ifrån att det är olagligt, är man osäker så kan man ju kolla upp vad som gäller innan man laddar ner. Det här är busenkelt, bara en idiot skulle ha svårt att hålla sig till lagen när det gäller just detta.

     Pratar vi att länka bilder till bloggar, citera texter och liknande så kan det vara lite svårare att veta var gränsen går men det är ju en helt annan företeelse och debatt än det som handlar om piratkopiering. Även för bloggar osv. är det lätt, är man tveksam så kontaktar man källan till bilden eller texten, får man inget svar så avstår man. Lätt som en plätt!

     • Hur kan det komma sig? Det är ju oerhört enkelt att hålla sig till lagen.

      NTP. En lag måste vara enkel att följa. Det är den inte. Du missar ex. idag alla bilder som folk lägger ut på ex. instagram som de inte har rätt till. Som till och med vår egen kulturminister bryter mot.

      Man har inte rätt att lägga ut fem sekunders musikklipp på nätet ens, om man inte spelat in det själv. Och då får man hoppas att det inte är inspelad musik i bakgrunden. Anna kanske vill visa hur duktig hon är på att sjunga en viss låt och lägger ut en karaokevideo på youtube där hon sjunger för full hals – och har nu begått ett brott.

      Nej, lagen måste ändras. Den är helt absurd som det är nu, där vanligt hederligt folk som gör oskyldiga saker begår lagbrott dagligen, utan att ens vara medvetna om det.

      Och kom inte och säg att ”det där är inte lagbrott för ingen anmäler brotten” – i så fall begår jag inte heller lagbrott när jag laddar hem den senaste säsongen av Game of Thrones. För ingen anmäler mig för det brottet heller.

     • @wertigon

      Du blandar ihop saker.

      1. Det är MYCKET enkelt att förstå när man piratkopierar och bryter mot lagen. Det är MYCKET enkelt att undvika detta brott precis som det är lätt att undvika att snatta i butik.

      2. Vad gäller YouTube, instagram, Facebook, bloggar så är det också enkelt, bara att låta bli att ta in saker man inte äger eller kollat upp rättigheterna för.

      Punkt 1 ovan har med er önskan om att få sno innehåll utan att betala, huvudsyftet med PP. Denna punkt har INGET att göra med punkt 2. Du försöker argumentera för lagändring via helt irrelevanta argument.

     • 2. Skulle man ändå råka publicera saker man inte har tillstånd att publicera, t.ex på youtube, så verkar det inte vara svårare än att man snällt tar bort det, alternativt att sajt-ägaren tar bort det.

      Sedan finns det såklart detaljer som inte fungerar så bra med detta, inget snack om den saken, men det är inte saker som kräver en fullständig revidering av upphovsrätten.

     • @MangeJ

      ”Sedan finns det såklart detaljer som inte fungerar så bra med detta, inget snack om den saken, men det är inte saker som kräver en fullständig revidering av upphovsrätten.”

      Visst finns det saker att förbättra men det allra mesta fungerar ju utan större problem. Lägga upp ett eget filmklipp med kommersiell musik i bakgrunden på YouTube är ju oftast inget problem, en innehållsmatchning görs och sen är det enda som normalt händer att man inte (enkelt) kan komma åt det från mobil plattform.

      Men även om det spärras helt så är det ju busenkelt att maila klippet till kompisar, eller maila en länk till filen på något konto typ Dropbox.

      Piraterna försöker måla upp en urfalsk bild om hur svårt det är att göra olika saker, inklusive att hålla sig till lagen. Detta stämmer ju inte, allt handlar ju bara om bortförklaringar kopplat till behovet av att sno innehåll utan att betala för sig.

      Piraterna vill göra vad de vill, helt oavsett om detta är tillåtet eller inte. Ett jäkla bortskämt beteende helt enkelt. Överför man detta på allt annat man kan göra så får man individer som de flesta stör sig på, själviska och giriga personer som skiter i andra och bara ser till sina egna behov.

     • NTP, punkt 2 har allt att göra med punkt ett. Men din världsbild är så snäv att du inte förstår kopplingen.

      Vi pirater ser ett tvådimensionellt perspektiv medans du ser endimensionellt – it’s all about the money. 🙂

     • Det är publiceringsfirmorna som uppvisar ett bortskämt beteende. Ni vill hämma framtida företagandeformer för att maximera era egna vinster.

      Att folk vill kunna köpa varor och tjänster till det lägsta pris som teknikutvecklingen gjort möjlig är inte ett dugg konstigt, det är snarare självklart.

      Ni har ingen aning om alla möjliga framtida varor och tjänster som upphovsrätten bromsar. Jag som är lite teknikintresserad kan lätt tänka mig 10-100 olika användbara tillämpningar som skulle vara möjliga att ha om vi skrotade upphovsrätten.

      Men det är inte värt att ens undersöka de möjligheterna i ett land där upphovsrätten står kvar.

 4. Det verkar som nejtillpirater har ont om material numera och att det kan vara anledningen att han ägnar sig åt allmänt skitsnack och baby joller – Som vanligt vill han associera snatterier med fildelningen trots att han mycket väl vet att sådana jämförelser bygger på helt felaktiga antaganden – Men som den enfaldiga idiot som han är bryr hans sig inte på sådana petitesser

  Fildelare delar filer lagrade på sina egna hårddiskar med varandra – Ingen tredje part som eventuellt kan förlora något är inblandat – Detta gör jämförelsen med snatteri helt ovidkommande och löjligt

  Tanken att fildelning – dvs när A tillåter B att kopiera en fil som A har på sin egen hårddisk – skall kunna likställas med snatteri är skrattretande och höjden av enfald – Löjan blir ännu större när man betänker att person A kan befinna sig var som helst i världen – A kan dessutom vara en del av en större delmängd personer – en sk svärm – som alla delar ut samma fil med BA delar i så fall enbart en oidentifierad delmängd av hela filen – Så berätta för oss nejtillpirater hur det tillnärmelsevis kan likna ”snatteri” – Skillnaden är himmelsvid

  En lag vars syfte är att ge en upphovsman – dvs mera sällan en enskild person men oftast ett stort bolag – kontroll och bestämmanderätt över en fil som eventuellt ligger lagrad på miljontals hårdiskar över hela världen är helt utan värde – Det säger sig självt att varken de som har instiftat lagen eller den berörda upphovsmannen har någon möjlighet att utöva kontroll och bestämma över vad alla dessa miljontals enskilda personer bosatta över hela världen kan eller inte kan göra med en viss fil de har på sina hårddiskar – Därför har ingen enskild upphovsman genom hela fildelningens historia någonsin kunnat bevisa att han eller hon har blivit offer för ett brott begånget av en enskild fildelare samt kunna ange det exakta omfånget av förlusten – Skall man beskylla en fildelare för ett brott liknande snatteri måste man först och främst kunna vissa att ett brott har blivit begånget och därefter kunna ange den exakta skadan gärningsmannen har åsamkat – Det är iaf så det skall fungera i ett rättssamhället – Ingen butiksägare kan bara peka ut vem som helst i butiken och beskylla personen för att ha snattat något för si eller så många kronor – Inte heller kan han skrika på sina kunder att han mycket väl vet att de alla är tjuvar för att de säkert någon gång i livet har snattat något – Enligt nejtillpiraters resonemang lider vi alla av en tjuvmentalitet för nästan alla har vi väl snattat någonting under vår ungdom – utom nejtillpiarter då förstås – den lilla ängeln!!! – *skrattar*

  Hitintills har man aldrig någonsin kunnat visa upp en enda enskild upphovsman som har blivit (brotts)offer pga av en namngiven fildelarens agerande än mindre kunnat bevisa en skada – Aldrig under alla dessa fildelningsår har en svensk upphovsman anmält att ett (fildelnings)brott har blivit begånget mot honom/henne och att den eller den fildelare har åsamkat honom si eller så många kronor i skada

  I en rättsstat går man inte bara och tror på vilken enfaldig idiots påståenden som helst – nejtillpirater rör sig i fantasiernas värld där vilken enfaldig idiot som helst kan påstå vad som helst och utan vidare bli trott av alla sina med-idioter

  Någorlunda intelligenta och utbildade personer – även de som eventuellt är mot fildelningen – inser däremot löjan i nejtillpirater långa inlägg och idiot resonemang där kontentan är att ingenting vettigt har sagts – Bara en massa struntprat med andra ord

  • ”Tanken att fildelning – dvs när A tillåter B att kopiera en fil som A har på sin egen hårddisk – skall kunna likställas med snatteri är skrattretande och höjden av enfald – Löjan blir ännu större när man betänker att person A kan befinna sig var som helst i världen – A kan dessutom vara en del av en större delmängd personer – en sk svärm – som alla delar ut samma fil med B – A delar i så fall enbart en oidentifierad delmängd av hela filen – Så berätta för oss nejtillpirater hur det tillnärmelsevis kan likna ”snatteri” – Skillnaden är himmelsvid”

   Klart att det liknar snatteri, man tar något och använder detta utan att betala. Det är som att smita in på bio eller konsert utan att betala, dvs andra får betala men inte smitare och de som anordnat föreställning går miste om biljettintäkter. Olika undersökningar baserat på svar från piraterna själva visar ju på att man skulle ha betalt i mellan 15-25% av falllen om man inte kunde sno en kopia. Detta är inte att likställa med snatteri, detta har jag heller inte hävdat, men det är något man man jämföra med och ger likartade konsekvenser. Skillnaden är att i fallet snatteri så förlorar man ju hela varan, dvs inköpspris plus administrativa kostnader, i fallet piratkopiering blir man av med intäkter från förlorade köp.

   ”En lag vars syfte är att ge en upphovsman – dvs mera sällan en enskild person men oftast ett stort bolag – kontroll och bestämmanderätt över en fil som eventuellt ligger lagrad på miljontals hårdiskar över hela världen är helt utan värde”

   Det finns massor av lagar för brott som inte går att kontrollera enkelt, men det är ändå straffbart. Om du går och repar grannens bil med skruvmejsel mitt i natten så kommer du säkerligen undan, om du inte har oturen att bli sedd för att någon annan råkar vara uppe då. Om du snattar en vara så är det 1 på 10 att åka dit, dvs i 9 fall av 10 klarar du dig och alltså kan butiken då anses vara utan kontroll i 9 fall av 10 enligt din logik och lagen mer eller mindre värdelös. Du kan mörda någon och mordoffret kan inte göra något alls, alltså är lagen mot mord värdelös? Och om du går omkring och ropar negerjävel till alla med mörk hy, hur stor är skadan i kronor då och hur bevisar du den via oberoende vetenskapliga undersökningar? Nej, det som är värdelöst är dina argument, gång på gång.

   ”Skall man beskylla en fildelare för ett brott liknande snatteri måste man först och främst kunna vissa att ett brott har blivit begånget och därefter kunna ange den exakta skadan gärningsmannen har åsamkat”

   Man måste absolut inte ange den exakta skadan, det behöver man inte göra för andra brott. Vad är exakta skadan i kronor för en våldtäkt? Straff och skadestånd är två helt olika saker. Om du tas för snatteri så får du betala dagsböter, varorna får du lämna tillbaka så du behöver inte kompensera för dessa om det inte är så att det kommer fram att du snattat mer saker tidigare som du redan konsumerat eller inte har kvar. Om du piratkopierar så kan du få dagsböter eller möjligen fängelse i undantagsfall. Ovanpå detta kan du få betala skadestånd och för skadeståndet måste åklagaren lägga fram en beräkningsmodell som godkänns av rätten, efter att försvaret har sagt sitt. Brottet i sig har begåtts alldeles oavsett storleken på skadan, precis som i fallet snatteri eller våldtäkt. Återigen visar du på oerhört bristfälliga kunskaper om hur rättsväsendet och lagar fungerar.

   Du skriver hela tiden tillmälen på temat enfaldiga idioter och ifrågasätter andras intelligens. Märkligt, orsaken till dina problem med att förstå enkla fakta och samband finns närmare än vad du tror, ja du kan se orsaken i närmaste spegel.

 5. Och sedan: ”I fallet piratkopiering så har jag hittat en mycket intressant undersökning från 2007,” – utfört av ett gäng studenter och svar av 141 gymnasieelever på samma skola samt ett rabiat inlägg från en antipirat från 2008 – Puleeeeese – Har du ingen skam i kroppen – *lol*

  • Vad var felet med undersökningen från 2007? Den är gjord av studenter på Växjö universitet. Varför skulle jag skämmas för att jag refererar till denna? Jag skäms inte det minsta men jag börjar leta efter skämskudden när det kommer till din argumentation och ännu ett fall som visar på sosseskolans totala misslyckande.

   • Det är fortfarande ett mysterium att du å ena sidan kallar ”sosseskolan” för misslyckad för att vi ungdomar lärt oss för dåligt.

    Men ändå vill att kunskap inte ska bli prisvärdare för ungarna att ta del av. Det är liksom upphovsrätten som pressar upp priserna på undervisningsmaterial om du inte visste det.

 6. 1:a – *tittar runt efter något bemötande av mina argument* – Jag ser då ingen intelligent förklaring på huruvida snatteri och fildelning har några likheter alls – De är ju helt vitskilda företeelser!

  2:a – Mycket vatten har runnit under bron sedan 2007/2008 och nya – seriösare studier av riktiga forskare har visat att fildelare bidrar mer till upphovsmäns försörjning än de som inte fildelare – En butiksägare som är offer för snatteri förlorar alltid på affären – vilket bevisas av den årliga inventeringen – Däremot har ingen upphovsman hitintills kunnat bevisa att han dels är ett brottsoffer och dels har lidit en specificerad pga fildelningen – Ingen rör hans ägodelar – Fildelare fildelar med varandra

  Oavsett politisk åsikt – så kan man kräva intelligentare inlägg än dom som du brukar presentera – Som sagt – enbart svammel och baby joller – ovidkommande och icke trovärdiga länkar till mera skit samt påståenden helt gripna ur luften i hopp om att någorlunda intelligenta läsare med en åtminstone grundläggande utbildning skall acceptera detta skit – men icke!!! – Det är alltid samma enfaldiga idioter som springer efter nejtillpirater och som beundrar och försvarar hans enfaldiga retorik – *skrattar* – Patetisk!!

  • Du skriver om andras intelligens men måste lägga in personangrepp varje gång du skriver, antagligen för att kompensera för bristande egen mental kapacitet. Lägger man ovanpå detta din upprepade oförmåga att hitta rätt svarsknapp – något som ett litet barn skulle klara – så är det tämligen uppenbart hur det ligger till med den egna förmågan, eller hur?

   • Ni antipirater brukar allt också försöka angripa vår intelligens eller vår heder när ni inte har nåt annat att ta till.

 7. Oooops – nejtillpirater har faktiskt bemöt min kritik – sorry – My bad!! – Han säger:
  Klart att det liknar snatteri, man tar något och använder detta utan att betala.
  Jag slår mig på pannan – Använder jag min grannes cykel utan att betala så är det att likna snatteri? – Om min granne ger mig äpplen från hans trädgård eller ägg hans höns har värpt – finns det då en liknelse med snatteri? – Var får du alla dina dumheter ifrån

  Han säger: Det är som att smita in på bio eller konsert utan att betala, dvs andra får betala men inte smitare och de som anordnat föreställning går miste om
  Tja – någon är ägare till biografen eller har organiserat konserten – Däremot gör eller har inte upphovsmannen gjort ett skvatt som berättigar honom betalning när 2 personer delar någonting med varandra – Hur detta kan liknas med att smitta in i en biograf eller en konsert är helt obegripligt

  Han säger: i fallet piratkopiering blir man av med intäkter från förlorade köp.
  1: Har ingen hitintills kunnat bevisa reella förluster för upphovsmannen när två eller flera personer t ex fildelar en musikfil som han är upphovsman till – Så – så länge du inte kan bevisa detta – så faller hela tankebyggnaden platt på marken

  Han säger:
  Det finns massor av lagar för brott som inte går att kontrollera enkelt, men det är ändå straffbart. Om du går och repar grannens bil med skruvmejsel mitt i natten så kommer du säkerligen undan, om du inte har oturen att bli sedd för att någon annan råkar vara uppe då
  Ja – men grannen kan iaf anmäla brottet och bevisa att han är ett brottsoffer och ge – med den skadade bilen som bevis – en ungefärlig uppskattning av skada
  Kontroll i den betydelse jag använder är kontroll över människornas beteende – Upphovsrättslagen försöker ge en upphovsman kontroll över tusentals människor över hela världen och ge honom/henne bestämmanderätt över vad dess personer kan och inte kan göra med en fil de har på sina egna hårddiskar – Om du inte inser enfalden i detta så visar det bara ånyo en gång din låga intelligensnivå

  Han säger: Man måste absolut inte ange den exakta skadan, det behöver man inte göra för andra brott. Vad är exakta skadan i kronor för en våldtäkt?
  Vilka egendomliga utvikningar nejtillpirater – Vi talar om sk egendomsbrott – Bara en enfaldig idiot går då och jämför detta med våldsbrott – Kan en som har fått inbrott i sin lägenhet bara helt utan vidare påstå att han har blivit av med en stor diamant värd 50.000 kronor? – Naturligtvis inte – Bara enfaldiga idioter tror att de kan komma undan med det – Han måste då först bevisa att han överhuvudtaget ägde en sådan diamant – Dessutom kommer man i så fall inte bra tro honom även om han kan det – utan utreda först om han inte har bestulet sig själv

  Han säger: Du skriver hela tiden tillmälen på temat enfaldiga idioter och ifrågasätter andras intelligens
  Vad annars kan man göra? – Jag diskuterar gärna med någorlunda intelligenta personer som har förmåga till logisk tänkande och har bemödat sig att hitta trovärdiga stöd för alla sina påståenden och argument – Allt detta saknar du (och dina enfaldiga kollegor här) – därför är du och och dina likar på bloggen enfaldiga idioter som helt saknar intelligens och förmåga till självständigt och framförallt logiskt tänkande – Sorry – Jag tror nog att de flesta håller med mig även om min hårdföra och rättframma stil inte går hem hos dom flesta – Däremot ser jag till att jag har fog och stöd för mina argument och om jag ibland har fel och har blivit överbevisat om detta är jag inte den som inte kan erkänna detta

  • ”Däremot ser jag till att jag har fog och stöd för mina argument och om jag ibland har fel och har blivit överbevisat om detta är jag inte den som inte kan erkänna detta”

   Aha, du är ironisk, bra där!

   LOL

  • Ironisk? – Inte alls – Jag kan – i motsats till er enfaldiga idioter på bloggen – erkänna att jag hade fel – Det har hänt ett par gånger här och då tar vissa tillfället i akt att genast misskreditera allt jag har sagt – Hur enfaldig kan man vara?

   Jag väntar fortfarande på ett erkännande från dig att du hade fel angående att pirater bryter mot dom mänskliga rättigheterna – Du har ingen stöd i FNs deklaration om detta

   Jag väntar fortfarande på bevis att de instanser som du har nämnt har stiftat lagar som står i samklang med FN deklarationen

   Så vitt jag ser det så drar du bara dina påståenden ur det tomma intet och hoppas att din bestämdhet skall få andra att tro på din trovärdighet – Oturlig för dig så sitter jag inne med bättre grundade argument och kan presentera trovärdiga bevis som du inte kan förneka – Har du tagit läran av detta och skärper du i samma grad dina argument? – Självklart inte – enfaldiga idioter gör aldrig sådant utan de fortsätter att upprepa sina dumheter och de accepterar också deras kumpaners dumheter som orubbliga sanningar – t ex att Piratpartiet hotar den fria makknaden – *lol* – De går sedan gärna till storms mot och/eller förnekar ovederläggliga bevis som motståndare presenterar – Det min vän är beviset för en enfaldig idiot med mycket lite intelligens i skallen

   En annan sak som bevisar din enfald är att du gärna undviker väsentligheter – typ bemöter mina argument – utan istället börjar gnälla om hur jag – helt korrekt – kör med ”personangrepp” och slänger i påståenden om sosseskolan med mera idiot-kommentarer – Den dagen som du beter dig som en rationell person som kan föra en intelligent diskussion – visar prov på logisk tänkande och som kan presentera trovärdiga stöd för dina argument kommer jag att behandla med respekt – men inte förr – Nu är mitt enda syfte enbart att visa hur enfaldig dina framföranden är

   • Fel svarsknapp ännu en gång…

    ”Jag väntar fortfarande på ett erkännande från dig att du hade fel angående att pirater bryter mot dom mänskliga rättigheterna – Du har ingen stöd i FNs deklaration om detta”

    Vad är syftet med detta? Är du i behov av att hävda dig mot mig personligen eller anser du att piraternas agerande är klanderfritt?

    Sen får man skilja på mänskliga rättigheter i abstrakt mening och i mer juridisk och statsmannamässig mening. Men du kan få en utvikning om du vill.

    1. Vi anses ha mänskliga rättigheter, exakt vad dessa är och var man drar gränsen, tolkar osv. är personberoende, precis som när vi pratar om etik och moral. Jag har en viss etik, du har en, Hitler hade en annan. I genomsnitt har viss grupper en viss etik och moral, i genomsnitt har en viss grupp en viss uppfattning om mänskliga rättigheter i abstrakt mening.
    2. Vi har mänskliga rättigheter enligt UDHR, som flertalet nationer valt att ansluta sig till. Enligt dessa har alla som skapat något både ideella och materiella intressen som ska skyddas. I Europa har vi även Europakonventionen, Bernkonventionen och ett stort antal EU-direktiv att ta hänsyn till.
    3. Den nationella lagstiftningen ska tolka och harmonisera med allt enligt punkt 2 och göra detta på ett balanserat sätt om det finns konflikter mellan olika rättigheter. Man måste även ta hänsyn till historik och förutsättningar för det egna landet. Man kan uppfylla allt enligt punkt 2 enligt någon slags miniminivå, man kan kan även öka skyddet så att det blir bättre än miniminivån.
    4. Staten ska säkra att lagarna upprätthålls, det finns polis, domstolar, fängelser.
    5. Om staten inte via sina lagar eller i praktisk tillämpning uppfyller UDHR så kan man anmäla detta till ECHR, det är deras specialitet att yttra sig om uppfyllandet av mänskliga rättigheter inom Europa. ECHR kan inte upphäva en dom (i laga kraft vunnen dom, exempelvis TPB-domen från hovrätten) men om man anser att Sverige begått fel så kan man kräva att staten betalar skadestånd till exempelvis Peter Sunde och om det är ett systematiskt problem även rättar upp lagar eller rättstillämpning. Nu blev det inte så i Peter Sundes fall utan ECHR ansåg snarare att Sverige gjort ett utmärkt jobb enligt nationella lagstiftningen och fattat en väl balanserad dom där yttrandefrihet och upphovsrätt står i konflikt med varandra, men att i TPB-fallet enligt hovrättsdomen så vägde upphovsrätten tyngre än yttrandefriheten.

    Det här är grunderna, jag hoppas att du är med på detta för det handlar om fundamenta. Sen kan olika stater/jurister förstås göra lite olika tolkningar för inget i det här är en fråga om svart eller vitt, i praktisk tillämpning via polis, domstol osv. måste alltid olika tolkningar göras, referens till tidigare domar, förarbeten osv. Du och jag har olika tolkning, jurister och domare gör sina tolkningar. Och nej, det är inte 100% rättssäkert, någon sådan säkerhet finns inte och kommer aldrig att finnas eftersom det är människor som gör bedömningarna. Kan du komma på ett bättre system så kom gärna fram med det…

    A. Pratar vi UDHR/ECHR så kan endast staten anses bryta mot mänskliga rättigheter i UDHR-termer.
    B. Pratar vi i abstrakta termer så bryter man ju mot mänskliga rättigheter varje gång en enskild person gör något mot en annan person som står i strid med mänskliga rättigheter (UDHR/Europakonventionen/EU-direktiv/implementation i nationell lagstiftning). Här kommer piraterna in och via aktiv handling gör att upphovsmännens rättigheter inte säkras, alltså bryter piraternas handlingar mot mänskliga rättigheter.

    När det sen gäller hur man tolkar UDHR och den ekonomiska delen av upphovsrätten så finns det olika möjligheter, man måste inte som exempel kräva att man betalar för varje kopia. Det är fullt möjligt att öppna upp för helt fri kopiering givet att man har ett system som säkrar att upphovsmännen ändå får en rimlig betalning för sitt skapande arbete. Man kan ha något i still med kassettskatten i kubik (kassettskatten är ju bara ett undantag enligt privatkopieringslagen), eller statsbidrag. Dock måste man ju också säkra att man i det egna landet även skyddar upphovsmän från andra länder enligt internationella överenskommelser. Så det är i praktiken inte lätt att ta fram ett alternativt system som uppfyller alla möjliga krav så att det fungerar bra och är rättvist. Kort sagt är det enklast att ha ett system där man betalar för en kopia, detta är lätt att förstå och är rättvist. Gillar man inte priset/villkoren så avstår man, busenkelt! Alla andra system blir mycket svåra att förstå och antagligen inte heller rättvisa. Kassettskatten är ju inte rättvis eftersom man bygger på topplistor från försäljning, detta säger inget alls om det enskilda utnyttjandet av verk, speciellt inte för mindre kända artister.

    Den som hävdar att man skulle kunna ha ett alternativt system än dagens har rätt. Dock är det fel att bryta mot dagens system och lagar innan man definierat det alternativa systemet och utformat lagar som säkerställer att man når upp till alla krav. Det piraterna gör är då att de bryter mot dagens lagar utan att något annat system säkrar upphovsmännens rättigheter enligt UDHR. I och med detta kränker man upphovsmännens rättigheter och i strid med mänskliga rättigheter.

    Ska vi ta en snattaranalogi så skulle man ju kunna hävda att vi i Sverige skulle kunna ha en lag som gör att staten ersätter alla butiker för svinnet och att det därmed skulle vara lagligt att snatta, typ att om en butik ertappar en snattare så kan man ta tillbaka det personen snattat och så går personen i övrigt fri från straff typ dagsböter eller fängelse. Och så skulle staten kunna ersätta alla butiker för rapporterat svinn enligt någon modell, alltså någon slagsförsäkringsmodell. Detta skulle kunna fungera i teorin men knappast i praktiken och det sänder konstiga signaler att det är OK att snatta bara man inte blir ertappad. Plus att det sänder fel signaler om att andra ska betala för ej upptäckta snatterier. Men, snattare som resonerar likt pirater skulle IDAG kunna hävda att det är OK att snatta eftersom ett system som jag beskriver SKULLE kunna finnas istället för dagens, alltså borde det vara OK att bryta mot dagens lagar. Pirater kommer ofta med snarlika argument, typ att förr var det olagligt att vara homosexuell, vara svart och åka i samma buss som vita osv. Ja, lagar ändras över tiden, MEN, när det kommer till lagar med koppling till mänskliga rättigheter – som i fallet upphovsrättslagen – så är det viktigt att hålla sig till lagen innan man ev. tar fram alternativa modeller enligt nya lagar som uppfyller UDHR m.fl. ramverk, annars bryter man mot mänskliga rättigheter i och med att man öppnar upp för handlingar som står i strid med dessa.

    Svara nu sakligt på det jag skrev ovan så ska vi se hur bra du är på att bemöta sakargument. Kan du göra detta utan tillmälen om enfaldiga idioter och liknande så har du i så fall överträffat dig själv.

   • nejtillpirater
    Slutar Du aldrig med ditt enfaldiga snack? – Dom Mänskliga Rättigheterna har ingenting med personliga tycken att göra – Om du offentlig beskyller en hel folkgrupp samt ett politiskt parti för att bryta mot dom Mänskliga Rättigheterna då refererar beskyllningen självklart till FN deklarationen – Hur skall läsarna annars fatta vad Du menar? – Därför är den logikska slutsatsen att du bara svamlade och LJÖG när du i Mänskliga rättigheter och kostnaden för att bryta mot dem sade:
    Men om rättigheterna nu är absoluta, varför respekterar man då inte upphovsmännens rättigheter? Återigen, man vill välja och vraka bland lagar och rättigheter och ta det som passar och skita i resten. Men vad gör man då när en stor grupp av människor bryter mot mänskliga rättigheter såsom piraterna gör?

    Du beskyller mig för att inte förstå dom Mänskliga Rättigheterna – Men jag stödjer mig på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 19 – 27:2 och 30 när jag visar hur fel du har med din agitation mot Piratpartiet och fildelande svenskar – Dessa texter kan bara inte missförstås eller tolkas för att kunna passa olika syften – Bara en enfaldig idiot beskyller fildelande svenskar för att de bryter mot dom mänskliga rättigheter och likställer fildelning med stöld och snatteri trots att han har kännedom om dessa texter – Fildelning och snatteri är inte bara två helt skilda företeelser med inga som helst likheter utan fildelning – dvs att fritt kunna söka – dela och sprida information – är även en Mänsklig Rättighet – Hur Du vänder och vrider på sanningen – detta kan Du inte komma runt

    Ingen av de organisationer Du nämner motsätter sig artikel 19 i FN Deklarationen eller ge andra stater rätt att kringgå den för att skydda upphovsmäns intressen – speciellt med tanke på att man fortfarande – efter mer än 13 år eller mer – inte har kunnat visa att fildelningen skadar upphovsmän överhuvudtaget – Hitintills har du inte kunnat presentera sådana länkar och/eller citera officiella texter som stödjer alla dina påståenden och LÖGNER

    Ingen av de organisationer du nämner ger upphovsmän explicit sådana rättigheter och skydd som de åtnjuter i Sverige idag och uttryckligen säger att det är ett brott när enskilda personer utan några som helst kommersiella vinstintressen delar information med varandra och att en stat därför har rätt att åsidosätta artikel 19 i FN Deklarationen – Ingen av dessa organisationer säger explicit att upphovsmäns intressen – läs mänskliga rättigheter – står över dom enskilda människornas mänskliga rättigheter

    Du undviker att dels länka till dom texter du hänvisar till och ge exakta citat – Du hoppas därmed att få andra att tro att du vet vad du talar om och att de bara skall tro dig på ditt ord medan du i själva verket bara snackar skit

    FN deklarationen är en ledstjärna för dels demokratiska stater i deras arbeta med lagstiftningen och dels för att medborgarna skall kunna kontrollera om deras rättigheter skyddas av staten – Om olika organisationer eller stater av olika anledningar kan sätta sig över FN deklarationen då blir inte FN deklarationen värd pappret det är skrivet på – På samma sätt kan vi inte peka finger på andra nationer och beskylla dem för att bryta mot dom Mänskliga Rättigheterna om vi själva inte respekterar dem

    Du är en enfaldig idiot för att du å ena sidan säger att du respekterar FN deklarationen som är skrivet så att den inte går att missförstå och tolkas på olika sätt – medan du åt andra sidan åsidosätter artikel 19 och artikel 27:2 för att de inte passar in i din världsbild – Du har fått kunskap om olika trovärdiga vetenskapliga studier som motsäger de mesta du har påstått på din blogg – men du fortsätter trots allt med samma idiot argument – tomma påståenden och LÖGNER – Det är precis vad jag menar med en enfaldig idiot – dvs en person med låg intelligens som är oförmögen att dra logiska slutsatser eller dra lärdom av ny kunskap

    • (och ännu en gång valde du fel svarsknapp)

     OK, av svaret ser jag att du inte klarade en sakdebatt och fortsätter med dina personangrepp. Jag lägger ner nu (igen). Du är uppenbarligen en idiot och det är meningslöst att göra vidare försök.

     Om du inte inser att ALLT här i världen handlar om tolkningar så tycker jag synd om dig, då måste det ligga väldigt djupt och kanske rent av handla om någon form av diagnos.

     Jag ska skrämma dig med ännu ett påstående (som du säkert inte köper):

     1. Det finns ingen absolut ”verklighet”, det finns bara åsikter/vyer.
     2. Åsikter baseras alltid på personliga tolkningar.
     3. UDHR, lagar osv. ger enbart STÖD för tolkning, dvs en hjälp att komma lite närmare ett önskvärt läge, inte 100% garanti.

     Jag räknar inte med att du förstår det här men det är så det ligger till. Om och ev. när du inser det här så har du kommit mycket långt, hör gärna av dig då så kan vi ta upp debatten igen.

     • Måste jag nu dra slutsatsen att nejtillpirater alltid har tolkningsföreträde? – *skrattar*

      Och hur ”tolkar” nejtillpirater texten:
      Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
      Så vitt jag kan se kan texten bara ”tolkas” på ett enda sätt – att var och en har rätt att utan ingripande kunna söka – ta emot och sprida information

      Jag är dock villig att ta del av nejtillpirater lärda utläggning av texten och hur han tolkar den

     • Duonsan fortsätter enfaldigt att kalla allt som kan göras till ettor och nollor för information. Allt för att slippa betala för produkter och tjänster som han ändå gillar såpass att han vill ta del av dem.

     • Jag har nytta av ett pannkaksrecept jag fann på nätet. Borde inte uppfinnarn till receptet få royalties när jag använde receptet? Nej det anses inte rimligt.

      Bland annat för att kontrollera vem som använde det skulle krävas spionera in i folks kök för att kontrollera att de inte tjyv-lagade mat – vilket inte av särskilt många skulle anses vara Okay.

      Så varför ska du kunna ta betalt för kopior nu igen, olle? Anser du att din ”rättighet” att ta betalt per kopia så viktig att du får glutta in igenom folks fönster för att kolla så de inte kopierar?

     • Vilka är det som gluttar in genom fönstren?

      Om man t.ex använder bittorrent kan man väl i det närmaste säga att klienterna basunerar ut att den har en viss torrent. Då behöver man väl inte göra annat än att snällt fråga vilka som har en viss torrent?

     • De flesta moderna klienter stödjer kryptering och magneter.

     • Så om man kör krypterat och magnetlänkar behöver man inte lämna ut information om vart andra klienter skall vända sig för att ladda ner olika torrenter?

     • ”Så varför ska du kunna ta betalt för kopior nu igen, olle? Anser du att din ”rättighet” att ta betalt per kopia så viktig att du får glutta in igenom folks fönster för att kolla så de inte kopierar?”

      Jag vill inte ta betalt för kopior, jag är inte i branschen. Men jag betalar gärna för att få se på film, lyssna på musik och spela spel.
      All musik, film och spel som jag nyttjar är gjord på det ”gamla” sättet. D.v.s att man fått ligga ute med stålars under produktionen och hoppas på att få igen investerade pengar och lite till som vinst.
      Att det finns möjlighet att finansiera på andra sätt är helt ovidkommande och ointressant för mig då de produktionerna inte håller samma underhållningsvärde. För mig är de inte ens värda gratis.

      När ska du inse att laga egen mat inte är detsamma som att piratkopiera resultatet av någon annans arbete?

     • olle sade:
      Duonsan fortsätter enfaldigt att kalla allt som kan göras till ettor och nollor för information
      Men kan olle bevisa att jag har fel? – Icke!! – Allt på Internet är att betrakta som information
      Citat: Information återfinns som substansinnehållet vid användning av tal, skrift, symboler, bilder och som kodat data anpassat för specifika media som datorer.
      Det är i stället olle och hans likar här på bloggen som håller på med att sprida allehanda ogrundade argument som helst för att försvara sina la la la fantasier

      olle försöker också misstänkliggöra alla som njuter av kultur gratisolle har antagligen aldrig i hela sitt liv gjort någon vän glad genom t ex låna ut en bok – Vad det är för fel att njuta av kultur gratis undviker olle att förklara – Det är vare sig fel eller något omoralisk med gratis alls – Varför skulle det? – Det är helt enkelt ett larvigt argument – Skulle folk få dåligt samvete när deras granne bjuder på ett tjog ägg hans höns har värpt eller för att få en korg med äpplen från grannens fruktträd? – Självklart inte!!

      Det som är idiotisk är istället att man med olika lagar vill förhindra folk att utan kommersiella vinstintressen dela filer de har på sina egna hårddiskar med varandra – olle vill hellre stödja multinationella och monopolistiska musik- och filmbolag med säte i USA och han skiter fullständigt i dom 2 miljoner fildelande landsmäns rättigheter – eller menar olle att dessa inte skall åtnjuta några rättigheter alls? – Skall enligt olle monopolistiska särintressen gå före svenska medborgarnas intressen?

      Sedan säger olle
      Men jag betalar gärna för att få se på film, lyssna på musik och spela spel.
      All musik, film och spel som jag nyttjar är gjord på det ”gamla” sättet. D.v.s att man fått ligga ute med stålars under produktionen och hoppas på att få igen investerade pengar och lite till som vinst.

      Jag skulle säga till olle Good for you!!! – Mitt motto har alltid varit: lev och låt leva – olle gillar inte den sk piratkopierimgen – dock är olle‘s argument för varför han vill hindra att andra gör det värdelösa – känslomässiga och helt ogrundade

      Piratkopiering skadar ingen – Tvärtom – om en produkt inte är i ropet då säljs den inte och piratkopieras den inte heller i någons större utsträckning om alls hur gratis det än är – Märkligt nog så finns det ett klart samband mellan något som fildelas mycket och ekonomisk framgång för produkten och vice versa – Antipirater verkar inte kunna se detta enkla och klara sambandet eller så kan de inte förklara detta faktum och därför ignorerar de det bara och jamar som kåta katter samma värdelösa argument om och om igen

     • Donsan – kan du uveckla vad du menar med ”kommersiella vinstintressen”? Det låter som nåt slags Orwellskt nyspråk, klätt i piratkläder – men du kan säkert definera begreppet?

     • Thomas
      Jag är säker på att du mycket väl förstår vad jag menar men OK – Jag menar helt enkelt att ingen av de inblandade tjänar några pengar på att dela filer med varandra – För att vara ännu klarare – Inga pengar är involverad när enskilda personer dela filer de har på sina egna hårddiskar med varandra

      Är det klart nog får dig?

     • @Donsan

      ”Jag är säker på att du mycket väl förstår vad jag menar men OK – Jag menar helt enkelt att ingen av de inblandade tjänar några pengar på att dela filer med varandra – För att vara ännu klarare – Inga pengar är involverad när enskilda personer dela filer de har på sina egna hårddiskar med varandra
      Är det klart nog får dig?”

      Just det, inga pengar är involverade, vilket ju är pudelns kärna eftersom upphovsmännen har laglig rätt till ersättning då deras verk utnyttjas, om de valt att sälja kopior.

      Även snattare tjänar inga pengar om de väljer att bara använda de det snattat för personligt bruk. OK då att snatta med motsvarande argumentation? Nej, trodde inte det…

     • nejtillpirater säger:
      Just det, inga pengar är involverade, vilket ju är pudelns kärna eftersom upphovsmännen har laglig rätt till ersättning då deras verk utnyttjas, om de valt att sälja kopior.
      Tror nejtillpirater verkligen att jag inte vet vad lagen säger? – Kruxet är att nejtillpirater inte har några trovärdiga argument för varför lagen skulle förbjuda enskilda människor att utan kommersiella vinstintressen kunna dela filer de har på sina egna hårddiska med varandra medan jag gång på gång visar orättvisan med lagen – Det är som är skillnaden mellan nejtillpirater och mig – Jag står på medborgarnas sida och försvarar deras rättigheter medan allt nejtillpirater och hans polare här på bloggen gör är att håna dem och kalla dem for kriminella – fuskare och snyltare utan att kunna föra fram några trovärdiga argument eller fakta för alla sina påståenden

      Även snattare tjänar inga pengar om de väljer att bara använda de det snattat för personligt bruk. OK då att snatta med motsvarande argumentation? Nej, trodde inte det…
      Fildelning och snatteri har inga som helst likheter – Är det några som är offer i det hela så är det fildelarna som berövas från deras mänskliga rättighet att fritt och utan ingripande kunna söka – ta emot – och sprida information

      Fildelare delar filer de har på sina egna hårddiskar med varandra – De skadar inte varandra ekonomisk som är fallet med snatteri där butiksägaren alltid förlorar pengar – nejtillpirater eller någon annan av hans enfaldiga polare här på bloggen har däremot aldrig med fakta eller vetenskapliga studier kunnat bevisa att fildelare skadar upphovsmän – dvs artister – compositörer – låtskrivare – författare – skådespelare mm – Åt andra sidan finns det hur mycket fakta och studier som helst som bevisar motsatsen – Fildelare bidrar istället mer till upphovsmäns inkomster än de som inte fildelar – Men enfaldiga idioter som nejtillpirater och hans polare här på bloggen väljer alltid att ignorera dessa studier och fakta – De nämner dom aldrig utan fortsätter att dra samma utslitna och ur luften gripna påståenden och ogrundade argument

      Det är i själva verket dom stora multinationella musik- och filmbolag som är dom kriminella i det här fallet som med hot och påtryckningar förmår våra politiker att stifta lagar som inskränker medborgarnas mänskliga rättigheter – Det är inte upphovsmän som nejtillpirater försvarar – En yrkesgrupp som kan få världsomspännande uppmärksamhet och som kan samla in miljoner för dom hungrande i Afrika kan nog själva göra sin stämma hörd – De behöver inga enfaldiga idoter – typ nejtillpirater och hans polare här på bloggen – för att föra deras talan – Det är inte upphovsmän som ständigt kräver en allt stängare upphovsrättslag – Nej – nejtillpirater går dessa multinationella bolags ärenden men han är för enfaldig för att erkänna detta

     • Vi måste förtydliga de olika begreppen, som vanligt är det en massa tomma ord, halvlögner och halvsanningar som kommer från piraterna.
      Att dela filer med varandra är redan tillåtet idag, så du slår in öppna dörrar Donsan. Det finns en del begränsningar i de rättigheterna, men i stort sett så kan enskilda personer dela filer med varandra.
      Sen skriver du att inga av de inblandade ska tjäna några pengar på verksamheten. Vilket ju innebär att inga av de vanliga, illegala fildelningsiterna passar in i din teori, eftersom de alla tjänar pengar på verksamheten. TPB är ju det mest uppenbara exemplet, det är väl dokumenterat att de tjänar pengar på sin verksamhet.
      Enligt din text så bör alltså TPB stänga ned sin verksamhet.

      Du gör också en intressant teknisk avgränsning ”filer man har på sin egen hårddisk”. Vi lagrar allt mindre på ”våra egna hårddiskar”, istället lägger vi våra filer på nåt cloud, eller streamar dem – då faller hela din idé som ett korthus.
      Du ser själv Donsan, det räcker att skrapa lite på ytan av all er retorik så ser man hur tomt innehållet är och hur mycket dubbelmoral ni visar upp

     • Jag skulle tjäna mycket pengar på att piratkopiera istället för att köpa lagligt.
      Mer än 1000 kronor per månad.
      Det är absolut ett vinstintresse

     • Jag skall av artighet besvara Thomas kommentar till mig även om det är uppenbart att det bara handlar om enfaldig babbel

      @ Thomas sade:
      Att dela filer med varandra är redan tillåtet idag, så du slår in öppna dörrar Donsan.
      Verkligen? – Wow – Du har gått upp fräsch och tidigt idag!! – *skrattar* – Har du börjat sila mygg och sväljer kameler till frukost? – Hur många gånger har jag inte skrivit att vi talar om den ”sk illegala fildelningen” – för det är väl den ni enfaldiga idioter går till storms mot här och alltså den vi diskuterar? – Snacka om att ”slå in öppna dörrar”

      Vilket ju innebär att inga av de vanliga, illegala fildelningsiterna passar in i din teori, eftersom de alla tjänar pengar på verksamheten. TPB är ju det mest uppenbara exemplet, det är väl dokumenterat att de tjänar pengar på sin verksamhet.
      Jag har vare sig nämnt TPB eller andra torrent sökmaskiner ”i min teori” – Jag talar om fildelare – TPB och de övriga torrent sökmaskiner fildelar inte

      Du gör också en intressant teknisk avgränsning ”filer man har på sin egen hårddisk”. Vi lagrar allt mindre på ”våra egna hårddiskar”, istället lägger vi våra filer på nåt cloud, eller streamar dem – då faller hela din idé som ett korthus.
      När fildelare fildelar så finns filerna fortfarande oftast på den egna hårddisken – Begreppet ”cloud” betyder ingenting speciellt i detta sammanhang eller tror den efterblivna Thomas att filerna verkligen hänger någonstans uppe i molnen? – *lol* – Om Thomas har lagrat några filer ”på nåt cloud” betyder det bara att Thomas har hyrd eller fått sin egen ”lilla hårddisk” på Internet – dvs en del av någon Internetservers hårddisk som är reserverat för honom som hans egen virtuella hårddisk – Hur det än förhåller sig – det förblir ”den egna håddisken” så länge vi inte har något annat för att masslagra filer

      När det gäller streaming så är det inte olagligt att titta på upphovsrättsskyddade filmer eller annan video – inte heller är det olagligt att lyssna på upphovsrättsskyddad musik – Dessa människor ser och lyssnar alltså helt laglig gratis på kultur – Då kan man fråga sig – är dessa människor också kriminella – fuskare och snyltare? – De som tittar och/eller lyssnar på kultur via streaming är alltså inga pirater men de som streamar faller däremot fortfarande i den kategorin

      Hur min ”idé faller som ett korthus” förmäler inte Thomas – Som vanligt påstår han bara något i hopp om att han skall träffa ”bullseye” någon gång – Ger man alla apor en skrivmaskin finns det alltid en mikroskopisk chans att en av dem skall skriva ett mästerverk – än så länge har det inte lyckats för Thomas

      Till sist vill jag bara råda Thomas att sluta kommentera eftersom han alltid gör sig till åtlöje – Thomas har gång på gång visat att han har en väldig undermålig utbildning – Han tror dessutom att allt han säger är självklarheter som aldrig behöver stödjas med fakta eller vetenskapliga studier – Tyvärr vill han så gärna bidra med någonting här på bloggen och då framspringer den ena tankegrodan efter den andra ur hans hjärna

      Om Thomas verkligen tror att han kan bidra med någonting vettigt här så borde han i alla fall försöka att citera alla mina argument och motargumentera dem alla om han kan istället för att hänge sig åt trivialiteter och enfaldiga kommentarer som skall ”sätta fast mig” på något sätt – Har Thomas någonsin presenterat sin ”egen teori” annat än att tjafsa om oväsentligheter som han tror att de skall ge honom några poäng? – Icke!!!

     • olle verkar erkänna sig besegrat när han inte kommenterar mina motargument som svar till honom – Nu påstår han:
      Jag skulle tjäna mycket pengar på att piratkopiera istället för att köpa lagligt.
      Mer än 1000 kronor per månad.
      Det är absolut ett vinstintresse

      Därför skrev jag kommersiellt vinstintresse och förtydligade för Thomas att jag därmed menar att inga pengar var involverad när enskilda personer delade filer på den egna hårddisken med varandra

      Link: Kommersiell

     • Du är lustig Donsan – men du ska nog fundera på hur du uttrycker dig. Om man läser vad du faktiskt skriver, inte vad du tror att du vill uttrycka, så kan man rent av tro att vi är helt överens om det mesta.
      Vi har alla rätt att dela med oss av upphovsrättsskyddat material, till vänner och släktingar. Det regleras av Copyswede och privatkopieringsersättningen. Kanske inte den vackraste av alla lagar, men den ger oss den rätt som du efterlyser.
      Många tycker att det är bra att läsa på innan man ger sig in i en diskussion, du kanske skulle prova det Donsan?

      När du skriver ”egen” hårdisk så beskriver du implicit att vi just äger hårddisken. Det är ett populärt argument hos många pirater, att det minsann är min egen hårddisk, mina egna magnetminnen och därför skulle de då ha nån slags påstådd rätt att fullt ut äga allt som finns där.
      När vi däremot lägger filer i ett moln så äger vi inte längre lagringen, vilket innebär att ett vanligt piratargument försvinner.
      Därför är just ordet ”egen” viktigt.

      Jag noterar också att du inte skriver nåt om TPB och tolkar det som att du håller med om att de bör stänga ned. Eftersom de tjänar pengar på sin verksamhet och därför inte passar in i din modell som ju förutsätter att det inte finns något kommersiellt intresse.

     • olle skriver:

      ”Jag skulle tjäna mycket pengar på att piratkopiera istället för att köpa lagligt.
      Mer än 1000 kronor per månad.
      Det är absolut ett vinstintresse”

      Inte tjäna kanske, men spara? Jag sparar säkert också för närvarande ett eller rentav flera tusen i månaden på att laga mat hemma ist för att köpa på resturang. Det är ju med samma resonemang ett ”vinstintresse”, som jag utsätter resturangerna för ”uteblivna intäkter” – jämfört med om det vore olagligt för mig att göra min egen lunch.

      Varje ”legal rättighet” som olika ekonomiska intressen har, så påverkar det vanligt folks frihet. Som tur är tror inte resturangbranschen att de skulle klara av att lura i folk att hemlagat är stöld, så de försöker inte.

      Troligen kommer dagens ungdomars mentalitet att illegal fildelning är legitim hobbyverksamhet så småningom få ett allt större grepp hos allmänheten och ”piratkopiering” kommer bli ett legitimt hobbyalternativ vid sidan av proffs- eller lyx- distributions-alternativen.

     • Thomas vill fortsätta med att hävda att jag har gjort bort mig genom att använda ”fildelningen” istället för sk ”illegal fildelning” – Han beskyller mig för att inte kunna läsa med det är i själva verket han som inte begriper att jag skriver fildelningen istället för ”den sk illegala fildelningen” för att göra det lite enklare – Det är ju självklart att när man diskuterar på denna blog man då inte diskuterar den lagliga fildelningen som Thomas gör en så stor sak av – Vad skulle poängen då vara? – *skrattar* – Hur enfaldig får man var? – Skall vi alla bli imponerade av Thomas vida kunskaper i ämnet ”laglig fildelning” och Copyswede? – *lol*

      Sedan ägnar sig Thomas åt en enfaldig semantisk utvikning för att försöka bortförklara hans idiotiska påståenden om cloud eller som vi säger på svenska – molnet – Han hänger sig upp på uttrycket ”egna hårddisken” – Men är det ett helt vanligt gängse uttryck – En som hyr en lägenhet talar om ”min lägenhet” även om han inte äger den – eller om ”mitt hus” även om banken äger merparten av det – Om man hyr eller fått utrymme på en Internetserver så kan man mycket väl säga ”min hårddisk” – Jag ser dessutom nte relevansen i Thomas hårklyverier och påståenden om att ett vanligt ”piratargument” försvinner – Spelar det någon roll om jag förvarar mina hundralappar i en skokartong hemma eller förvarar dem på banken? – Är mina pengar då plötsligt inte mina pengar längre när de finns på banken? – Kom igen Thomas!!!

      Dessutom änvänder jag uttrycket ”den egna hårddisken” för att klargöra att det handlar om enskilda personer som med varandras samtycke delar filer med varandra och att det därför inte har ett skvatt med snatteri att göra – Hur kan någon vettig människa överhuvudtaget se någon likhet mellan fildelning och snatteri eller stöld – Men det klart – nejtillpiraterna och hans polare här på bloggen är allt annat än vettiga och inte speciellt klyftiga heller

      Jag skriver inget om TPB för att det är irrelevant i denna diskussion om snatteri versus fildelning – Jag förstår att det är svårt för Thomas klena IQ att fatta – Han försöker högtravande tillskriva mig ”en modell” eller ”en teori” som enligt hans förmenande faller samman för att han på något sätt har tagit mig på bar gärning med en illa vald uttryck eller mening *lol* – Ger dig ny Thomas!!! – Hela diskussionen om TPB och liknande sökmaskiner är en helt annan fråga som inte är aktuell just nu och som vi inte diskuterar just nu heller

    • @Thomas & Donsan

     ”Du gör också en intressant teknisk avgränsning ”filer man har på sin egen hårddisk”. Vi lagrar allt mindre på ”våra egna hårddiskar”, istället lägger vi våra filer på nåt cloud, eller streamar dem – då faller hela din idé som ett korthus.”

     Det är fullständigt irrelevant hur man lagrar sitt upphovsrättsskyddade innehåll, om man ens lagrar det som filer. Det intressanta är tillgängliggörandet och konsumtionen av innehållet utan att upphovsmännen ersätts enligt deras mänskliga och lagliga rättigheter.

     Tidigare var det här helt kopplat till fysiska media som grammofonskivor, kassettband, CD/DVD-skivor, och på senare tid USB-minnen (och andra typer av flashminnen) liksom hårddiskar. Att lägga något i molnet påverkar givetvis inget alls.

     Om någon uppfinner en helt ny typ av lagring, typ ”hologram”, om man lyckas lagra data i en brännmanet, eller någon form av kvantmekanisk lagring där data studsar om kring i etern och bibehålls på något magiskt sätt – så påverkar detta inte något alls.

     Lagen är och skall vara teknikneutral. Streaming av upphovsrättsskyddat material till de som inte betalar för sig ska givetvis också vara olagligt i den mån tveksamhet fortfarande råder i frågan (EU-domstolen skulle ju uttala sig om detta).

     • Sluta inbilla dig att upphovsrätt är en mänsklig rättighet. Det urholkar de riktigt viktiga mänskliga rättigheterna – som att slippa bli torterad och att slippa bli godtyckligt övervakad.

     • Ni som tjôtar så om mänskliga rättigheter. Det står väl i FNs deklaration att undervisning är en mänsklig rättighet. Hur pass kompatibelt med upphovsrätt är det då?

      http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/ratten-till-utbildning

      ”Skolan är ofta avgörande för en människa att känna till och kunna hävda sina mänskliga rättigheter.”

      I Storbritannien hade Amnesty International med flera organisationer som väktar om mänskliga rättigheter av osäker anledning lagts till i deras ”porrfilter”. Ett exempel på hur skam-censur används för att hålla medborgarna oinformerade. Denna gången i ett land i ”västvärlden” 2014.

      Skrämmande!

    • nejtillpirater
     Idag ”konsumerar” massor av människor helt laglig och helt gratis kultur – dvs tittar på filmer och lyssnar på musik genom sk streamingssajter – Är dessa människor också kriminella – fuskare och snyltare? – Skillnaden mellan att titta på en film från en streamingsajt och ladda ned densamma är hårfin
     Jag vill också tillägga att bara enfaldiga idioter försöker bekämpa något som bara inte går att eliminera – Anden har hoppat ur flaskan och fildelningen finns här för att stanna på ett eller annat sätt – Det kan inga lagar eller enfaldiga bloggar fylld med kommentarer från enfaldiga motståndare till fenomenet förhindra

     • Streaming av upphovsrättskyddat material utan tillåtelse av upphovsmännen är olagligt. Det är redan utrett att sajterna som streamar begår olaglig handling och vad gäller att titta på filmer via streaming så är det mest största sannolikhet också olagligt eller kommer att bli efter utlåtande av EU-domstolen. Man måste nämligen se till effekten – lagen är teknikneutral – ser man filmen utan att betala spelar det ju ingen som helst roll om man måste ladda ner först eller tittar direkt i webbläsaren eller via annat program. Detta inses ju lätt.

      http://www3.ebu.ch/fr/sites/ebu/contents/expertise/media-law/Latest/eu-court-of-justice-internet-liv.html

      http://www.theregister.co.uk/2013/11/14/studios_win_movie_streaming_blocks_in_uk/

     • nejtillpirater
      Du undviker frågan – Jag har inte påstått att den fria streamingen är olaglig – Jag säger att det är lagligt att utnyttja streamingsajter – dvs titta på film – lyssna på musik mm är laglig idag – I princip detsamma som fildelning var före 2005 det det var laglig att nedladda men olaglig att uppladda

      Min fråga till dig var om alla dessa tusentals människor också är kriminella – fuskare och snyltare trots att det de gör är laglig?

      EU domstolens alla beslut gör varken till eller från – lika lite som din enfaldiga blog eller alla dina enfaldiga kommentarer – Ingen bryr sig i alla fall – Man har försökt bekämpa fildelning i mer än 13 år men den lever starkare än någonsin och det fildelas idag i helt nya former än när Napster var aktuell

      Du länkar till sådana saker som om de betyder något – Du är verkligen en enfaldig idiot om du tror att jag inte är medveten om vad lagen säger – Jag har aldrig förnekat att fildelning enligt lagen är förbjudet – Däremot ifrågasätter jag rättvisan i lagarna och presenterar argument stödda av olika studier att hela iden att dessa lagar skyddar upphovsmän är rena tjurskit

      Som sagt var – Dessa upphovsmän kan själva göra sina röster hörda men de har aldrig protesterat spontant genom t ex demonstrationer eller andra uppseendeväckande aktioner för att fästa allmänhetens uppmärksamhet på deras påstådda utsatta belägenhet som vilken annan yrkesgrupp som helst som ser sina inkomster beskurna pga något fenomen i samhället skulle ha gjort – Det är inte heller de som ständigt kräver strängare lagar

      Notera också att de framförallt INTE har bett att enfaldiga idioter som du och dina likar här på bloggen skall försvara deras intressen med en massa enfaldiga påståenden och argument – De är mer än kapabla nog att försvara sina intressen själva

   • Och en annan sak
    Länder som Schweiz och Nederländerna tillåter nedladdning av upphovsrättsskyddat material för eget bruk – Inte heller har dessa länder en lag som liknar IPRED – Vill nejtillpirater då påstå att alla dessa länders medborgare är att likställa med simpla snattare och att de bryter mot dom mänskliga rättigheterna eller att Schweiz och Nederländerna gör det? – Vill nejtillpirater då påstå att dessa länders upphovsmän är en förtryckt minoritet som bevisligen lider stora ekonomiska förluster på grund av dessa länders upphovsrättslagstiftning?

    Här ser vi ett typexempel på nejtillpiraters oförmågan att dra lärdom av känd kunskap och nya rön – För om nejtillpirater hade rätt med alla påståenden om de olika organisationers stadgan som han hänvisar till ovan då måste den logiska slutsatsen bli att Schweiz och Nederländerna – enligt nejtillpirater – på ett flagrant sätt bryter mot dom mänskliga rättigheterna samt att de – precis som Piratpartiet här i Sverige – stimulerar deras medborgarnas ”tjuvmentalitet” – *skrattar*
    Jag bara frågar – ser ingen av antipiraterna enfalden i ett sådant resonemang? – Notera också att Schweizs uppfattning att inte förbjuda nedladdning för eget bruk t om grundar sig på en vetenskaplig studie som avvisar myten om stora ekonomiska skador för upphovsmän pga fildelningen och på resonemanget att man med en sådan ny lagstiftning skulle bryta mot deras medborgares rättigheter

    En annan logisk slutsats man måste dra är att om inte dessa länders upphovsmän bevisligen tjänar signifikant mindre än dom i länder som Sverige – ja då faller nejtillpiraters påstående om att fildelare åsamkar upphovsmän ekonomiska förluster och att de därför kan likställas med snattare – Vi har ju två Europeiska demokratiska länder här som inte som inte har följd Sveriges väg och som kan tjäna som exempel på huruvida nejtillpiraters påståenden äger giltighet eller inte – Så vitt jag kan se – INTE!!

    • ”Länder som Schweiz och Nederländerna tillåter nedladdning av upphovsrättsskyddat material för eget bruk – Inte heller har dessa länder en lag som liknar IPRED – Vill nejtillpirater då påstå att alla dessa länders medborgare är att likställa med simpla snattare och att de bryter mot dom mänskliga rättigheterna eller att Schweiz och Nederländerna gör det? – Vill nejtillpirater då påstå att dessa länders upphovsmän är en förtryckt minoritet som bevisligen lider stora ekonomiska förluster på grund av dessa länders upphovsrättslagstiftning?”

     Jag vet inte exakt hur det fungerar i dessa länder vet du? Men det vi kan säkert veta är att de åtminstone på papperet måste ha ett system som ger upphovsmännen ersättning för användningen i någon form. Det går inte bara att släppa nedladdningen helt fri om du trodde det.

     Men det jag vet är att de har en hel massa insamlingssällskap, alltså motsvarande copyswede och kassettskatten, fast i mycket större omfattning. Tanken är då att upphovsmännen (och även med närstående rättigheter) ska få ersättning för utnyttjande av verken indirekt via sådana insamlingar. Hur detta fungerar i praktiken vet jag inte men det lär inte vara problemfritt. Från Schweiz lagstiftning kan jag även utläsa att man bara får sprida kopior inom den närmaste bekantskapskretsen, dvs allmän nedladdning via TPB och liknande är alltså inte tillåten ens i dessa länder. Jag har svårt att tro att man hanterar detta problem på ett bra sätt. Jag tror att Schweiz och Nederländerna på sikt måste ändra sin lagstiftning efter påtryckningar från resten av världen, bl.a. USA. Jag har svårt att tro att modellen kan fungera i praktiken.

     OBS även att internationella avtal gäller, dvs om en schweizare gör en låt så ska Sverige se till att upphovsrätt enligt svensk lagstiftning gäller även för den låten om den utnyttjas i Sverige, på motsvarande sätt ska användningen av en svensk låt i Schweiz säkerställa att svensken får ersättning för utnyttjandet.

     Nej, jag tror inte på principen med insamlingssällskap, majoriteten av svenskarna verkar heller inte gilla skatt på hårddiskar, USB-minnen osv. Tidigare fungerande ju insamlingsdelen hyfsat eftersom det fanns en ganska tydlig koppling mellan privatkopiering och kassettband, CD/DVD för hemmabränning. Men numera köper ju knappt ingen media på det sättet. Om detta fortsätter blir det mer och mer konstiga skatter på ”datorprylar”, alltså hårdiskar (antagligen på vanliga datorer och laptops också), mobiltelefoner osv. Alltså ska alla betala för storkonsumenternas användning, jag tycker att detta är en orättvis hantering. Kan du förklara varför alla som inte tittar så mycket på film eller lyssnar på musik ändå ska behöva betala för andras användning varje gång de köper en ny smartphone, USB-minne eller dator?

     Sen ser jag heller inte hur insamlingssällskapen kan säkra en rättvis fördelning av ersättningen, enda sättet att göra detta är ju att ha spionprogram hos användarna så att man ser exakt vilka låtar och filmer osv. man utnyttjar. Alla andra sätt blir orättvisa. Även om insamlingssällskapen i teorin skulle kunna samla in en rimlig totalnivå för det totala bruket så kvarstår en djup orättvisa sen när pengarna ska fördelas. Betala via lagliga köp är helt enkelt det bästa och mest rättvisa sättet, då betalar man för den egna konsumtionen, precis som med andra varor och tjänster.

    • Avgift för en DVD R/RW i Nederländerna
     Blank DVD-R/RW: € 0.60 per 4.7 gigabyte (ungefär 5,3 kr)
     Blank DVD+R/RW: € 0.40 per 4.7 gigabyte

     Avgift för en DVD R/RW i Schweiz
     CHF 0.36 per recordable DVD
     CHF 1.00 per rewritable DVD (ungefär 7,30 kr)
     CHF 0.38 per 25 GB on HD disks (Blu-ray)

     Avgift för en DVD R/RW i Sverige
     För anordningar där digital upptagning kan ske upprepade gånger: 0,4 öre per megabyte lagringsutrymme
     En DVD R/RW – 4,7 Gigabyte är lika med 4812,8 Megabyte – 0,4 ören*4812,8=1925 ören dvs 19,25 kr

     Trots detta är det olagligt att i Sverige ladda ned upphovsrättsskyddat material för eget bruk – Ovanstående avvisar också nejtillpiraters spekulationer att Nederländerna och Schweiz måste ha väsentlig högre ersättningsnivåer för privatkopiering för att kunna tillåta nedladdning av upphovsrättsskyddat material

     • Om du skulle lära dig att Googla? Det kanske går att gå en kurs för pensionärer eller liknande, det kan vara en lagom nivå för dig.

      ”En DVD R/RW – 4,7 Gigabyte är lika med 4812,8 Megabyte – 0,4 ören*4812,8=1925 ören dvs 19,25 kr”

      Privatkopieringsersättningen för en sådan i Sverige är 4,25kr

      http://www.copyswede.se/elektronikbranschen/produkter-och-ersattningsnivaer/

      Men nästan inga använder sådana längre då de pengar som kommer in är sannolikt för helt annan användning än som det är tänkt med privatkopieringsersättningen. De allra flesta fyller hårddisken i datorn, mobilen osv, inte många krånglar med skivor längre, möjligen i bilen om man har en gammal bilstereo. Ersättningen för en vanlig CD är bara 0,60kr.

      Som utvecklingen ser ut kommer man lägga högre och högre avgifter och på fler och fler produkter via Copyswede, och detta alltså enbart för den lagliga privatkopieringen. Skulle man kompensera även för piratkopieringen (eller om man legaliserar), då skulle det kosta enormt mycket mer, det inses lätt.

     • Som du ser har jag länkat till mina källor – så det är inget fel på mina Google talanger – Du däremot skriver hela haranger om vad du TROR om Schweiz och Nederländerna – Ditt svar var dessutom så patetisk så att jag inte orkade att gå i svaromål – Maken till idiotiska spekulationer och påståenden har jag då aldrig sett – Copyswede har ingenting med fildelning och avgiftens storlek att göra – speciellt avsnittet om spion program var hårresande – *lol*

     • @Donsan

      ”Ditt svar var dessutom så patetisk så att jag inte orkade att gå i svaromål – Maken till idiotiska spekulationer och påståenden har jag då aldrig sett – Copyswede har ingenting med fildelning och avgiftens storlek att göra – speciellt avsnittet om spion program var hårresande – *lol*”

      Du har helt uppenbart inte någon aning om vad du pratar om.

      ”Hur bestäms nivån på privatkopieringsersättningen?

      I lagen anges ersättningsnivåer, men importörerna och återförsäljarna har en möjlighet att begära nedsättning av nivåerna på grund av vissa i lagen särskilt angivna omständigheter. Nedsättning kan exempelvis ske för att produkterna används till annat än privatkopiering, eller att ersättningens storlek står i proportion till konsumentpriset i syfte att undvika att marknadsstörningar uppkommer. De nuvarande ersättningsnivåerna har fastställt genom förhandlingar mellan Copyswede och olika branschorganisationer som representerar företag som importerar och säljer ersättningspliktiga produkter.”

      Den här är ju intressant också:

      ”Varför tar ni betalt för dessa produkter ‐ använder man produkterna till privatkopiering?

      Numera kopierar man inte musik och film på till exempel en cd eller dvd i samma utsträckning som tidigare. Datorn har länge utgjort navet för privatkopieringen, det är till och från datorn man flyttar filer med musik och film mellan olika produkter. Utöver datorn så har kopieringsundersökningar visat att kopiering förekommer på många olika produkter, exempelvis surfplattor och vissa spelkonsoler.

      Av EU-rättslig praxis framhålls det att det är tillräckligt att produkterna kan användas till privatkopiering för att omfattas av ersättningsplikt. Detta ska ses mot bakgrund av att både den europeiska och svenska lagstiftaren anser att kompensationen utgör en ersättning för den skada som rättighetshavarna åsamkas till följd av att deras skyddade verk kopieras för privat bruk.

      Här står det om skada, enligt EU-rättslig praxis. Om privatkoperingen anses orsaka skada för upphovsmännen, enligt EU-rättslig praxis, vilken skada får man då inte av piratkoperingen, som är enormt mycket mer omfattande än privatkopieringen?

      http://www.copyswede.se/elektronikbranschen/fragor-svar/

     • nejtillpirater
      Avgiftsnivån för Privatkopieringsersättningen har inget som helst med fildelning att göra – Det skall ersätta skaparna for ”privatkopiering” – med vilket man menar något helt annat än fildelning
      Link: Privatkopieringsersättning
      Ingenstans nämns pirater eller fildelning

      Därför är påståendet att avgifternas storlek är en följd av att fildelarna inte betalar för sig löjeväckande

      Dessutom är det fastslagit att fildelarna betalar mer för sig än de som inte fildelar – så det gör påståendet även mer vansinnigt

      Att du dessutom har mage att föreslå att varje dator – surfplatta mm skall utrustas med spionprogram visar också hur lite du respekterar dom mänskliga rättigheterna och människornas personliga integritet – Ett sådant ingrepp är otänkbart i en demokratisk rättsstat

      Artikel 12
      Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

      Du skyr inga medel när det gäller att gå efter nära 2 miljoner fildelande svenskar som inte gör en fluga förnär och du verkar fullständigt ha tappat ditt sinne för proportionalitet

      Du verkar inte heller vilja svara om schweizare och holländare är att betrakta som snattare eller om Schweiz och Nederländerna kan anses bryta mot dom mänskliga rättigheterna

      En sak har du däremot rätt i – USA utövar hot och påtryckningar mot dessa länder för att få dem att ändra sin lagstiftning precis som USA med framgång har gjort mot Sverige – Det är ofattbar att du inte finner det en skandal att USA lägger sig i andra länders lagstiftning och tvingar dem att bryta mot dom mänskliga rättigheterna

      Jag är lite glad att du äntligen talar klarspråk och öppet visar upp dina färger – Ja inte är det vackert inte – Den bruna uniformen klär dig inte

     • @Donsan

      Du kan inte ta till dig en enkel text utan att missuppfatta precis allt. Du är en idiot och nu orkar jag inte med dig längre.

     • nejtillpirater
      Se – detta är skillnaden mellan dig och mig – Jag kallar dig en enfaldig idiot men jag visar också att du är det Jag svarar alltid till på dina argument och motargument – Jag citerar oftast dina idiotiska kommentarer och visar med länkar till fakta eller med ett logiskt resonemang hur fel du har

      Du åt andra sidan kallar mig en idiot – men du har inte med fakta eller andra bevis kunnat visa att så är fallet – Dina svar blir allt kortare och kortare – Du ignorerar svar som uppenbarligen visar att du har fel eller så hänger du dig åt långa retoriska inlägg där du med bestämdhet påstår saker du bara har gripit ur luften och som i slutändan visar sig vara felaktiga

      Link: Varför delta i debatten?
      Jag tycker att det är viktigt att ta debatten och att ta den så sakligt som möjligt.
      Sakligt? – pyttsan – Jag skulle inte vilja kalla nejtillpirater svar till kommentar för sakligt – nejtillpirater stödjer sällan alla sina påståenden med länkar till fakta dock gillar han skriva långa inlägg fyllda av retorik som vid närmare undersökning visar sig vara rena rama skitsnack – Som detta inlägg t ex – där nejtillpirater försöker associera svenska fildelare med snattare men har blivit överbevisat om att dessa 2 företeelse inte har några som helst likheter med varandra – Först måste nejtillpirater med fakta bevisa att fildelarna överhuvudtaget är till skada för skaparna vilket han än så länge har varit oförmögen att göra – Det säger sig själv att när 2 eller flera personer utbyter filer från sina egna hårddiskar med varandra detta är något helt annat än när en person stoppar något med sig från en butik utan att betala – Detta bevisar med all klarhet att nejtillpirater ÄR en enfaldig idiot – Att ständigt och med bestämdhet framföra LÖGNER gör dem inte sanna!!! – Denna enkla sanning har tyvärr fortfarande trängt genom nejtillpiraters tjocka skalle och han försöker ständigt framföra samma LÖGN och därmed visar han att han är oförmögen att ta till sig kunskap t ex de studier som säger att fildelare bidrar mer till skaparnas inkomster än de som inte fildelar – Men nejtillpirater kanske har en annan uppfattning om vad ordet betyder

      Tycker du som jag att Piratpartiets politik leder till ett samhälle som i första hand gynnar kriminella, fuskare och snyltare, eller om du bara tycker att sakfrågorna är intressanta,
      Som politiken i Schweiz och/eller Nederländerna som då enligt nejtillpirater har lett till att befolkningen i dessa länder består av kriminella, fuskare och snyltare? – Återigen – tom retorik!!!!

      Fler och fler ledande pirater och piratsidor tillgriper censur för att kunna föra fram sitt vinklade/osanna budskap.
      Man behöver bara skriva sanningen – stödja den med fakta och med ett logiskt resonemang visa hur nejtillpirater och hans kumpaner bara snackar i nattmössan för att få tyst på dem eller få en slutkommentar typ:
      Du kan inte ta till dig en enkel text utan att missuppfatta precis allt. Du är en idiot och nu orkar jag inte med dig längre. *skrattar*

      Piraterna domineras av omogna följare som skriver på ett mycket onyanserat sätt, ofta via personangrepp
      Ovanstående visar också att nejtillpirater inte lever som han lär – Han och hans kumpaner tar titt och tätt till personangrepp framförallt när de känner att de har målat sig i ett hörn – dvs har skrivit kommentarer i ett onyanserat och enfaldigt sätt – och efter att de ha blivit överbevisade

      nejtillpirater och hans kumpaner försöker fortfarande hitta något med vars hjälp de kan visa att man inte behöver bry sig om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 19, 27:2 och 30 – Det var ju tråkig att det i alla fall fanns någon som har läst igenom deklarationen och som kunde visa att nejtillpirater bara var en simpel LÖGNARE när han sade:
      Men om rättigheterna nu är absoluta, varför respekterar man då inte upphovsmännens rättigheter? Återigen, man vill välja och vraka bland lagar och rättigheter och ta det som passar och skita i resten. Men vad gör man då när en stor grupp av människor bryter mot mänskliga rättigheter såsom piraterna gör?
      Notera att samma nejtillpirater gång på gång försöker beskylla mig för att jag inte begriper mig på ovanstående artiklar som är skrivna på ett sådant klart språk att de bara inte kan feltolkas eller missförstås

     • ” t ex de studier som säger att fildelare bidrar mer till skaparnas inkomster än de som inte fildelar ”

      De s.k. studeirna visar bara att fildelare köper mer musik än min farmor. Jämförelsen är irrelevant och ointressant.
      Jämför med ”Folk som snattar cigaretter köper mer cigaretter än de som inte snattar cigaretter.”

      ” Först måste nejtillpirater med fakta bevisa att fildelarna överhuvudtaget är till skada för skaparna vilket han än så länge har varit oförmögen att göra”

      Det behövs ingen undersökning för att visa eller förstå det.
      Om jag skulle ansluta mig till piratpacket och helt sluta betala för mig så skulle branschen gå miste om 10-tusentals kronor varje år. Det måste väl till och med du förstå? Hur du dessutom får det till att INTE vara en ekonomisk vinning är det nog inte många (förutom dina piratpolare) som förstår.
      Om du tycker det är svårt att förstå kan du tänka dig tanken att ALLA skulle piratkopiera, d.v.s. ingen betalar för sin konsumtion.

     • Ett av nejtillpiraters bevingade ord: av Jag tycker att det är viktigt att ta debatten och att ta den så sakligt som möjligt

      Så mycket var det med nejtillpiraters saklighet – bara en massa munväder när han har blivit överbevisat

      Stackaren inser fortfarande inte vilken enfaldig idiot han är

     • @Donsan

      ”Ett av nejtillpiraters bevingade ord: av Jag tycker att det är viktigt att ta debatten och att ta den så sakligt som möjligt
      Så mycket var det med nejtillpiraters saklighet – bara en massa munväder när han har blivit överbevisat
      Stackaren inser fortfarande inte vilken enfaldig idiot han är”

      Jag står för att det är viktigt att ta debatten och att ta den så sakligt som möjligt. Problemet i ditt fall är att det inte går du då upprepat missförstår precis allt så det går inte att komma någonstans.

      ”deba´tt, ordnat offentligt meningsutbyte (i viss fråga).”

      Detta är omöjligt då inget av det Donsan skriver kan anses var ordnat, i bästa fall kan man kanske se det som trollande. Om det är avsiktligt eller ett olycksfall har jag svårt att bedöma men resultatet är som det är alldeles oavsett intentionerna.

     • nejtillpirater
      Så du anser att du var saklig när du hävdade:
      Men om rättigheterna nu är absoluta, varför respekterar man då inte upphovsmännens rättigheter? Återigen, man vill välja och vraka bland lagar och rättigheter och ta det som passar och skita i resten. Men vad gör man då när en stor grupp av människor bryter mot mänskliga rättigheter såsom piraterna gör?
      Och du inbillar dig fortfarande att du är en expert på Dom Mänskliga Rättigheterna? – *skrattar*
      Jag bara frågar – vem av oss två är idioten om inte du?

      Du vägrar att erkänna att du bara LJÖG och beskyller mig för alla handa saker? – Fortsätt bara att leva i din fantasievärld fylld med kriminella fuskare och snyltare och fortsätt bara att ignorera alla argument som visar vilken enfaldig idiot du är

      Nåväl – det verkar att vi inte kommer någon vart längre – vilket inte är särskild förvånande – När du blir överbevisat då återstår bara att beskylla motståndaren för att inte begripa och missförstå saker och som ett litet barn stampa på golvet och skrika att du har rätt – Men jag har iaf citerat alla dina dumheter och visat vilka hårresande idiot påståenden du gång på gång häver ur dig

      Stäng den här hatbloggen nejtillpirater den har överlevt sig själv – Nöj dig med att ditt främsta hatobjekt – Piratpartiet – knappt finns längre – Fildelarna rår du inte på och ingen vettig människa kommer att ta dina värdelösa inlägg byggd på tom retorik och påståenden utan stöd i verkligheten på allvar

     • @Donsan

      ”Stäng den här hatbloggen nejtillpirater den har överlevt sig själv – Nöj dig med att ditt främsta hatobjekt – Piratpartiet – knappt finns längre – Fildelarna rår du inte på och ingen vettig människa kommer att ta dina värdelösa inlägg byggd på tom retorik och påståenden utan stöd i verkligheten på allvar”

      Ditt upprepade trollande och dina upprepade uppmaningar om att jag ska stänga ner bloggen visar ju bara på att jag är på rätt spår, du är uppenbarligen helt desperat som går in här och skriver långa osammanhängande tirader och sen bönar och ber om att bloggen ska stängas. Sjukt sa Bull.

    • Eftersom nedladdning av upphovsrättsskyddat material är laglig i Nederländerna liknar den Nederländska implementeringen av Directive 2004/48/EC på intet sätt den Svenska IPRED där man :

     1) tillåter att rättighetsinnehavare – dvs penningstarka företag – att spionera på enskilda svenska internetanvändarna – dvs fildelare
     2) tillåter rättighetsinnehavare att via domstol få ut privatinformation om Internetoperatörernas kunder
     3) tillåter rättighetsinnehavare att dra enskilda personer som utan kommersiella vinstintressen har delat filer med varandra inför civilrätten vilket innebär att:
     a) den enskilda ställs mot en väsentligt penningstarkare motståndare
     b) den enskilda själv måste bekosta sitt försvar
     c) den enskilda – i fall han förlorar – inte bara kan räkna med att tvingas fantasisummor i skadestånd utan även rättegångskostnaderna

     Uppenbarligen måste direktivet därför ha en helt annan utformning i Nederländerna

 8. OT: Bitcoin-kurserna sjunker ytterligare och i danmark har man beslutat att man slipper skatta för vinster eftersom bitcoin inte anses vara en valuta utan rent privata transaktioner.

  http://www.coindesk.com/denmark-declares-bitcoin-trades-tax-free/

  Detta välkomnas säkert i den kriminella världen men ev. idioter som blir av med sina sparkapital på förluster eller att en mille bara försvinner som i Falkvinges fall, kanske skulle ha mått bra av att göra ett avdrag i deklarationen för kapitalförluster. Men det går ju inte eftersom bitcoin då inte anses vara ett kapital. LOL.

  En sak är säker, den siste idioten är inte född…

  • Yep – som alla ”idioter” som köper aktier och hoppas på att kursen stiger – Den ”kriminella världen” har många andra lagliga möjligheter att tvätta sina pengar – Bara idioter tror att de har investerat alla sina pengar i bitcoin – Dom tunga kriminella ligger alltid stege förre och det går inte att täppa till alla hål utan att hela banksystemet fallerar

   • Fast att köpa aktier är ju att i någon mening investera i ett företags framtida arbetsinsatser. Man köper aktier i företag man tror på. Man investerar pengar i en kulturskapare vars framtida alster man bedömer kommer ha ett värde för en själv.

    Sen beror visserligen både utdelning och kursutveckling på människors mer eller mindre irrationella bedömningar och ojämna prestationskurvor.

    Glöm inte att finanskrisen 2008-2009 berodde på att man experimenterade med helt nya oprövade finansiella verktyg – så ekonomiska katastrofer kan ske både ”inom” och ”utom” rådande ekonomiska systemet.

    Finanskrisen omfördelade faktiskt resurser enormt mycket mer dramatiskt än vad MtGox-härvan gjorde.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: